– SIMAC


Rådets afgørelse

Akkrediteringsrådet afgjorde institutionsakkrediteringen af SIMAC på et rådsmøde den 8. juni 2017. Her fik SIMAC en betinget  positiv institutionsakkreditering. På Akkrediteringsrådets hjemmeside kan du finde akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet.


Rapport

Akkrediteringsrapporten, som vil udgøre beslutningsgrundlaget for Akkrediteringsrådets afgørelse på rådsmødet 8. - 9. juni 2017, er nu endeligt udarbejdet og offentliggjort.

Læs akkrediteringsrapporten for SIMAC her


2. Besøg

Fokus for akkrediteringspanelets 2. besøg på SIMAC var at få belyst, hvordan SIMAC’s kvalitetssikringssystem fungerer i praksis. I interviewene spurgte panelet ind til forskellige emner af relevans for de valgte audit trails. Et fokus var eksempelvis, hvordan SIMAC’s ledelse følger op på resultaterne fra de undervisningsevalueringer og praktikevalueringer, som SIMAC gennemfører blandt de studerende. Et andet eksempel var, hvordan SIMAC’s ledelse og fagkonsulenter bruger den viden de får gennem kontakten med det aftagerpanel, som SIMAC har etableret.

De tre audit trails, der dannede udgangspunktet for besøget, så således ud:

  • Audit trail 1: Kvalitetssikring af uddannelsernes videngrundlag
  • Audit trail 2: Ledelsens arbejde med kvalitetssikringssystemet i praksis
  • Audit trail 3: Kvalitetssikring af uddannelsernes relevans på baggrund af input fra eksterne interessenter

 Er du interesseret i programmet fra 2.besøget, så kan det findes her.


1. Besøg

Akkrediteringspanelet har været på første besøg på SIMAC i Svendborg

Akkrediteringspanelet var sammen med Danmarks Akkrediteringsinstitution på første institutionsbesøg på SIMAC (Svendborg International Maritime Academy) den 15. og 16. september 2016. Som forberedelse til besøget havde panelet læst SIMAC’s selvevalueringsrapport. Med rapporten som udgangspunkt holdt panelet en række møder på SIMAC. På møderne stillede panelet uddybende og opklarende spørgsmål til bestyrelsen, direktionen, kvalitetsenheden, studieledere og undervisere samt studerende, eksterne interessenter med flere.

Akkrediteringspanelet havde fokus på SIMAC’s overordnede kvalitetssystem, herunder organiseringen af kvalitetsarbejdet og hvordan ansvaret for de forskellige elementer i kvalitetsarbejdet er fordelt i organisationen. Panelet havde her bl.a. fokus, hvordan der bliver fulgt op på kvalitetsmålene i SIMAC’s kvalitetspolitik og på de strategiske handlingsplaner.

Panelet havde også fokus på, hvordan SIMAC arbejder med at skabe en udviklende kvalitetskultur i organisationen, og hvordan ledelse, undervisere og studerende arbejder med opfølgning på kvalitetsarbejdet.

Programmet for besøget kan findes her.


Panelet

  • Formand: Marianne Synnes, vicerektor for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og fra 2011-2016 rektor for Høgskolen i Ålesund, hvor hun også fungerede som formand for høgskolens bestyrelse. Marianne Synnes er bl.a. bestyrelsesformand for det norske Senter for Internasjonalisering av utdanning under det norske Kunnskapsdepartementet og medlem af hovedbestyrelsen for det norske forskningsråd. Fra 2011-2016 har hun været næstformand i Forskningsutvalget i Universitets- og høgskolerådet (UHR), hvor hun bl.a. har stået i spidsen for flere arbejdsgrupper. Marianne Synnes er derudover bl.a. medlem af styregruppen for den maritime erhvervsklynge Global Centre of Expertise Blue Maritime (GCE), der bl.a. består af 20 rederier og 14 skibsværfter. Hun er desuden medlem af bestyrelsen for den norske medlemsorganisation Maritimt Forum. Marianne Synnes er uddannet bioingeniør med hovedfag i cellebiologi og har en doktorgrad i molekylær cellebiologi. Hun har i en årrække fungeret som førsteamanuensis ved Avdeling for Helsefag på Høgskolen i Ålesund, hvor hun var fagansvarlig for de medicinske og naturvidenskabelige fag på sygeplejerskeuddannelsen.
  • Ulla Koch, var indtil 2015 gennem en årrække rektor for Professionshøjskolen University College Sjælland. Ulla Koch er bl.a. bestyrelsesformand for VUC Vestsjælland Syd og formand for certificeringsrådet, der hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet og som står for at certificere uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau (den offentlige lederuddannelse). Hun har derudover tidligere været formand for flere udvalg under Danske Professionshøjskoler, bl.a. det uddannelsespolitiske udvalg, det forskningspolitiske udvalg og formand for styregruppen for UC-viden, der er professionshøjskolerne samlede portal for forsknings- og udviklingsaktiviteter i sektoren. Derudover har Ulla Koch været medlem af EVA’s repræsentantskab. Ulla Koch er uddannet cand.scient. i biologi og geografi fra Københavns Universitet.
  • Henrik Akto, educational designer hos Alfa Laval Aalborg A/S, som producerer kedler til produktion af damp på større skibe. Henrik Akto har ansvar for at designe, udvikle, implementere og gennemføre uddannelses- og kursusforløb for virksomhedens ansatte. Henrik Akto har også været HR Manger for Alfa Laval Aalborg A/S med ansvar for bl.a. ansættes og afskedigelse af medarbejdere og administrative opgaver iht. ISO 9001. Henrik Akto er uddannet elektronikmekaniker og har derudover en bachelorgrad i business administration fra Aalborg Universitet. Henrik Akto har desuden tidligere undervist på Tech College Aalborg (tidligere Aalborg Tekniske Skole) inden for fagene elektronik og it.
  • Gisle Strand, høgskolelektor på Sjøkrigsskolen i Bergen, hvor han underviser inden for bl.a. maskintekniske fag samt drift og vedligehold af skibe. Derudover har han ansvaret for institutionens hydromekaniske laboratorier. Gisle Stand har erfaring med ekstern kvalitetssikring af uddannelser gennem deltagelse som sagkyndig i et panel, der i 2013 i samarbejde med NOKUT havde ansvar for at vurdere den norske uddannelse til skibsofficer (den skibstekniske linje), som er en erhvervsrettet fagskoleuddannelse. Gisle Strand er uddannet skibsingeniør fra Sjøkrigsskolen og har derudover gennemført uddannelsen til civilingeniør inden for hydrodynamik ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.
  • Jesper Rodkjær Poulsen, studerende på uddannelsen til maskinmester på MARTEC i Frederikshavn. Han har været medlem af studienævnet på MARTEC siden 2014 og var indtil for nyligt medlem af Maskinmesterstuderendes Landsråd. Jesper Rodkjær Poulsen er uddannet som blikkenslager, ubefaren skibsassistent fra MARTEC og Skoleskibet Danmark og garder i den Kongelige Livgarde.


Selvevalueringsrapport

Simac indsendte i april 2016 deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering.

Læs rapporten her.


Projektleder

Grith Zickert

Akkrediteringskonsulent

Team

Henrik Pedersen

Områdechef, Rådsbetjening og Analyse, DPO


Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering:

1. besøg: 14. september - 16. september

2. besøg: 16. november - 18. november

Høring, rapport: -

Rådsmøde: 9. juni 2017