– Maskinmesterskolen København


Rådets afgørelse

Akkrediteringsrådet traf afgørelse om institutionsakkrediteringen af Maskinmesterskolen København på rådsmødet den 2. oktober 2019. Her fik Maskinmesterskolen København en positiv institutionsakkreditering.

Læs afgørelsesbrevet og akkrediteringsrapporten på Akkrediteringsrådets hjemmeside.


Rapport

Akkrediteringsrapporten, som vil udgøre beslutningsgrundlaget for Akkrediteringsrådets afgørelse på rådsmødet 2. oktober 2019, er nu endeligt udarbejdet og offentliggjort.

Læs akkrediteringsrapporten for Maskinmesterskolen København her


2. Besøg

Konkrete eksempler og åben dialog under godt andet besøg på MSK

Praksis i kvalitetssikringssystemet og kvalitetssikring af maskinmesteruddannelsens videngrundlag var i centrum for akkrediteringspanelets andet besøg på Maskinmesterskolen København (MSK), der foregik fra den 28. februar til den 1. marts 2019.

Med modelskibe på bordet i et mødelokale, der er navngivet efter sejlskibstypen Clipper, var den maritime ramme sat, da panelet og et team fra Akkrediteringsinstitutionen ankom til MSK i Lyngby torsdag morgen. Besøget blev indledt med et møde med ledelsen på MSK, hvor uddannelseschefen blandt andet præsenterede en række illustrationer af maskinmesterskolens kvalitetssikringssystem.

Mødet blev startskuddet til to dage, hvor panelet havde en god og åben dialog med ledelsesrepræsentanter, undervisere, studerende, praktikværter og medlemmer af uddannelsesudvalg. De forskellige interviewgrupper bød ind med konkrete eksempler på, hvordan kvalitetssikringsarbejdet på MSK fungerer i praksis, så panelet kunne få en god forståelse af emnerne for de to audit trails:

  1. Praksis i kvalitetssikringssystemet
  2. Sikring af videngrundlag på maskinmesteruddannelsen

I afdækningen af første audit trail fokuserede panelet på, hvordan undervisere og studerende gennemfører midtvejsevalueringer og hvordan der bliver fulgt op på slutevalueringer i undervisningsteams, faggrupper og studienævn. Derudover fik panelet en dybere indsigt i kvalitetssikringen af de studerendes professionspraktik, og hvordan ledelse, uddannelsesudvalg og studienævn behandler dimittend- og aftagerundersøgelser.

Fokus for andet audit trail var, hvordan man på MSK arbejder med udviklingen og sikringen af maskinmesteruddannelsens videngrundlag. Her var panelet særligt optaget af, hvordan ledelsen sikrer et overblik over uddannelsens videnaktiviteter og –behov, så undervisere og uddannelsen som helhed løbende får tilført ny, relevant viden.

Efter et afsluttende møde med ledelsen kunne panelet samle op på dets indtryk fra besøget fredag eftermiddag. Input fra de to besøg og det dokumentationsmateriale, som MSK har indsendt, vil nu blive samlet i en akkrediteringsrapport, som Akkrediteringsrådet skal træffe afgørelse på baggrund af til oktober.

Se programmet for andet besøg på MSK


1. Besøg

Der blev taget godt imod akkrediteringspanelet, da det første institutionsbesøg på Maskinmesterskolen København fandt sted d. 23-24. oktober 2018.

Førstedagen blev indledt med et møde med maskinmesterskolens ledergruppe, og efter et møde med institutionens kvalitetsenhed fik panelet også lejlighed til at tale med bestyrelsens repræsentanter og blandt andet spørge ind til deres rolle i kvalitetssikringen på Maskinmesterskolen København.

På andendagen af besøget holdt panelet blandt andet møder med et udvalg af maskinmesterskolens undervisere, uddannelsesledere, praktikkoordinator, ledere fra forsknings- og udviklingsområdet, studerende og praktikværter.

Derudover bød andendagen på en rundvisning, hvor en større gruppe af studerende viste panelet rundt, så de fik set både undervisningslokaler, laboratorier, værksteder og en avanceret maritim simulator, der bruges til at lære de studerende om arbejdsopgaverne til søs. Samtidig fik panelets medlemmer også lejlighed til at tale med de studerende og høre om deres studieliv på institutionen.

På institutionsbesøget fik panelet god mulighed for sammen med maskinmesterskolens repræsentanter at skabe sig overblik over institutionens kvalitetssikringssystem. Panelet dykkede også ned i selve indholdet i systemet og fik sat konkrete eksempler på mange af de tiltag og elementer, der findes i institutionens kvalitetssikring. Eksempelvis havde panelet fokus på de studenterevalueringer, som maskinmesterskolen gennemfører både midtvejs og til sidst i undervisningsforløbene.

Panelet for institutionsakkrediteringen af Maskinmesterskolen København ser nu frem til at komme igen på andet besøg på institutionen, hvor der vil være endnu mere fokus på kvalitetssikringen i praksis. Det vil ske med afsæt i en række audit trails, der udvælges til at give konkret indsigt i nogle af de områder af kvalitetssikringen, som panelet gerne vil have særligt fokus på. Det andet besøg på institutionen vil finde sted i uge 9 i 2019.

Se hele programmet for første besøg her.


Panelet

Formand: Liselott Lycke, kvalitetschef ved Høgskolan Väst, som udbyder professionsrettede uddannelser bl.a. inden for teknik og videnskab, eksempelvis uddannelserne til elektroingeniør og maskiningeniør. Liselott Lycke er lektor og tidligere institutleder ved Institutionen för ingenjörsvetenskap på Høgskolan Väst. Hun var medlem af akkrediteringspanelet, der var tilknyttet akkrediteringen af Fredericia Maskinmesterskole og er medlem af akkrediteringspanelet, der er tillnyttet akkrediteringen af MARTEC. Liselott Lycke er uddannet ingeniør i maskinteknik og industriel økonomi og har en licentiatgrad i kvalitetsteknik.

Geir Egil Dahle Øien, professor og dekan ved Fakultetet for informationsteknologi, matematik og elektroteknik ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Geir Øien er tidligere institutleder ved Institut for teleteknik ved Norges Tekniske Høgskole (som nu er fusioneret ind i NTNU). Han har medvirket som ekspert i forbindelse med evalueringer i regi af den norske akkrediteringsinstitution NOKUT, herunder evaluering af kvalitetssikringssystemet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Geir Øien er uddannet civilingeniør og har en Ph.d. grad.

Lone Broberg, partner i konsulenthuset Scottnordic. Lone Broberg har indtil 2016 været Vice President Human Ressource i Alfa Laval. Lone Broberg sidder i bestyrelsen for UC Nordjylland og har tidligere været i bestyrelsen for Erhverv Norddanmark. Lone underviser som ekstern lektor på Aalborg Universitet inden for organisation og ledelse og har siddet i Danmarks Akkrediteringsråd fra 2011 til 2015. Hun er medlem af akkrediteringspanelet, der er tilknyttet akkrediteringen af MARTEC. Lone Broberg er uddannet Cand.odont og har en HD i strategi og organisation.

Dan Thygesen, maskinmesterstuderende på MARTEC. Dan Thygesen er studenterrepræsentant i MARTEC’s bestyrelse og medlem af studierådet og studienævnet på MARTEC. Dan Thygesen er desuden uddannet entreprenørmaskinmekaniker og har arbejdet både on- og off-shore som installation supervisor.


Selvevalueringsrapport

Maskinmesterskolen indsendte i juni 2018 deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering.

Læs rapporten her


Projektleder

Christel Sølvhjelm

Chefkonsulent

Team

  • Mobil:  

  • Mobil:  

  • Mobil:  

Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: 25. juni 2018

1. besøg: 24. - 25. oktober 2018

2. besøg: 28. februar - 1. marts 2019

Høring, rapport: 24. maj - 20. juni 2019

Rådsmøde: 2. oktober 2019

Maskinmesterskolen København

Maskinmesterskolen København (MSK) er en maritim uddannelsesinstitution, der blev grundlagt i 1906. I 2017 flyttede skolen til nyt eget domicil med værkstedsskole, undervisningsfaciliteter og laboratorier i Lyngby.

Maskinmesterskolen udbyder én videregående uddannelse, professionsbacheloruddannelsen til maskinmester. Derudover udbyder den også et Vessel Manager-kursus, som er en efteruddannelse på diplomniveau. Denne uddannelse er ikke omfattet af institutionsakkrediteringen.

MSK ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, hvoraf seks medlemmer er udpeget eksternt, mens ét medlem er medarbejdervalgt. Yderligere deltager to repræsentanter fra MSK’s studieforening og rektor som tilforordnede på bestyrelsesmøderne. Den daglige ledelse varetages af rektor som øverst ansvarlig samt en uddannelseschef og en ressourcechef.

Antallet af studerende på maskinmesteruddannelsen på MSK er fordoblet over en periode på seks år. Således var der 311 indskrevne studerende på maskinmesteruddannelsen i 2010, mens der var 786 studerende i 2016.

Hjemmeside: Maskinmesterskolen København

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk