– Rytmisk Musikkonservatorium


Rådets afgørelse

Akkrediteringsrådet afgjorde institutionsakkrediteringen af Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) på rådsmødet den 2. marts 2021. Her fik RMC en positiv institutionsakkreditering.

Læs akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet på Akkrediteringsrådets hjemmeside.


Rapport

Akkrediteringsrapporten, som vil udgøre beslutningsgrundlaget for Akkrediteringsrådets afgørelse på rådsmødet den 2. marts 2021, er nu endeligt udarbejdet og offentliggjort.

Læs akkrediteringsrapporten for Rytmisk Musikkonservatorium


2. Besøg

Videngrundlag og uddannelsesgennemgange i fokus for godt andet besøg på Rytmisk Musikkonservatorium

De første tre dage af december gennemførte det nedsatte akkrediteringspanel det andet og sidste besøg i forbindelse med institutionsakkreditering af Rytmisk Musikkonservatorium. Af hensyn til coronasituationen blev institutionsbesøget afholdt som en række virtuelle møder mellem akkrediteringspanelet og studerende, undervisere, ledelse og andre relevante medarbejdere fra musikkonservatoriet.

Under alle de virtuelle møder var der en god og engageret dialog, der tog afsæt i to gennemgående tematikker (audit trails), der var udvalgt på baggrund af panelets første besøg på Holmen i september og det skriftlige materiale, som musikkonservatoriet har indsendt. De to audit trails er:

  1. Uddannelsesgennemgange med fokus på undervisningsevaluering og evaluering af optagelsesprøver
  2. Sikring af videngrundlag

Ved møderne på besøgets første dag den 1. december var panelmedlemmernes opmærksomhed rettet mod audit trail 1. Her mødte de indledningsvist studerende fra udvalgte fag på bacheloruddannelsen i Komposition og kandidatuddannelsen i Music Performance. Dette blev fulgt op af et møde med fagansvarlige og øvrige undervisere fra de udvalgte fag før dagen blev rundet af med et møde med rektor og de uddannelsesansvarlige.

Under møderne spurgte akkrediteringspanelet blandt andet nysgerrigt ind til den todelte gennemførelse af undervisningsevalueringer, der består af en survey og et dialogmøde, hvor studerende og den uddannelsesansvarlige drøfter resultaterne af den skriftlige evaluering. De spurgte også ind til, hvordan undervisningsevalueringerne indgår i de uddannelsesgennemgange, som rektor og de uddannelsesansvarlige gennemfører i fællesskab og samler i en årlig kvalitetsrapport. Endelig var akkrediteringspanelet også særligt interesserede i den faglige og praktiske evaluering af gennemførelsen af optagelsesprøver til musikkonservatoriets uddannelser. Herunder blev spørgsmålet om, hvordan RMC arbejder med at øge mangfoldigheden i optaget i forhold til køn og musikalske udtryksformer også drøftet.

Den følgende dag rettede akkrediteringspanelet fokus mod Rytmisk Musikkonservatoriums kvalitetssikring af uddannelsernes videngrundlag, der består af viden fra kunstnerisk udviklingsvirksomhed, forskning og praksis. Dialogen tog afsæt i arbejdet med videngrundlag for to bacheloruddannelser og en kandidatuddannelse. I den forbindelse var panelmedlemmerne særligt interesserede i det strategiske arbejde med videnproduktion til at dække de udvalgte uddannelsers videnbehov samt videnbasering og bemanding af uddannelserne. De rettede også fokus mod, hvordan timelærere indgår i videngrundlagsarbejdet på uddannelserne. Dette blev belyst igennem fire møder med henholdsvis studerende, timelærere, fagansvarlige samt undervisere og til sidst uddannelsesansvarlige, uddannelseskoordinatoren og FoU-lederen på musikkonservatoriet.

Den 3. december blev institutionsbesøget rundet af med et møde med ledelsen samt nøglemedarbejdere, der gik på tværs af begge audit trails, hvorefter akkrediteringspanelet og medarbejdere fra Danmarks Akkrediteringsinstitution rundede af med et afsluttende møde. Der vil nu blive udarbejdet den akkrediteringsrapport, som Akkrediteringsrådet forventes at træffe afgørelse om institutionsakkreditering af Rytmisk Musikkonservatorium på baggrund af i marts 2021. Rapporten vil forinden have været i høring på musikkonservatoriet.

Se program fra 2. besøg på Rytmisk Musikkonservatorium


1. Besøg

Åben dialog og rundvisning under første besøg på Rytmisk Musikkonservatorium

Det nedsatte akkrediteringspanel blev mødt af en velforberedt rektor og kreds af nøglemedarbejdere, da de torsdag den 24. september ankom til Rytmisk Musikkonservatorium. Besøget var det første af to som led i den igangværende institutionsakkreditering af musikkonservatoriet på Holmen. Over halvanden dag fik panelet gennem samtaler med ledelse, undervisere, studerende og aftagere et dybere indblik i kvalitetssikringsarbejdet på Rytmisk Musikkonservatorium.

Fra start til slut var der en åben dialog, der bar præg af stort engagement fra alle parter såvel som en stor nysgerrighed og spørgelyst fra akkrediteringspanelet, hvor det norske medlem var med virtuelt. Dialogen tog afsæt i den selvevalueringsrapport, som Rytmisk Musikkonservatorium indsendte tidligere på året og spændte bredt. I den forbindelse var akkrediteringspanelet særligt interesserede i sammenhænge i kvalitetssikringssystemet og arbejdet med den årlige kvalitetsrapport, der udarbejdes samlet for alle musikkonservatoriets uddannelser. Herunder blev arbejdet med undervisningsevalueringer også berørt.

Et andet centralt samtaletema, der kom op ved flere af møderne, var tilgangen til kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) som led i videngrundlagsarbejdet på Rytmisk Musikkonservatorium og ledelsens målsætninger for KUV-dækning på både bachelor- og kandidatuddannelserne. Dertil blev der blandt andet drøftet relevanssikring i forhold til kunst- og kulturlivets behov samt aktuelle tiltag i forhold til mangfoldighed og diversitet.

Gennem møderne kom akkrediteringspanelet i kontakt med alle lag i organisationen. På besøgets første dag kom de desuden rundt i musikstudier, øvelokaler og undervisningslokaler, da en studerende viste rundt på musikkonservatoriet. I den forbindelse fik akkrediteringspanelet blandt andet lejlighed til at overvære undervisning i faget Kunstnerisk udviklingsarbejde, hvor studerende var i færd med at give hinanden feedback. Faget er blevet introduceret som led i en transformation fra traditionel mesterlære til uddannelser, som i højere grad tager udgangspunkt i at udvikle den studerendes kunstneriske vision gennem peer-to-peer-læring.

På baggrund af besøget vil akkrediteringspanelet nu udvælge en række audit trails, der danner udgangspunkt for den videre akkrediteringsproces. Panelet vil igen besøge Rytmisk Musikkonservatorium i begyndelsen af december før udarbejdelsen af den akkrediteringsrapport, som Akkrediteringsrådet skal træffe afgørelse på baggrund af den 2. marts 2021. Rapporten vil forinden have været i høring på det københavnske musikkonservatorium.

Se program for besøget


Panelet

Formand: Anders Hultqvist, proprefekt ved Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet. Anders Hultqvist er professor i komposition og samtidsmusik ved Högskolan för scen och musik, hvor han også har været uddannelsesleder. Han er desuden vice-prefekt for forskning og formand for forskningsrådet. Anders Hultqvist er professionel komponist og har komponeret musik inden for forskellige genrer.

Bendik Hofseth, professor ved Institutt for rytmisk musik, Universitetet i Agder. Bendik Hofseth underviser og vejleder på Universitetet i Agder, hvor han har udviklet kandidatuddannelsen i Music Management. Han har desuden deltaget i udformningen af fagplaner for de udøvende uddannelser i rytmisk musik på Universitetet i Agder. Bendik Hofseth er professionel jazzmusiker og har tidligere været leder af the International Council of Music Creators (CIAM).

Tue Sanderhage, direktør for Vestegnen HF & VUC. Tue Sanderhage er tidligere institutchef på Institut for Ledelse og Forvaltning på Professionshøjskolen Metropol og tidligere praktikvejleder, uddannelsesleder og udviklingsleder på Roskilde Pædagogseminarium. Han har medvirket til institutionsakkrediteringerne af VIA University College, University College Lillebælt og Arkitektskolen Aarhus. Tue Sanderhage er cand.mag. i pædagogik og kommunikation.

Kristoffer Bramsen, administrerende direktør for Pumpehuset. Kristoffer Bramsen er også bestyrelsesmedlem i Distortion Festival og bestyrelsesmedlem i Liveart Denmark, der afholder festivaller og events om kunstens rolle i samfundet. Kristoffer Bramsen er bachelor i Music Management fra Rytmisk Musikkonservatorium.

Ida Raselli, kandidatstuderende på Det Kongelige Danske Kunstakademi, hvor hun er tilknyttet Skolen for Kontekstuelle og Konceptuelle Praksisser. Ida Raselli er medlem af skolerådet for Skolen for Kontekstuelle og Konceptuelle Praksisser. Som kunstner arbejder Ida Raselli med installations- og performancekunst. Hun er desuden bachelor i sociologi fra Københavns Universitet.


Selvevalueringsrapport

Rytmisk Musikkonservatorium har pr. 31. december 2019 indsendt deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering.

Læs selvevalueringsrapporten her (pdf)


Projektleder

Jan Vernholm Groth

Chefkonsulent

Team

  • Mobil:  

Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: 31. december 2019

1. besøg: 24. - 25. september 2020

2. besøg: 1. - 3. december 2020

Høring, rapport: 18. januar 2021 - 8. februar 2021

Rådsmøde: 2. marts 2021

Rytmisk Musikkonservatorium

Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) er en videregående kunstnerisk uddannelsesinstitution under Kulturministeriet. RMC har ca. 200 studerende fordelt på fire bacheloruddannelser (Musiker, Komposition, Musikproduktion og Music Management), tre kandidatuddannelser (Music Performance, Music Creation og Music Education) og to solistuddannelser for henholdsvis komponister og instrumentalister/vokalister. Dermed udbyder RMC den højeste uddannelse i Danmark inden for samtidsmusik, der bl.a. omfatter rock, pop, jazz, urban, metal og elektronisk musik.

Udover at udbyde uddannelser bedriver RMC også forskning og udvikling inden for konservatoriets kerneområder. RMC er placeret i et kunstnerisk uddannelsesmiljø på Holmen i København og bidrager til at fremme musikkulturen i Danmark gennem bl.a. nationale og internationale samarbejder samt afholdelse af koncerter, artist talks, symposier og lignende. Den daglige ledelse varetages af rektor Henrik Sveidahl.

Hjemmeside: Rytmisk Musikkonservatorium

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk