– Roskilde Universitet (RUC)


Rådets afgørelse

På et rådsmøde 5. december 2019 traf Akkrediteringsrådet afgørelse om at tildele Roskilde Universitet en betinget positiv institutionsakkreditering.

Læs afgørelsesbrevet og akkrediteringsrapporten på Akkrediteringsrådets hjemmeside.


Rapport

Når Akkrediteringsrådet 5. december 2019 træffer afgørelse om institutionsakkrediteringen af RUC, sker det med afsæt i en akkrediteringsrapport udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Læs akkrediteringsrapporten her.


2. Besøg

Godt andet besøg på Roskilde Universitet bød på åben dialog med afsæt i 4 audit trails

I ugen op til påske besøgte det nedsatte akkrediteringspanel Roskilde Universitet for anden gang i forbindelse med institutionsakkrediteringen af det midtsjællandske universitet. Besøget forløb over tre dage fra den 8. til den 10. april og blev både indledt og rundet af med et møde mellem panelet og universitetets øverste ledelse. Derudover mødtes panelet med en bred kreds af undervisere, studerende, institutledere, studieledere, studienævnsformænd og -næstformænd samt medlemmer af aftagerpaneler.

Fra start til slut bar samtalerne præg af en åben dialog og engagement blandt mødedeltagerne. Forud for besøget havde panelet udvalgt fire nedslagspunkter i kvalitetssikringsarbejdet på Roskilde Universitet, der tilsammen skal belyse, hvordan universitetet i praksis arbejder med at sikre og udvikle kvaliteten af deres uddannelser. De fire audit trails er:

  1. RUC’s monitorerings- og afrapporteringssystem
  2. Uddannelsernes forskningsbasering
  3. Evalueringer af uddannelser med inddragelse af eksterne eksperter
  4. Uddannelsernes relevans

På besøgets første dag fik akkrediteringspanelet blandt andet belyst, hvordan RUC bruger monitoreringsoversigten til løbende at identificere og følge op på kvalitetsudfordringer på de enkelte uddannelser på alle niveauer af organisationen. I den forbindelse var panelet særligt interesserede i, hvordan studienævn og institutledelser arbejder med handleplaner i opfølgningsarbejdet, og hvordan universitetsledelsens tiltag bruges i det fremadrettede kvalitetsarbejde på uddannelses- og institutniveau.

Inddragelse af dimittender og aftagere samt forbedring af beskæftigelsen blandt universitetets dimittender via employability-indsatser var et andet centralt samtaletema den første dag. Dagen efter kom panelet et spadestik dybere i forhold til, hvordan Roskilde Universitet sikrer, at der er relevante forskningsmiljøer bag uddannelserne, og at de studerende har kontakt til dem. Panelet fik også et større indblik i, hvordan resultaterne fra de jævnlige evalueringer med inddragelse af eksterne eksperter inddrages i den videre udvikling af uddannelsernes mål, indhold og tilrettelæggelse.

Efter det afsluttende møde med rektoratet kunne akkrediteringspanelet samle op på indtrykkene fra det tre dage lange besøg onsdag eftermiddag. I de kommende måneder bliver der arbejdet på den akkrediteringsrapport, som Akkrediteringsrådet skal træffe afgørelse om institutionsakkreditering af Roskilde Universitet på baggrund af. Det sker ved rådsmødet den 5. december 2019.

Se programmet for andet besøg på RUC


1. Besøg

Første besøg på Roskilde Universitet

Det nedsatte akkrediteringspanel var d. 12.-13. november på det første af to besøg på Roskilde Universitet i forbindelse med institutionsakkrediteringen af det midtsjællandske universitet.

Besøget gav panelet mulighed for at møde en bred kreds af universitetets øverste ledelse, studerende, undervisere, studieledere og institutledere. Også repræsentanter for bestyrelsen mødtes med akkrediteringspanelet.

Med besøget fik panelet mulighed for at få et dybere indblik i kvalitetssikringssystemet på Roskilde Universitet. Der var blandt andet fokus på, hvordan organisationen er opbygget, hvem der har ansvar for hvad, hvordan der følges op på de fastsatte mål og balancen mellem de centralt fastsatte mål og den decentrale udmøntning på institutionen. Panelet interesserede sig også for, hvordan information knyttet til kvalitet og kvalitetssikring bevæger sig rundt i organisationen – herunder var der blandt andet fokus på informationsflowet fra de enkelte uddannelser, videre til institutniveau og til rektor, der udarbejder en årlig rapport om uddannelseskvaliteten. En rapport, som i sidste ende giver bestyrelsen indblik i kvaliteten og kvalitetssikringen på Roskilde Universitet.

På tværs af møderne havde panelet fokus på, hvordan man sikrer helhed i uddannelserne, når man som RUC i vid udstrækning udbyder uddannelser, som kombinerer flere fagligheder. Derudover fik akkrediteringspanelet indblik i RUC’s profil med stort fokus på tværfaglighed og problemorienteret projektarbejde.

I forlængelse af første besøg udvælger panelet en række fokuspunkter (audit trails), som de vil gå i dybden med på andet besøg for den vej igennem at få indsigt i RUC’s kvalitetsarbejde i praksis.

Andet og sidste institutionsbesøg i akkrediteringsprocessen finder sted i uge 15 i 2019.

Se hele programmet for første besøg på Roskilde Universitet her.


Panelet

Formand: Stephen Hwang, professor i fysik og rektor for Högskolan i Halmstad. Stephen Hwang har tidligere været rektor for Linnéuniversitetet og dekan ved Karlstads Universität. Han er formand for ekspertgruppen for kvalitetsspørgsmål under Sveriges Universitets- och Högskoleförbund. Han har desuden medvirket til institutionsakkrediteringen af University College Lillebælt.

Inge Mærkedahl, cand.phil. i samfundsfag og tidligere direktør i Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Inge Mærkedahl har også været direktør for Danmarks Forvaltningshøjskole og direktør i Arbejdsmarkedsstyrelsen samt forskningschef på SFI. Hun har medvirket til institutionsakkrediteringerne af IBA Erhvervsakademi Kolding og Erhvervsakademi Lillebælt.

Moira von Wright, professor i människan i välfärdssamhället på Ersta Sköndal Bräcke University College. Hun har tidligere været rektor for Södertörns högskola, hvor hun havde det overordnede kvalitetsan-svar. Hun har også været prorektor og professor i pædagogik på Örebro universitet. Moira von Wright er desuden medlem af bestyrelsen for Arcada University of Applied Sciences.

Steen Steensen, professor og instituttleder ved institutt for journalistikk og mediefag på Høgskolen i Oslo og Akershus. Steen Steensen har medvirket til institutionsakkrediteringen af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Lukas Bjørn Leer Bysted, studerer Interaktionsdesign på 6. semester og er studenterrepræsentant i Aalborg Universitets bestyrelse. Han er også medlem af Akademisk Råd under Det Tekniske Fakultet for IT og Design. Han har tidligere været næstformand for Det Centrale Studiemiljøråd på Aalborg Universitet og har været medlem af Studienævnet for Datalogi.


Selvevalueringsrapport

RUC indsendte i august 2018 deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering.

Læs selvevalueringsrapporten her


Projektleder

Jan Vernholm Groth

Chefkonsulent

Team

  • Mobil:  

  • Mobil:  

  • Mobil:  

Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: 20. august 2018

1. besøg: 12. - 13. november 2018

2. besøg: 8. - 10. april 2019

Høring, rapport: 16. september - 7. oktober 2019

Rådsmøde: 5. december 2019

Roskilde Universitet (RUC)

RUC blev oprettet i 1972 og er i dag Danmarks syvende største universitet. RUC bedriver forskning af international kvalitet og tilbyder uddannelser fra bachelor til ph.d.-niveau inden for det humanistiske, det naturvidenskabelige, det humanistisk-teknologiske og det samfundsvidenskabelige hovedområde. RUC tilbyder desuden videreuddannelse samt kortere kursusforløb. Sammenlagt har RUC ca. 9000 studerende og 880 ansatte.

Hjemmeside: Roskilde Universitet (RUC)

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk