– Professionshøjskolen Metropol


Rådets afgørelse

Akkrediteringsrådet afgjorde institutionsakkrediteringen af Professionshøjskolen Metropol på et rådsmøde den 8. juni 2017. Her fik Professionshøjskolen Metropol en positiv institutionsakkreditering. På Akkrediteringsrådets hjemmeside kan du finde akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet.


Rapport

Akkrediteringsrapporten, som vil udgøre beslutningsgrundlaget for Akkrediteringsrådets afgørelse på rådsmødet 8. - 9. juni 2017, er nu endeligt udarbejdet og offentliggjort.

Læs akkrediteringsrapporten for Professionshøjskolen Metropol her.


2. Besøg

Akkrediteringspanelet og Danmarks Akkrediteringsinstitution var den 10.-12. oktober 2016 på besøg på Professionshøjskolen Metropol. I forlængelse af første institutionsbesøg havde akkrediteringspanelet udvalgt fire audit trails, som andet besøg tog udgangspunkt i:

1: Handleplaner og kvalitetstavler

Formålet med denne audit trail er at belyse, hvordan der i praksis arbejdes med de to styringsværktøjer, kvalitetstavler og handleplaner, på uddannelserne, hvordan de to styringsværktøjer drøftes på de forskellige ledelsesniveauer, og hvordan beslutninger, der træffes på de forskellige niveauer i ledelsesstrengen, føres tilbage til uddannelserne. Audit trailen skal undersøge, hvordan handleplaner og kvalitetstavler understøtter, at problemer identificeres, hvordan indsatser besluttes, og hvordan der følges op. Audit trailen vil således fokusere på de forskellige dele i årshjulet for handleplaner og kvalitetstavler: udarbejdelse af handleplaner og kvalitetstavler, involvering af forskellige aktører i processen, udvælgelse af temaer og indsatser, behandlingen i ledelsesstrengen og informationsflowet tilbage til uddannelserne efter behandlingen i ledelsesstrengen. Audit trailen skal yderligere belyse arbejdet med strategiopfølgningen i relation til handleplaner og kvalitetstavler, herunder sammenhængen mellem temaer og grænseværdier, der indgår i de to styringsværktøjer og de indikatorer, der afrapporteres på i strategiopfølgningen.

2: Kvalitetssikring af videngrundlag

Formålet med denne audit trail er at belyse, hvordan Metropol kvalitetssikrer de enkelte uddannelsers videngrundlag dels via ledelsesstrengen og dels via uddannelsernes praksis. Herunder ses på, hvordan prodekanerne kvalitetssikrer FoU-projekterne, og hvordan FoU-miljøerne bidrager til videngrundlaget. Panelet vil også se på, hvordan institutionen sikrer, at videngrundlaget løbende baserer sig på nye tendenser og udviklingsbehov inden for uddannelsens beskæftigelsesområder.

3: Undervisningens pædagogiske kvalitet

Formålet med denne audit trail er at belyse, hvordan Metropol sikrer, at undervisningens tilrettelæggelse og pædagogiske kvalitet understøtter de studerendes læring og opnåelse af uddannelsens mål. Der vil være særligt fokus på, hvordan behovet for pædagogisk opkvalificering identificeres, og hvilke muligheder lektorer har for løbende pædagogisk opkvalificering. Audit trailen skal vise, hvordan ledelse og undervisere arbejder med at sikre den pædagogiske kvalitet, og hvordan de studerende inddrages i dette arbejde. Audit trailen skal desuden vise, hvordan der arbejdes med både kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af undervisningens pædagogiske kvalitet.

4: Kvalitetssikring af praktikken

Formålet med denne audit trail er at belyse, hvordan Metropol arbejder med kvalitetssikring af praktik/klinisk undervisning på de fire områder, der er nævnt i Metropols koncept for kvalitetssikring af praktik:

 • krav til praktikstedet
 • dialog mellem praktiksted og uddannelse
 • evaluering med de studerende og praktikstederne og anvendelse af resultaterne af evaluering
 • tæt sammenhæng mellem teori og praksis: før, under og efter praktikforløbet.

Af hensyn til at begrænse dokumentationsbyrden tager audit trailen udgangspunkt i kvalitetssikringen af praktik/klinisk undervisning i Danmark.

På 2. besøg på Professionshøjskolen Metropol søgte panelet at få yderligere indblik i kvalitetssikringsarbejdet på institutionen, herunder blev der fokuseret på arbejdet med kvalitetssikring på de uddannelser, der var blevet udvalgt til audit trails.

I forbindelsen med besøget mødtes panelet og Akkrediteringsinstitutionens medarbejdere med de grupper og interessenter, som var relevante for belysningen af de fire audit trails. Programmet for hele 2. besøg kan ses her.


1. Besøg

Akkrediteringspanelet og Danmarks Akkrediteringsinstitution var d. 21. og 22. juni 2016 på besøg på Professionshøjskolen Metropol. På besøget mødtes panelet med Metropols bestyrelsesformand, direktionen, institutchefer, uddannelses- og afdelingsledere, aftagerrepræsentanter, studerende med særlig indsigt i Metropols kvalitetsarbejde, undervisere samt repræsentanter for ledelses- og kommunikationssekretariatet og koncernadministrationen. Forud for besøget havde panelet læst Metropols selvevalueringsrapport, og på møderne stillede panelet med udgangspunkt i rapporten uddybende spørgsmål.

Formålet med første besøg var at opnå bedre forståelse for Metropols kvalitetssikringssystem. Herudover skulle besøget skabe grundlag for, at panelet kunne udvælge en række audit trails, der er anvendelige, når panelet og Danmarks Akkrediteringsinstitution kigger på, hvordan Metropol kvalitetssikringssystem fungerer i praksis. Dette bliver fokuspunktet for 2.besøg på Metropol, som finder sted fra d.10 til og med d. 12. oktober.

Programmet for besøget kan findes her.


Panelet

 • Formand: Mikael Alexandersson (formand), rektor på Högskolan i Halmstad. Mikael Alexandersson er medlem af flere udvalg og kommissioner under det svenske utbildningsdepartementet, heriblandt et forskningsudvalg der diskuterer forskningspolitiske prioriteringer. Mikael Alexandersson er desuden medlem af Sveriges universitets- og högskoleförbunds (SUHF) arbejdsgivergruppe er tilknyttet det svenske Skolforskningsinstitutet samt det Norske Forskningsråd. Mikael Alexandersson er uddannet lærer og ph.d. i pædagogik. Mikael Alexandersson fungerede tidligere som professor ved både Luleå tekniske universitet og Gøteborg Universitet.
 • Ingunn Moser, rektor på VID vitenskapelige høgskole, som er en sammenslutning af Misjonshøgskolen i Stavanger, Haraldsplass diakonale høgskole i Bergen, Høgskolen Betanien i Bergen og Diakonhjemmet Høgskole i Oslo. Ingunn har tidligere været rektor for Diakonhjemmet Høgskole. Ingunn er oprindeligt uddannet sociolog og har en ph.d. fra Oslo Universitet center for teknologi, innovation og kultur, hvor hun også har været ansat som forskningsgruppeleder.
 • Ole Pedersen, direktør for Familie og Kultur, Lemvig kommune. Ole Pedersen er medlem af Kommunaldirektørnetværkets styregruppe på uddannelsesområdet i Region Midtjylland samt medlem af Uddannelsesudvalget for Pædagoguddannelsen og Efter- og Videreuddannelsesrådet på VIA University College. Ole Pedersen har tidligere været børne- og kulturchef i Fjends Kommune, uddannelsesleder for den sociale diplomuddannelse på CVU Vita og underviser og souschef på Holstebro Pædagogseminarium. Ole Pedersen er uddannet socialrådgiver og sociolog og har arbejdet som socialrådgiver i Danmark og Norge.
 • Åsa Kettis, chef for afdelingen for kvalitetsudvikling på Uppsala Universitet, hvor hun har stået for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af universitetet. Åsa Kettis har tidligere deltaget i auditeringer i Irland og af internationale reviews for det britiske QAA’s International Quality Review. Åsa Kettis har været medlem af SUHF ekspertgruppe, hvor hun bl.a. har deltaget i udviklingen af det nye system for kvalitetssikring af videregående uddannelser i Sverige. Åsa er uddannet farmaceut og har en ph.d. samt docentgrad i samfundsfarmaci.
 • Camilla Cecilie Stub Wulff, studerende på sygeplejerskeuddannelsen, University College Nordjylland (UCN). Studenterrepræsentant i UCN’s bestyrelse, medlem af studieråd for sygeplejerskeuddannelsen og Aalborg kommunes uddannelsesråd. Camilla deltager også som panelmedlem på den igangværende institutionsakkreditering af UC Syddanmark.


Selvevalueringsrapport

Metropol indsendte i 2016 deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering.

Læs rapporten her.


Projektleder

Christel Sølvhjelm

Chefkonsulent

Team

 • Mobil:  

 • Mobil:  

Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: 15. april 2016

1. besøg: 21. juni - 22. juni 2016

2. besøg: 10. oktober - 12. oktober 2016

Høring, rapport: -

Rådsmøde: 8. juni 2017