– SIMAC, genakkreditering


Afgørelse

Akkrediteringsrådet traf afgørelse om institutionsakkreditering af SIMAC på rådsmødet den 7. juni 2019. Her fik SIMAC en positiv institutionsakkreditering.

Læs akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet på Akkrediteringsrådets hjemmeside


Rapport

Akkrediteringsrapporten, som vil udgøre beslutningsgrundlaget for Akkrediteringsrådets afgørelse på rådsmødet 7. juni 2019, er nu endeligt udarbejdet og offentliggjort. Læs akkrediteringsrapporten om SIMAC her


Besøg

Tre audit trails i fokus for veloverstået besøg på SIMAC

Med udsigt til Tåsinge og indsejlingen til Svendborg havn og højt over byens tage mødtes akkrediteringspanelet og et team fra Danmarks Akkrediteringsinstitution med repræsentanter fra Svendborgs Maritime uddannelsesinstitution fra den 29. til 30. november. Det skete som led i opfølgningen på den betinget positive institutionsakkreditering, som rådet tildelte SIMAC i juni 2017.

Der var på forhånd udvalgt tre audit trails, som panelet ville dykke ned i under besøget på den sydfynske maritime uddannelsesinstitution:

  1. Opfølgning med udgangspunkt i kvalitetsarbejdet
  2. Kvalitetssikring af uddannelsernes videngrundlag
  3. Kvalitetssikring af praktikken

Allerede første dag i Svendborg nåede panelet godt omkring alle tre audit trails. Det skete via samtaler med uddannelsesinstitutionens direktion, en række repræsentanter fra fire faggrupper samt medlemmer af studierådet, fem fagansvarlige medarbejdere og institutionens to uddannelsesledere før dagen blev rundet af med et møde med kvalitetskoordinatoren på SIMAC.

Undervejs blev der blandt andet talt om, hvordan der på forskellige niveauer i SIMAC’s organisation følges op på kvalitetsarbejdet for de enkelte uddannelser. Herunder fik panelet indblik i de nye semesterevalueringer, hvor uddannelseslederne samler op på alle undervisningsevalueringer på tværs af fag. Derudover blev det drøftet, hvordan opfølgning på evalueringer kommunikeres til de studerende.

På besøgets anden dag var der fokus på kvalitetssikringen af uddannelsernes videngrundlag, da panelet mødtes med SIMAC’s forsknings- og udviklingskoordinator. Herefter havde panelet et møde med den nyetablerede faggruppe for praktik. Faggruppen består af den fagansvarlige underviser samt institutionens praktikvejledere (som til dagligt har til opgave at understøtte de studerendes praktikforløb). De orienterer løbende uddannelseslederne om eventuelle problemer. Derudover udarbejder den fagansvarlige hvert semester en skriftlig opsamling om gruppens arbejde til uddannelsesudvalget.

Inden panelet og teamet fra Akkrediteringsinstitutionen samlede op på alle input og indtryk fra besøget, havde de et afsluttende møde med direktionen på SIMAC.

Se programmet for besøget på SIMAC


Projektleder

Grith Zickert

Akkrediteringskonsulent

Team

  • Mobil:  

  • Mobil:  

Datoer

Selvevaluering: 27. august 2018

Besøg: 29. - 30. november 2018

Høring: marts/april 2019

Afgørelse: 6. - 7. juni 2019

Intro

I juni 2017 modtog Svendborg International Maritime Academy (SIMAC) en betinget positiv institutionsakkreditering. På Akkrediteringsrådets hjemmeside kan du læse afgørelsesbrevet og akkrediteringsrapporten fra den første institutionsakkreditering af SIMAC.

Panelet ved genakkrediteringen af SIMAC består af:

Formand: Marianne Synnes, er Stortingsrepræsentant for partiet Høyre, og er medlem i Uddannelses- og forskningskomiteen. Hun er tidligere vicerektor for Norges teknisk-naturvidenskabelige universitet (NTNU) og var i perioden 2011-2016 rektor for Høgskolen i Ålesund. Hun er medlem af hovedbestyrelsen for Norges forskningsråd, samt tidligere bestyrelsesformand for Senter for internasjonalisering av utdanning. Derudover har hun været medlem af styregruppen for den maritime erhvervsklynge Global Centre of Expertise (GCE), Blue Maritime Cluster, og medlem af bestyrelsen for den norske medlemsorganisation Maritimt Forum. Marianne Synnes er uddannet bioingeniør og cand.scient. i cellebiologi og har en doktorgrad i molekylær cellebiologi fra Universitetet i Oslo.
Ulla Winther Koch, var indtil 2015 gennem en årrække rektor for Professionshøjskolen Absalon. Ulla Winther Koch er bl.a. formand for VUC bestyrelsesforeningen og bestyrelsesformand for VUC Vestsjælland Syd samt formand for certificeringsrådet, der hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet og som står for at certificere uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau (den offentlige lederuddannelse). Hun har derudover tidligere været formand for flere udvalg under Danske Professionshøjskoler, bl.a. det uddannelsespolitiske udvalg, det forskningspolitiske udvalg og formand for styregruppen for UC-viden, der er professionshøjskolerne samlede portal for forsknings- og udviklingsaktiviteter i sektoren. Derudover har Ulla Winther Koch været medlem af EVA’s repræsentantskab. Ulla Winther Koch er uddannet cand.scient. i biologi og geografi fra Københavns Universitet.
Henrik Akto, er Educational Designer hos Alfa Laval Aalborg A/S, som producerer kedler til produktion af damp på større skibe. Henrik Akto har ansvar for at designe, udvikle, implementere og gennemføre uddannelse og træning for koncernens ansatte. Henrik Akto har undervist i fagene elektronik og it ved TECHCOLLEGE i Aalborg og er uddannet elektromekaniker samt Master Trainer. Derudover har Henrik Akto Pædagogikum og HD (O) fra Aalborg Universitet.
Gisle Strand, er høgskolelektor på Sjøkrigsskolen i Bergen, hvor han underviser inden for bl.a. maskintekniske fag samt drift og vedligehold af skibe. Derudover har han ansvaret for institutionens hydromekaniske laboratorier. Gisle Stand har erfaring med ekstern kvalitetssikring af uddannelser gennem deltagelse som sagkyndig i et panel, der i 2013 i samarbejde med NOKUT havde ansvar for at vurdere den norske uddannelse til skibsofficer (den skibstekniske linje), som er en erhvervsrettet fagskoleuddannelse. Gisle Strand er uddannet skibsingeniør fra Sjøkrigsskolen og har derudover gennemført uddannelsen til civilingeniør inden for hydrodynamik ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.
Jesper Rodkjær Poulsen, er tidligere studerende på uddannelsen til maskinmester på MARTEC i Frederikshavn. Han er tidligere medlem af studienævnet på MARTEC siden 2014 og tidligere medlem af Maskinmesterstuderendes Landsråd. Jesper Rodkjær Poulsen er uddannet blikkenslager, ubefaren skibsassistent fra MARTEC og garder i Den Kongelige Livgarde. Han har tidligere arbejdet som Quality Control Engineer på gas- og olieplatforme i Nordsøen og er nu ansat ved et rådgivende ingeniørfirma.