– Københavns Universitet


Rådets afgørelse

Akkrediteringsrådet afgjorde institutionsakkrediteringen af Københavns Universitet på et rådsmøde den 9. juni 2017. Her fik Københavns Universitet en betinget  positiv institutionsakkreditering. På Akkrediteringsrådets hjemmeside kan du finde akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet.


Rapport

Akkrediteringsrapporten, som vil udgøre beslutningsgrundlaget for Akkrediteringsrådets afgørelse på rådsmødet 8. - 9. juni 2017, er nu endeligt udarbejdet og offentliggjort.

Læs akkrediteringsrapporten for Københavns Universitet her


2. Besøg

Som en del af processen for institutionsakkreditering har akkrediteringspanelet og akkrediteringsteamet fra Danmarks Akkrediteringsinstitution været på to besøg på uddannelsesinstitutionen. Det andet besøg havde til formål at afdække, hvordan kvalitetssikringssystemet og kvalitetsarbejdet fungerede i praksis. Dette skete med afsæt i en række audit trails, der var udvalgt i forlængelse af det første besøg på institutionen. Besøget strakte sig fra 31. oktober til 3.november

De udvalgte audit trails er som følger:

1. Uddannelsesevalueringsprocessen
2. Uddannelsesredegørelser og afrapportering til rektor
3. De studerendes kontakt til videngrundlaget
4. Forskningsbasering af små uddannelser
5. Dialog med aftagere og dimittender
6. Undervisningsevalueringer og pædagogisk kompetenceudvikling

På andet besøg på KU blev der arrangeret en række møder med de grupper og interessenter, som var relevante for belysningen af de seks audit trails.  Programmet for hele andet besøg kan ses her.


1. Besøg

Akkrediteringspanelet og Danmarks Akkrediteringsinstitution var d. 8. og 9. juni 2016 på besøg på Københavns Universitet.  På besøget mødtes panelet med bl.a., universitetsledelsen, repræsentanter for KU’s seks fakulteter, KU’s bestyrelse, aftagerrepræsentanter, studerende i studienævn, undervisere, som ikke var i studienævn, og herudover med flere tværgående udvalg og råd. Forud for besøget havde panelet læst KU’s selvevalueringsrapport, og på møderne stillede panelet med udgangspunkt i rapporten uddybende spørgsmål.

Formålet med første besøg var at opnå bedre forståelse for KU’s kvalitetssikringssystem, og herunder fakulteternes lokale udmøntning af kvalitetssikringssystemet. Herudover skulle besøget skabe grundlag for, at panelet kunne udvælge en række audit trails, der er anvendelige, når panelet og Danmarks Akkrediteringsinstitution kigger på, hvordan KU’s kvalitetssikringssystem fungerer i praksis. Dette bliver fokuspunktet for 2.besøg på KU.

Programmet for besøget kan findes her.


Panelet

  • Formand: Agneta Bladh, formand for Vetenskapsrådets styrelse i Sverige fra januar 2016. Agneta Bladh har tidligere været rektor for Högskolan i Kalmar. Hun har tidligere været ansat som statssekretær i Utbildningsdepartementet i Sverige, og her med til at underskrive Bolognadeklarationen. Derudover har Agneta Bladh også tidligere været generaldirektør for Högskoleverket. Hun har været formand for og medlem af flere universitetsbestyrelser, herunder Uppsala Universitet og Högskolen i Oslo og Akershus. Hun har været medlem af bestyrelsen for Universitets Kanslers Ämbetet. Agneta Bladh har deltaget i evalueringer og vurderinger indenfor uddannelses- og forskningsrådet i Danmark, Norge og Sverige, og var medlem af Akkrediteringsrådet i Danmark i perioden 2011-2013 og har også været bestyrelsesmedlem i International Association of Universities (IAU). Fra 2012-2014 var hun medlem af EU High Level Group on Modernisation of Higher Education. Agneta Bladh har en ph.d. i statskundskab fra Stockholm Universitet.
  • Anders Malmberg, prorektor på Uppsala Universitet siden 2012, professor i geografi på Kulturgeografiska institutionen. Han har tidligere været direktør for Centre for Research on Innovation and Industrial Dynamics (CIND), Uppsala Universitet. Anders Malmberg er medlem af Expertgruppen för kvalitetsfrågor i Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). Han er også medlem af det Kungliga Vetenskapsakademien, Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala samt Academia Europaea. Derudover har Anders Malmberg haft flere centrale stillinger på Uppsala Universitet, såsom vicedekan og senere dekan på samfundsvidenskabelige fakultet. I 2016-2017 er han projektleder for Uppsala Universitets forskningsevaluering ”Kvalitet och förnyelse”
  • John Finnich Pedersen, kommunikationsdirektør i Siemens og uddannet civilingeniør. Han har særligt ansvar for Siemens’ relationer til uddannelser,og er herunder medlem af DI's udvalg for forskning og uddannelse samt af Akademiet for de tekniske videnskaber. John Finnich Pedersen er også medlem af et aftagerpanel på Danmarks Tekniske Universitet og formand for uddannelsesudvalget for teknik på Københavns Erhvervsakademi.
  • Oddrun Samdal, Vicerektor for uddannelse på Universitetet i Bergen udpeget for perioden 2013-2017. Professor i helsefremmende arbejd/helsepsykologi. Oddrun Samdal har et særlig ansvar for udviklingen af universitetets uddannelsesvirksomhed, og sidder som leder for Uddannelsesudvalget og for Læringsmiljøudvalget. Hun har tidligere været institutleder og vicedekan for uddannelse ved Det Psykologiske Fakultet, og også her arbejdet med kvalitetssikring og –udvikling.
  • Cecilia Christersson, prorektor ved Malmö Högskola og docent i odontologi. Cecilia Christersson har ansvar for og arbejder med udvikling af Malmö Högskola kvalitetsarbejde, herunder udviklingen af en kvalitetssystem for uddannelserne, evalueringssystemer, overordnede processer i forbindelse med uddannelsesevalueringer samt udvikling af høgskolans pædagogiske arbejde. Hun har tidligere deltaget i uddannelsesevalueringer internationalt.
  • Gunnar Grepperud, dr. Philos, professor i pædagogik på Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet (UiT). Gunnar Grepperud forsker blandt andet i IKT og undervisning i videregående uddannelse, uddannelser og arbejde samt ledelse, organisering og udvikling af undervisning i videregående uddannelse. Han har været formand for kvalitetsudvalget på UiT og tidligere været direktør for UNIKOM, UiTs sektion for efter og videreuddannelser. Gunnar Grepperud har deltaget i og været leder af institutionsakkrediteringer og evalueringer af kvalitetssystemer for NOKUT i perioden 2008-2012
  • Sune Koch Rønnow, studerende i klassisk arkæologi og matematik på Aarhus Universitet. Han har arbejdet med kvalitetsspørgsmål i blandt andet studienævn, i forbindelse med et rektorinitieret analysepanel vedr. universitetets faglige udviklingsproces, samt i regi af Studenterrådet på Aarhus Universitet.


Selvevalueringsrapport

KU indsendte i april 2016 deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering.

Læs rapporten her


Projektleder

Lars Pedersen

Chefkonsulent

Team


Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering:

1. besøg: 8. juni - 9. juni

2. besøg: 31.oktober - 3.november

Høring, rapport: -

Rådsmøde: