– UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole


Rådets afgørelse

Akkrediteringsrådet afgjorde institutionsakkrediteringen af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i anden runde på rådsmødet den 21. februar 2023. Her fik UCL en positiv institutionsakkreditering.

Læs akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet på Akkrediteringsrådets hjemmeside.


Rapport

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er indstillet til en positiv institutionsakkreditering i anden runde. Det fremgår af den offentliggjorte akkrediteringsrapport, som vil udgøre beslutningsgrundlaget for Akkrediteringsrådets behandling på rådsmødet den 21. februar 2023.

I rapporten ledsages akkrediteringspanelets indstilling af panelets samlede vurdering af, hvordan UCL arbejder med at monitorere og sikre kvaliteten og relevansen af sine uddannelser. I denne sammenhæng hæfter panelet sig blandt andet ved, at UCL’s kvalitetssikringsarbejde er systematisk, velfungerende, involverende og bredt forankret i organisationen. UCL har tydelige standarder for uddannelseskvalitet og -relevans. Standarderne anvendes reflekteret, hvilket giver mulighed for fokus på kvalitetsområder med problemer såvel som velfungerende områder. Derudover understøtter kvalitetsrapporter, at problemer og udviklingsmuligheder identificeres og håndteres. Desuden medvirker årlige kvalitetskonferencer, der inddrager ledelseslag, uddannelsesudvalg, undervisere og studerende på de enkelte uddannelsesudbud, til at kvalificere analyser og håndtering af problemstillinger og udviklingsområder.

Afslutningsvist vurderer panelet, at både studerende, undervisere og ledelsen indgår i kvalitetssikringsarbejdet, og at UCL's ”fælles rammer med lokal udmøntning” er velegnet til deres arbejde med studentercentreret læring. Dog vurderer panelet, at UCL blandt andet har et uudnyttet potentiale med hensyn til at styrke de studerendenes stemme i studenterrådet. Dette uddybes i afsnittet om ’Udviklingsperspektiv’ i akkrediteringsrapporten, hvor panelet reflekterer over styrker og udviklingsområder i kvalitetssikringsarbejdet på UCL. Her fremhæver panelet følgende fem udviklingsområder:

 1. Styrk de studerendes stemme i studenterrådene gennem oplæring
 2. Bedre tilbagemeldinger til de studerende
 3. Mere fordybelse på kvalitetskonferencer i ulige år
 4. Spred gode erfaringer med studentercentreret læring
 5. Monitorer de strategiske mål for udviklingen af videngrundlaget

Panelets vurderinger baserer sig på skriftlig dokumentation fra UCL og samtaler med ledelse, undervisere, studerende og aftagere i forbindelse med panelets to institutionsbesøg på UCL.

Læs akkrediteringsrapporten her


2. Besøg

Andet besøg på UCL gav indsigt i centrale dele af UCL’s kvalitetssikringsarbejde i praksis

Tirsdag den 27. september indledte akkrediteringspanelet og et team af konsulenter fra Danmarks Akkrediteringsinstitution deres andet besøg på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole (UCL). Besøget strakte sig over tre dage og bragte panelet forbi UCL’s campus på Seebladsgade i Odense, som er en af institutionens større campusser, men også forbi campus i Jelling. Under besøget fik panelet gennem interviews med forskellige ledelseslag såvel som et udsnit af undervisere og studerende fra hele uddannelsesinstitutionen indsigt i, hvordan UCL arbejder med at sikre og udvikle kvaliteten af uddannelsesudbud i praksis.

Besøget bød på god og åben dialog mellem panelmedlemmer og de forskellige repræsentanter fra UCL. Dialogen tog afsæt i tre audit trails, der var blevet udvalgt efter panelets første besøg i maj, og som havde til formål at belyse, hvordan UCL’s kvalitetssikringssystem fungerer i praksis:

 1. Tilrettelæggelse af undervisningsforløb med udgangspunkt i de studerendes forudsætninger
 2. Uddannelsesudbuddenes tilknytning til relevante faglige miljøer
 3. Kvalitetskonferencers rolle i udvikling af uddannelsesudbud

Studentercentret læring i fokus som redskab for at understøtte læringsmål
På besøgets første dag fik panelet indsigt i, hvordan undervisning med udgangspunkt i de studerendes forudsætninger er en central del af UCL’s tilgang til studentercentreret læring. Med audit trail 1 i fokus spurgte panelet blandt andet ind til, hvordan UCL arbejder med at tilrettelægge undervisningsforløbene således, at de understøtter de studerendes engagement i at nå læringsmålene.

Først mødtes panelet med studerende, der fortalte om deres erfaringer med undervisning, der tager udgangspunkt i deres forudsætninger. Dernæst talte panelet med studerende valgt til studieråd om deres rolle i kvalitetssikringen af undervisningsforløb. Inden frokost fik panelmedlemmerne og akkrediteringsteamet en rundvisning på UCL’s ene campus i Odense, der er ny renoveret og tidligere husede Wittenborg kaffemaskinefabrik. Rundturen gik forbi 3D-printere og gennem både laboratorier og multimedierum, hvor studerende frit kan komme og arbejde på deres studieprojekter.

     

Laboratorier og multimedierum er blandt faciliteterne de studerende kan benytte sig af på UCL

Ved eftermiddagens møder med undervisere og fagkoordinatorer var panelet interesseret i, hvordan undervisningsforløb i praksis tilrettelægges med udgangspunkt i de studerendes forudsætninger. I den forbindelse blev dialog i undervisningsteams blandt andet nævnt som et godt værktøj. Dagens sidste møde var med uddannelseschefer, hvor panelet fik indsigt i det bredere arbejde med kvalitetssikring, herunder hvordan de arbejder med undervisningsevaluering på ledelsesniveau.

UCL’s arbejde med videngrundlag
Besøgets anden dag bragte panelet og akkrediteringsteamet til det 180 år gamle Jelling Statsseminarium, der nu huser de lokale udbud af lærer- og pædagoguddannelser på UCL. I Jelling rettede panelet fokus mod audit trail 2 og fik indblik i UCL’s arbejde med at sikre videngrundlag, nærmere bestemt hvordan de monitorerer og prioriterer udviklingen af undervisernes videngrundlag. Der var dækket fint op med hvid dug og efterårsfarver i det gamle bibliotek, hvor panelet interviewede studerende, undervisere og chefer hen over dagen.

Akkrediteringspanelet sidder klar i biblioteket på UCL's campus i Jelling 

Panelet talte først med undervisere om deres systematik i inddragelse af praksis-, forsknings- og udviklingserfaringer, og hvordan de etablerer faglige miljøer på tværs af udbud og uddannelser.  Derudover fortalte underviserne også om erfaringer fra UCL’s adjunktforløb. Ved panelets efterfølgende interview med forskningschefer fra sundhed, erhverv og pædagogik og samfund fik de indsigt i samspillet mellem forsknings- og undervisningsdelen på UCL. Ligesom på UCL Odense fik panelmedlemmerne også en rundvisning på UCL Jelling af studerende. Efter rundvisningen talte panelet med adjunktvejledere, projektledere og andre ressourcepersoner inden for adjunktforløb, herunder adjunktforløbets rolle i udvikling af kompetencer inden for tilrettelæggelse og udførelse af undersøgelser og indføring af nye undervisere i videngrundlaget. Dernæst talte panelet med medlemmer af uddannelsesudvalgene om samarbejdet mellem aftagere og UCL i forhold til inddragelse af viden fra praksis i undervisning. Dagen blev afsluttet med, at uddannelseschefer fortalte om UCL’s arbejde med vurdering og udvikling af videngrundlag.

Kvalitetskonferencers bidrag til kvalitetssikring og afsluttende bemærkninger
På besøgets sidste dag gav undervisere, studerende og forskere panelet indblik i, hvordan UCL’s årlige kvalitetskonference bidrager til kvalitetssikringen af uddannelserne. Ved de årlige kvalitetskonferencer for hvert udbud på UCL arbejder studerende, undervisere, chefer og kvalitetssikringsmedarbejdere i fællesskab med udfordringer og perspektiver i forhold til kvalitetssikring og udvikling af uddannelser.
Dagen startede med et virtuelt møde med to studerende fra studieråd. De fortalte om deres involvering i forberedelsen af kvalitetskonferencer, hvor de er med til at nuancere evalueringsresultater og komme med forslag til handletiltag. Herefter interviewede panelet undervisere om deres erfaringer med kvalitetskonferencer, herunder hvordan kvalitetskonferencer bruges til at reflektere over det løbende arbejde med kvalitetssikring, men også til at sætte udfordringer på dagsorden i forhold til ledelsen. Denne pointe blev gentaget, da panelet interviewede uddannelseschefer og -ledere, der ligeledes så kvalitetskonferencer som et godt værktøj til at holde sig ajourført med uddannelers, men også til at give nye perspektiver og løsningforslag udfordringer, der kan opstå.

Panelet rundede besøget af torsdag eftermiddag, hvor de først samlede op på de tre audit trails ved et møde med direktionen, før panelets forperson gav en foreløbig tilbagemelding ved et afsluttende møde med rektor. Her kvitterede både forperson og rektor også for et veloverstået besøg. Akkrediteringsteamet og panelet vil nu udarbejde den endelige akkrediteringsrapport. Den skal akkrediteringsrådet træffe afgørelse på baggrund af i februar 2023.

Se program for 2. besøg på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole


1. Besøg

Første besøg på UCL belyste kvalitetssikringsarbejdet fra flere vinkler

Over to dage den 19. og 20. maj gennemførte det nedsatte akkrediteringspanel og medarbejdere fra Danmarks Akkrediteringsinstitution det første af to institutionsbesøg på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Besøget foregik på hovedcampus på Niels Bohrs Allé i Odense, der huser en stor del af uddannelsesinstitutionens studerende. Via møder med repræsentanter fra forskellige ledelseslag såvel som et udsnit af undervisere og studenterrepræsentanter fra hele institutionen fik panelet imidlertid et bredt indblik i, hvordan de forskellige aktører arbejder med at sikre og udvikle kvaliteten af uddannelsesudbud på tværs af alle dens campusser og uddannelsesudbud.

Ved ankomsten til UCL torsdag formiddag blev akkrediteringspanelet og –teamet blandt andet budt velkommen af rektor, der gav kort indflyvning til institutionens historie og aktuelle strategier. Herunder kom han omkring etableringen som en ny institution i en fusion mellem University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt i sensommeren 2018. Kort tid efter mundede den igangværende institutionsakkreditering af University College Lillebælt ud i en positiv afgørelse. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er derfor nu i gang med sin anden runde af institutionsakkreditering og den første fulde proces som samlet institution.

Som et nyt element i akkrediteringsprocessen var der ved institutionsbesøget et øget fokus på ledelsens refleksion over styrker og svagheder i kvalitetssikringsarbejdet. Besøget blev derfor både indledt og rundet af med et møde mellem akkrediteringspanelet og institutionsledelsen. Ved det første møde deltog bestyrelsesformanden også. Dertil mødtes akkrediteringspanelet med undervisere og studerende med en særligt indsigt i kvalitetssikringsarbejdet samt en gruppe af uddannelses- og afdelingschefer ved tre forskellige møder. Sidst men ikke mindst fik akkrediteringspanelet en præsentation af nøgletalsarbejdet på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole ved et møde med kvalitetsafdelingen.

Møderne mellem akkrediteringspanelet og repræsentanterne fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole forløb med en åben og god dialog, hvor temaerne spændte bredt med afsæt i institutionsrapporten, der blev indsendt i marts. I den forbindelse var akkrediteringspanelet interesserede i systematikken i forhold til status og prioriteringer i videngrundlagsarbejdet med et særligt fokus på at sikre, at underviserne har den nyeste og relevante viden. Akkrediteringspanelet spurgte også ind til forskellige elementer i institutionens tilgang til studentercentreret læring og gennemførelsen af de årlige kvalitetskonferencer.

Ved det afsluttende møde med ledelsen på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole kvitterede akkrediteringspanelet for mange gode refleksioner og input under de forudgående møder. De gav også en foreløbig tilbagemelding på deres vurdering af institutionens kvalitetssikringsarbejde og drøftede udvælgelsen af de audit trails, der skal danne udgangspunkt for panelets andet og sidste besøg til september. Herefter vil den endelige akkrediteringsrapport blive udarbejdet og sendt i høring hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, før den præsenteres for Akkrediteringsrådet til februar næste år.

Se program fra 1. besøg på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole


Panelet

 • Formand Björn Brorström, bestyrelsesformand ved Högskolan Kristianstad. Fra 2011-18 var Björn Brorström rektor for Högskolan i Borås, der udbyder uddannelser inden for en række faglige hovedområder, bl.a. det pædagogiske, tekniske, sundhedsfaglige og det it-faglige område. Högskolan i Borås har ca. 17.400 studenter og ca. 760 medarbejdere. Derudover er han medlem af bestyrelsen for Høgskolen i Østfold i Norge. Björn Brorström er tidligere institutleder og professor ved School of Public Administration (SPA) på Göteborgs Universitet. Han var medlem af akkrediteringspanelet for institutionsakkrediteringen af UCN og har siden deltaget i en række institutionsakkrediteringer af svenske uddannelsesinstitutioner, senest akkrediteringen af Kungliga Tekniska Högskolan, hvor han var formand for panelet.
 • Gro Kvanli Dæhlin, tidligere prorektor ved Høgskolen i Gjøvik fra 2003-2016, hvor høgskolen fusionerede med NTNU. Som prorektor var hun bl.a. ansvarlig for høgskolens kvalitetssystem, leder af studiekvalitetsudvalget og formand for studienævnet. I 2021 blev hun vicerektor for NTNU’s uddannelser i Gjøvik, der bl.a. omfatter uddannelserne til sygeplejerske, radiograf og ergoterapeut. I perioden 2016-2021 var hun bl.a. uddannelsesleder og konstitueret afdelingsleder ved afd. for uddannelseskvalitet. Gro Kvanli Dæhlin har derudover i flere år været tilknyttet helsefagsuddannelserne ved afdelingen for det pædagogiske og sundhedsfaglige område på Høgskolen i Gjøvik. Gro Kvanli Dæhlin er uddannet Cand. Mag i psykologi, kemi og biologi og Cand. Scient i cellebiologi. Hun var medlem af akkrediteringspanelet for institutionsakkrediteringen af UC SYD og deltog desuden i institutionsakkrediteringen af Handelshøyskolen BI i Norge i 2018.
 • Robert Gunnarsson, vicerektor for uddannelse ved Jönköping University, som er en sammenslutning af fire faghøjskoler. Ud over stillingen som vicerektor er Gunnar Robertsson aktiv forsker inden for matematisk og naturvidenskabelig didaktik og praksisnær uddannelsesforskning. Han er desuden fagleder for matematik og fysik på læreruddannelsen på Jönköping University. I perioden 2007-18 var han ansat ved faghøjskolen Högskolan för lärande och kommunikation ved Jönköping University, hvor han bl.a. var programansvarlig for det naturvidenskabelige basisår på læreruddannelsen. Han er docent og har en ph.d.-grad i fysik.
 • Jan Beyer Schmidt-Sørensen har som erhvervschef i Aarhus Kommune fra 2005-2019 og efterfølgende som strategisk rådgiver i Erhvervshus Midtjylland i 2019-2020 beskæftiget sig med erhvervsvirksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft og har i den sammenhæng haft tæt og løbende kontakt med de østjyske uddannelsesinstitutioner, bl.a. gennem Erhvervskontaktudvalget i Aarhus Kommune. Fra 2001 til 2004 var han rektor på Handelshøjskolen i Aarhus, hvor han også har været studieleder og dekan. Jan Beyer Schmidt-Sørensen er cand.oecon. og har en ph.d.-grad fra Aarhus BSS. Han har deltaget i flere akkrediteringspaneler, bl.a. institutionsakkrediteringen af IBA Kolding og senest CBS.
 • Charlotte Otkjær Sørensen studerer på 6. semester af administrationsbacheloruddannelsen på Professionshøjskolen UCN. Hun er næstformænd for landsforeningen for administrationsbachelorstuderende. På uddannelsesniveau har Charlotte Otkjær Sørensen erfaring med kvalitetsspørgsmål som medlem af administrationsbacheloruddannelsens studieråd og uddannelsesudvalg. Charlotte Otkjær Sørensen er desuden ansat som Studentervejleder på UCN, og beskæftiger sig der med studie- og uddannelsesspøgsmål fra studerende på alle UCN’s uddannelser.


Projektleder

Lars Pedersen

Chefkonsulent

Team

Karin Gilvad Freiberg (orlov)

Akkrediteringskonsulent

Mads Hareskov Jørgensen

Akkrediteringskonsulent

Beate Bill

Projektmedarbejder


Tidsplan

Deadline for institutionsrapport: 1. marts 2022

1. besøg: 19. - 20. maj 2022

2. besøg: 27. - 29. september 2022

Høring, rapport: 9. december 2022 - 6. januar 2023

Rådsmøde: 21. februar 2023

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole blev etableret i august 2018 som en fusion mellem professionshøjskolen University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt. University College Lillebælt blev etableret i 2008 ved fusionen af CVU Fyn, CVU Jelling, CVSU Fyn og Den Sociale Højskole, Odense. Erhvervsakademiet Lillebælt blev etableret i 2009.

I dag har UCL cirka 12.000 studerende og udbyder 23 professionsbacheloruddannelser (inklusiv overbygningsuddannelser), 20 erhvervsakademiuddannelser, 13 diplomuddannelser og 20 akademiuddannelser. Den største uddannelse på UCL er sygeplejerskeuddannelsen med 1.724 studerende efterfulgt af pædagoguddannelsen med 1.695 studerende og læreruddannelsen med 1.484 studerende.

UCL har hovedsæde i Odense på Niels Bohrs Allé, og har et andet større campus i Odense på Seebladsgade. Derudover har UCL campusser i Svendborg, Vejle og Jelling, samt en uddannelsesstation i Fredericia med et enkelt uddannelsesudbud i samarbejde med Fredericia Maskinmesterskole.

Grunduddannelserne på UCL er organiseret i tre direktørområder: Sundhed, Pædagogik og Samfund samt Erhverv. Under hvert af disse direktørområder ligger også en afdeling for anvendt forskning inden for det pågældende fagområde. Derudover er der yderligere to direktørområder for henholdsvis Fællesområdet og Kompetence- og organisationsudvikling, der blandt andet varetager efter- og videreuddannelse.

UCL’s øverste myndighed er bestyrelsen med 17 medlemmer, der repræsenterer både det offentlige og det private arbejdsmarked samt valgte repræsentanter for UCL’s studerende og medarbejdere. Den daglige ledelse varetages af rektor og direktionen. Direktion består af rektor samt direktøren fra hver af de fem direktørområder.

Hjemmeside: UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk