– MARTEC


Rådets afgørelse

Akkrediteringsrådet traf afgørelse om institutionsakkrediteringen af MARTEC på rådsmødet den 5. oktober 2018. Her fik MARTEC en positiv institutionsakkreditering.

Læs afgørelsesbrevet og akkrediteringsrapporten på Akkrediteringsrådets hjemmeside.


Rapport

Akkrediteringsrapporten, som vil udgøre beslutningsgrundlaget for Akkrediteringsrådets afgørelse på rådsmødet 5. oktober 2018, er nu endeligt udarbejdet og offentliggjort.

Læs akkrediteringsrapporten for MARTEC her


2. Besøg

Andet besøg på MARTEC bød på rundvisning og gode diskussioner

På to dage fra den 22. til 23. februar mødte akkrediteringspanelet og et team fra Danmarks Akkrediteringsinstitution en bred vifte af repræsentanter fra MARTEC, der dækkede fra direktion til maskinmesterstuderende. Ved en rundvisning besøgte de desuden Skoleskibet Danmark og institutionens fine faciliteter, der ligger spredt rundt i Frederikshavn.

Fra start til slut bød besøget på gode diskussioner med engagerede mødedeltagere fra alle dele af den nordjyske maritime uddannelsesinstitution. Begge dage var samtalerne centreret omkring to audit trails, der skulle give akkrediteringspanelet en dybere indsigt i, hvordan kvalitetsarbejdet ved MARTEC fungerer i praksis.

De to audit trails, der er udvalgt i forbindelse med institutionsakkrediteringen af MARTEC er:

  1. Kvalitetssikring af videngrundlaget for maskinmesteruddannelsen
  2. Sammenhæng, inddragelse og opfølgning i kvalitetssikringssystemet

I afdækningen af det første audit trail var fokus rettet mod, hvordan underviserne systematisk holder sig fagligt ajour med viden fra relevante videnkilder. Dette blev belyst via interview med en uddannelseschef, en uddannelsesleder og FoU-koordinatoren ved MARTEC samt studerende, undervisere og repræsentanter fra to af institutionens tværgående fagmiljøer.

De studerende blev også hørt om, hvordan der bliver fulgt op på studenterevalueringer som led i afdækningen af audit trail 2, mens besøgets anden dag blev indledt med et møde med studenterrepræsentanter fra studienævn og studieråd. Formålet var at belyse, hvordan de studerende involveres i kvalitetsarbejdet på MARTEC.

Sidst men ikke mindst blev sammenhæng i kvalitetssikringssystemet og opfølgning på planer diskuteret ved to møder med direktionen og institutionens HSEQ manager, der var placeret først og sidst i programmet for besøget. Her blev der gået tæt på udvalgte elementer i det relative nye kvalitetssikringssystem. Disse omfattede bl.a. semesterevalueringer, kvalitetsrapporter og inddragelsen af maskinmesteruddannelsens advisory boards.

Foruden den korte periode, som kvalitetssikringssystemet har været i brug, er det desuden kendetegnet ved at gå på tværs af alle institutionens uddannelser. Til trods for tætte snitflader mellem uddannelserne på flere områder, skal akkrediteringspanelet udelukkende basere sine vurderinger på, hvordan kvalitetssikringssystemet fungerer i forhold til MARTEC’s eneste videregående uddannelse, maskinmesteruddannelsen.

Besøget var det andet og sidste i forbindelse med institutionsakkrediteringen af MARTEC. Trådene fra de to besøg og det dokumentationsmateriale, som institutionen har indsendt, vil nu blive samlet i en akkrediteringsrapport, som Akkrediteringsrådet skal træffe afgørelse på baggrund af til oktober.

Se programmet for besøget her


1. Besøg

Panelet tog et spadestik dybere på veloverstået første besøg på MARTEC

Den 15. og 16. november var et velforberedt panel på det første besøg som led i institutionsakkrediteringen af MARTEC. Inden ankomsten havde de fået et godt indblik i kvalitetssikringssystemet på den nordjyske maritime institution fra den velstrukturerede selvevalueringsrapport, der blev indsendt før sommerferien. I løbet af de to dage i Frederikshavn fik de lejlighed til at tage et spadestik dybere og dermed få større indsigt i, hvordan arbejdet med at sikre kvaliteten på institutionens maskinmesteruddannelse er organiseret og fungerer.

Første dag var der planlagt møder med repræsentanter fra alle dele af institutionen fra direktion, bestyrelse og HSEQ Manager over uddannelseschefer, forskningskoordinator og tovholdere fra fagmiljøerne til studerende fra blandt andet studienævn og studieråd. Også en række eksterne interessenter fra institutionens advisory board var repræsenterede sidst på dagen med henblik på at belyse, hvordan institutionen inddrager omverden i arbejdet med at sikre relevans og kvalitet på sine uddannelser.

På dagens øvrige møder blev der dykket ned i temaer som målene for kvalitetssystemet, videngrundlag og forankringen af institutionens kvalitetssikringspolitik. Det førte til mange interessante samtaler og indtryk, der blev samlet op på i det afsluttende møde med direktionen torsdag formiddag. Panelet vil nu udvælge en række tematikker, der vil blive dykket ned i som audit trails ved deres andet og sidste besøg på MARTEC.

Når panelet besøger MARTEC næste gang til marts sammen med teamet af medarbejdere fra Danmarks Akkrediteringsinstitution, ser de desuden frem til at blive vist rundt i institutionens mange fine faciliteter, der blandt andet omfatter en række værksteder og laboratorier såvel som en havneafdeling. Det gælder ikke mindst den norske panelformand, Thorbjørn Digernes, der længe har forsket i områder med tæt tilknytning til uddannelserne på den nordjyske maritime uddannelsesinstitution.

Se programmet for første besøg på MARTEC


Panelet

Formand: MA i Technical physics og PhD i computer science, Thorbjørn Digernes, er tidligere rektor på NTNU og professor i marin teknik ved NTH (Norwegian institute of technology). Thorbjørn Digernes har arbejdet i undervisningsgruppen ved regnecenteret på Universitetet i Trondheim, ved Fiskeriteknologisk Forskningsinstitutt og ved MARINTEK (Norwegian Marine Technology Research Institute). Thorbjørn Digernes var dekan på fakultetet for marin teknik og fakultetet for ingeniørvidenskab og teknologi.

Uddannet ingeniør i maskinteknik og industriel økonomi, Liselott Lycke er kvalitetschef ved Høgskolan Väst, som udbyder professionsrettede uddannelser til bl.a. lærer-, sygeplejeske-, økonomi-, data-, og ingeniøruddannelser, herunder eksempelvis uddannelserne til elektroingeniør og maskiningeniør. Liselott Lycke er lektor og institutleder i maskinteknik ved Institutionen för ingenjörsvetenskap. Liselott Lycke har derudover en licentiatgrad i kvalitetsteknik. og var medlem i akkrediteringspanelet til Fredericia Maskinmesterskole

HD i strategi og organisation samt Cand.odont., Lone Broberg, er selvstændig. Lone Broberg har tidligere været Director, VP og Human Ressource i Alfa Laval Aalborg. Lone Broberg er erfaren indenfor HR, hvilket hun ligeledes har undervist om på Aalborg Universitet. Lone Broberg sidder i bestyrelsen for Non-Profit Organizations, Dansk Skiforbunds bestyrelse og bestyrelsen for Tandlægeforeningen.

Jonas Helmersen Christensen er maskinmesterstuderende på Københavns Maskinmesterskole. Jonas Helmersen Christensen har erhvervserfaring indenfor smed- og stålindustrien og er tidligere rejsemontør samt uddannet klejnsmed.


Selvevalueringsrapport

MARTEC indsendte i juni 2017 deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering.

Læs rapporten her


Projektleder

David Metz

Chefkonsulent

Team

Henrik Pedersen

Områdechef, Rådsbetjening og Analyse, DPO

  • Mobil:  

Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: 25. juni 2017

1. besøg: 15. - 16. november 2017

2. besøg: 22. - 23. februar 2018

Høring, rapport: Følger senere -

Rådsmøde: 5. oktober 2018

MARTEC - Maritime and Polytechnic University College

MARTEC er en selvejende institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Institutionen blev dannet 1. januar 2001 ved en sammenlægning af Maskinmesterskolen (grundlagt i 1929) og Søfartsskolen (etableret i 1949). I dag udbyder den en bred vifte af uddannelser til den maritime sektor, herunder en professionsbachelor i maritim og maskinteknisk ledelse og drift (maskinmester) samt uddannelserne til skibsassistent og skibsmaskinist.

MARTEC varetager desuden driften af Skoleskibet DANMARK og tilbyder en række kurser til den maritime sektor og industrien indenfor energi, miljø, offshore og sikkerhed samt den gymnasiale uddannelse, HF Søfart.

Hjemmeside: MARTEC - Maritime and Polytechnic University College

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk