– Syddansk Universitet

Her kan du løbende følge processen omkring institutionsakkreditering af SDU

Rådets afgørelse

Akkrediteringsrådet afgjorde institutionsakkrediteringen af Syddansk Universitet på et rådsmøde 11. december 2014. Her fik SDU en positiv institutionsakkreditering.
Læs akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet Akkrediteringsrådets hjemmeside her


Rapport

Rapporten for SDU er nu endeligt udarbejdet og offentliggjort.

Læs rapporten her.


2. Besøg

 • 2. besøg:
  Som en del af processen for institutionsakkreditering tager akkrediteringspanelet og akkrediteringsteamet fra Danmarks Akkrediteringsinstitution på to besøg på uddannelsesinstitutionen. Det andet besøg har til formål at afdække, hvordan kvalitetssikringssystemet og kvalitetsarbejdet fungerer i praksis. Dette sker med afsæt i en række audit trails, der udvælges i forlængelse af det første besøg på institutionen.

Fokus på audit trails på andet besøg
Universitetets skriftlige materiale og drøftelserne på første besøg udgjorde grundlaget for panelets valg af de seks audit trails, som dannede ramme om andet besøg. Der blev taget hensyn til blandt andet universitetets geografiske spredning og faglige bredde både i forhold til valget af audit trails, og hvad angår deltagere i de enkelte interviews på institutionsbesøget. Derfor deltog der i besøget institut- og studieledere samt undervisere og studerende fra alle universitetets fakulteter og campusser.

Følgende audit trails blev behandlet på andet besøg på institutionen:

 1. Uddannelser udbudt på flere campusser
  Formålet er at belyse, om der er en klar og hensigtsmæssig ansvarsfordeling i forhold til kvalitetssikringsarbejdet på uddannelser, der udbydes på flere campusser.
 2. Uddannelsernes relevans
  Denne audit trail er udvalgt med det formål at afdække, hvordan kvalitetssikringssystemet i praksis sikrer, at de uddannelser, der udbydes, er relevante for arbejdsmarkedet.
 3. Fakulteternes udmøntning af kvalitetssikringspolitikken
  Denne audit trail fokuserer på, hvordan fakulteterne med en forskellig organisering af studienævnene arbejder med kvalitetssikring af uddannelsernes niveau og indhold.
 4. Evaluering af hele uddannelser med brug af eksterne eksperter
  Udvalgt med det formål at klarlægge SDU's planer, beredskab og erfaringer med evaluering af hele uddannelser med brug af eksterne eksperter.
 5. Uddannelsesberetningen
  Denne audit trail skal belyse, hvordan statussamtaler og handlingsplaner i forbindelse med uddannelsesberetninger løbende anvendes i udviklingen af uddannelserne.
 6. Undervisernes faglige og pædagogiske kompetencer
   Formålet med audit trail'en er at afdække,hvordan institutterne på fem fakulteter arbejder med at sikre, at undervisernes faglige og pædagogiske kompetencer løbende udvikles.

Ud over at være fokuspunkterne for andet besøg er de enkelte audit trails også blevet belyst ved originalt materiale, som indgår i grundlaget for SDUs løbende kvalitetsarbejde. Det er for eksempel princip- og udmøntningsnotater, fakultets- og uddannelsesberetninger, studienævns- og aftagerpanelsreferater samt oversigter over udvalgte nøgletal.

Besøgets sidste dag blev afviklet på Campus Odense. Her blev udmøntningen af universitetets kvalitetspolitik drøftet med relevante nøglepersoner fra Det Humanistiske Fakultet og Det Naturvidenskabelige Fakultet, der har valgt at organisere sig med henholdsvis 17 og et studienævn. Blandt andet var panelet interesseret i organiseringen af studienævnenes kvalitetsarbejde og informationsflowet mellem fakultet og studienævn, samt arbejds- og ansvarsfordelingen i praksis forhold til udmøntning af universitetets delpolitikker. Sikringen af undervisernes pædagogiske kompetencer blev også drøftet.

De konkrete interviewsessioner var i udgangspunktet struktureret omkring et konkret audit trail, men panelet oplevede ofte, at drøftelserne også omfattede andre dele af de interviewedes kvalitetssikringsarbejde.

Programmet for panelets andet besøg på SDU kan ses her.


1. Besøg

 • 1. besøg:
  Som en del af processen for institutionsakkreditering tager akkrediteringspanelet og akkrediteringsteamet fra Danmarks Akkrediteringsinstitution på to besøg på uddannelsesinstitutionen. Det første besøg har til formål at afdække, hvordan institutionens system og procedurer for kvalitetssikring er organiseret, samt at få uddybet og nuanceret den selvevalueringsrapport, institutionen har indsendt i begyndelsen af forløbet.

Mange fokuspunkter på første besøg
Akkrediteringspanelets første besøg på Syddansk Universitet blev afviklet 1.-2. april 2014 på Campus Odense.

På besøget mødte akkrediteringspanelet centrale aktører, som er involveret i universitetets kvalitetssikringsarbejde. Panelet interviewede rektor og prorektor samt medlemmer af uddannelsesrådet, som er Syddansk Universitets koordinerende forum for overordnede strategiske spørgsmål om blandt andet kvalitetssikring af universitetets uddannelser. Desuden interviewede panelet studerende, studieledere, undervisere, administrativt personale og repræsentanter for universitetets eksterne samarbejdspartnere. På denne måde fik panelet drøftet universitetets kvalitetssikringsarbejde både med aktører involveret i de strategiske overvejelser omkring tilrettelæggelsen og indholdet i arbejdet, samt med aktører der er centrale for det daglige kvalitetssikringsarbejde.

Akkrediteringspanelet havde på første besøg fokus på en lang række temaer - herunder universitetets campusstruktur og centrale overvejelser bag organiseringen af kvalitetssikringsarbejdet og dets historik, samt de opfattede styrker og svagheder i organiseringen. Panelet fokuserede også på anvendelsen af eksempelvis uddannelsesberetninger og undervisningsportfolier, involvering af aftagerrepræsentanter i udviklingen af nye uddannelser og universitetets system for nøgletal, som panelet fik en introduktion til på besøget.

Programmet for akkrediteringspanelets første besøg på institutionen kan ses her.


Panelet

Akkrediteringspanelet er nedsat

Om universitetet lever op til institutionsakkrediteringens krav, bliver vurderet af et akkrediteringspanel, der er sammensat af fem personer.

Panelet er sammensat med fokus på, at de udvalgte deltagere har erfaring med ledelsesansvar på en sammenlignelig institution samt erfaring med planlægning, gennemførelse og opfølgning på kvalitetsarbejde både i og uden for uddannelsessektoren. Panelet er sammensat således, at medlemmernes erfaring og kompetencer inden for kvalitetssikring supplerer hinanden og dermed bidrager til vurderingsarbejdet ud fra forskellige perspektiver.

Panelets sammensætning har været i høring på institutionen, førend det blev endeligt nedsat.

Panelmedlemmer:

 • Formand: Kirsti Koch Christensen, professor i lingvistik fra Bergen Universitet, hvor hun også har været rektor. Hun har været leder af en række evalueringer af videregående uddannelsessystemers for både Norges og Sveriges akkrediteringsinstitutioner.
 • Bengt-Ove Boström, vicerektor med ansvar for kvalitetsspørgsmål ved Göteborgs Universitet. Desuden lektor i statsvidenskab ved universitetet. Bengt-Ove Boström har for akkrediteringsinstitutionen i Sverige været panelformand ved akkrediteringen af en række uddannelsesinstitutioner.
 • Solveig Cornér, kandidat i voksenpædagogik fra Helsinki Universitet, hvor hun nu er i gang med sin ph.d. Hun er planlægnings- og udviklingskonsulent ved rektorkontoret på Helsingfors Universitet og har deltaget i auditeringer for både den norske og den finske akkrediteringsinstitution.
 • Charlotte Hjort, kvalitets- og forskningschef på Hospitalsenhed Midt. Hun er uddannet læge fra Aarhus Universitet og ph.d. fra Aalborg Universitet. Charlotte Hjorth er surveyor for Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS), hvor hun har deltaget i og været ansvarlig for en række auditeringer.
 • Maria Juhler-Larsen, studerende på statskundskabsuddannelsen ved Aarhus Universitet, da akkrediteringspanelet blev nedsat. Maria Juhler Larsen var medlem af bestyrelsen på Aarhus Universitet i 2011-2012, hvor hun blandt andet sad i bestyrelsens vedtægtsudvalg og i en arbejdsgruppe vedrørende de akademiske råd.


Selvevalueringsrapport

Syddansk Universitet har i januar 2014 indsendt deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering.

Læs rapporten her


Projektleder

Lars Pedersen

Chefkonsulent

Team


Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: 28-01-2014

1. besøg: 01-04-2014 - 02-04-2014

2. besøg: 02-06-2014 - 04-06-2014

Høring, rapport: 10-10-2014 - 31-10-2014

Rådsmøde: December 2014

Syddansk Universitet (SDU)

Syddansk Universitet blev etableret i 1998 gennem en fusion af Odense Universitet, Handelshøjskole Syd/Ingeniørhøjskole Syd, Sydjysk Universitetscenter og Syddansk Universitetsbibliotek. Universitetet er siden hen blevet udvidet ved indfusionering af en række øvrige institutioner senest i 2007, hvor Handelshøjskolecenteret Slagelse og Statens Institut for Folkesundhed blev en del af universitetet. I dag spreder universitetet sig geografisk over seks byer med campusser i Odense, Kolding, Sønderborg, Slagelse, Esbjerg og København.

Universitetets øverste myndighed er bestyrelsen, der er ansvarlig for universitetets virke og samlede ressourcer. Bestyrelsen ansætter rektor, lige som bestyrelsen efter indstilling fra rektor ansætter prorektor og direktør. Repræsentantskabet er universitetets bindeled til samarbejdspartnere, erhvervsliv, den offentlige sektor og kulturlivet. Repræsentantskabet består af 40 medlemmer og drøfter på det overordnede niveau universitetets forskning, uddannelse og øvrige virksomhed og kan afgive udtalelse herom til bestyrelsen.

Syddansk Universitets forskning, undervisning, formidling og videnspredning er organiseret inden for fem faglige hovedområder; Det Humanistiske Fakultet, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Tekniske Fakultet.

Syddansk Universitet udbyder 93 bacheloruddannelser og 131 kandidatuddanelser. Herudover udbyder universitetet et mindre antal diplom- og masteruddannelser. SDU har 22.224 studerende på fuld tid og 5.244 studerende på deltid.

Hjemmeside: Syddansk Universitet (SDU)

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk