– University College Lillebælt

Her kan du løbende følge processen omkring institutionsakkreditering af University College Lillebælt.

Rådets afgørelse

Akkrediteringsrådet afgjorde institutionsakkrediteringen af University College Lillebælt på et rådsmøde 11. december 2014. Her fik UCL afslag på institutionsakkreditering.
Læs akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet Akkrediteringsrådets hjemmeside her
.


Rapport

Rapporten for UCL er nu endeligt udarbejdet og offentliggjort.

Læs rapporten her.


2. Besøg

 • 2. besøg:
  Som en del af processen for institutionsakkreditering tager akkrediteringspanelet og akkrediteringsteamet fra Danmarks Akkrediteringsinstitution på to besøg på uddannelsesinstitutionen. Det andet besøg har til formål at afdække, hvordan kvalitetssikringssystemet og kvalitetsarbejdet fungerer i praksis. Dette sker med afsæt i en række audit trails, der udvælges i forlængelse af det første besøg på institutionen.

Ekspertpanelets andet besøg på UCL

Andet institutionsbesøget fandt sted d. 2.-4. juni 2014, hvor akkrediteringspanelet besøgte udvalgte UCL-campusser i Vejle, Jelling og Odense. I forlængelse af første institutionsbesøg var tre audit trails blevet udvalgt, og det andet besøg på institutionen tog udgangspunkt i disse:

 1. Sammenhæng i kvalitetssikringssystemet vertikalt i organisationen
  Formålet med denne audit trail er at belyse sammenhængen mellem det overordnede fælles kvalitetssystem og grunduddannelsernes fælles kvalitetssystem, herunder udmøntningen af sidstnævnte lokalt på uddannelserne. Denne audit trail tager udgangspunkt i følgende udbud af grunduddannelser: sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, ergoterapeutuddannelsen i Odense og læreruddannelsen i Jelling.
 2. Gennemførelse på grunduddannelserne
  Formålet med denne audit trail er at undersøge, hvordan kvalitetssystemet understøtter, at institutionen opfanger og håndterer frafald. Herunder undersøges eksempler på, hvordan institutionen arbejder med at sikre gennemførelse. Genstandsfeltet vil også her være sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, ergoterapeutuddannelsen i Odense og læreruddannelsen i Jelling.
 3. Evaluering på diplomuddannelser
  Formålet er at belyse, hvordan UCL planlægger og gennemfører undervisningsevalueringer og anvender resultaterne af disse. Denne audit trail tager udgangspunkt i den sociale diplomuddannelse - børn og unge, samt i pædagogisk diplomuddannelse i pædagogisk og socialpædagogisk arbejde.

På andet besøg på institutionen søgte panelet at få yderligere indblik i kvalitetspraksissen på UCL, herunder hvordan kvalitetssystemet er udmøntet på de udvalgte audit trail-uddannelser. Besøgets interview omhandlede derfor i høj grad tematikker omkring frafald, evaluering og sammenhæng i kvalitetssystemet. På dette besøg gennemførte akkrediteringspanelet og Akkrediteringsinstitutionens projektgruppe interview med studerende, undervisere og uddannelseschefer fra de udvalgte uddannelser. Derudover gennemførtes en række interview med forskellige ledelseslag og centrale kvalitetsmedarbejdere.

I interviewene spurgte panelet ind til forskellige emner af relevans for de valgte audit trails. Et fokus var eksempelvis de studerendes og undervisernes oplevelser med studieaktivitetsmodellen, som UCL har implementeret, og som blandt andet har til hensigt at skabe større gennemsigtighed i forhold til uddannelsernes tilrettelæggelse.

Besøgsprogram for 2. besøg kan læses her.


1. Besøg

 • 1. besøg.
  Som en del af processen for institutionsakkreditering tager akkrediteringspanelet og akkrediteringsteamet fra Danmarks Akkrediteringsinstitution på to besøg på uddannelsesinstitutionen. Det første besøg har til formål at afdække, hvordan institutionens system og procedurer for kvalitetssikring er organiseret, samt at få uddybet og nuanceret den selvevalueringsrapport, institutionen har indsendt i begyndelsen af forløbet.

Panelets første besøg på UCL

Akkrediteringspanelets første besøg på University College Lillebælt fandt sted d. 1. og 2. april 2014 i Odense på institutionens campus på Blangstedgårdsvej.

Akkrediteringspanelet og projektgruppen fra Danmarks Akkrediteringsinstitution afholdt interview med nøglepersoner inden for kvalitetsarbejdet på de forskellige niveauer i institutionen. Panelet talte således med både studerende, undervisere, uddannelsesledere, kvalitetsmedarbejdere, eksterne interessenter, rektorat og bestyrelsesformand. Af besøgsprogrammet fremgår en kort liste over interviewemner ved de forskellige møder.

Besøgsprogram for 1. besøg kan læses her.


Panelet

Akkrediteringspanel nedsat

Gunn Haraldseid er udvalgt som formand for det akkrediteringspanel, der skal forestå institutionsakkrediteringen af University College Lillebælt. Det samlede panel har været i høring hos UCL, før det blev endeligt nedsat.

Panelmedlemmer:

 • Formand: Gunn Haraldseid, cand.polit. i pædagogik, er førstelektor i helsefag, pædagogik og ledelse og dekan ved afdeling for helsefag ved Høgskolen Stord/Haugesund i Norge. Hun er her medlem af styregruppen for kvalitetssikring, ligesom hun har ansvar for kvalitet i forskning og uddannelse. Derudover er Gunn sagkyndig hos den norske akkrediteringsinstitution, ligesom hun tidligere har deltaget i en række institutionsevalueringer i andre skandinaviske lande, blandt andet som formand.
 • Elvy Westlund, phil. Doktor i pædagogik, pensioneret, tidligere prorektor og dekan på Mälardalans Högskola. Elvy har blandt andet som prorektor for Målardalans Högskola udviklet kvalitetssikringssystemet på institutionen, og som dekan har hun arbejdet indgående med ledelse og organisering på institutionen. Elvy har desuden været medlem af Sveriges Universitets- og Högskola Forbunds ekspertgruppe for kvalitetsspørgsmål og har deltaget i en række institutionsevalueringer.
 • Kirsten Bruun, cand.cur. og sygeplejerske, faglig leder af grunduddannelserne på Aarhus Universitetshospital samt tidligere stillinger som centerchef og chefsygeplejerske. Erfaring med ledelse og kvalitetssikring samt forsknings- og udviklingsarbejde i hospitalssektoren. Derudover har hun været formand for Kvalitetsrådet på Aarhus Sygehus, Aarhus Universitetshospital og været ansvarlig for akkrediteringen af Aarhus Sygehus i 2011. Derudover erfaring med samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, regioner og kommuner om videregående uddannelser.
 • Henrik Michael Jørgensen, studerende på radiografuddannelsen ved Professionshøjskolen Metropol, medstifter af De Studerendes Råd på radiografuddannelsen og af studenterrådet Metropol samt medlem af Uddannelsesudvalget for radiografuddannelsen. Derudover tidligere medlem af Metropols bestyrelse og politisk formand for FTFstud.


Selvevalueringsrapport

University College Lillebælt har i januar 2014 indsendt deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering.

Læs rapporten her.


Projektleder

Sofie Bjerg Kirketerp

Chefkonsulent

Team

Sofie Bjerg Kirketerp

Chefkonsulent


Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: 28-01-2014

1. besøg: 01-04-2014 - 02-04-2014

2. besøg: 02-06-2014 - 04-06-2014

Høring, rapport: 10-10-2014 - 31-10-2014

Rådsmøde: Forventet: december 2014

University College Lillebælt (UCL)

University College Lillebælt (UCL) er oprettet gennem en række fusioner i perioden 2000 til 2008.
UCL udbyder videregående uddannelser på professionsbachelorniveau og efter- og videreuddannelse rettet mod såvel den private som offentlige sektor. Derudover varetager UCL en opgave som center for undervisningsmidler i forhold til kommunerne.

På UCL kan de studerende uddanne sig inden for ni forskellige velfærdsprofessioner: lærer, pædagog, bioanalytiker, radiograf, ergoterapeut, fysioterapeut, socialrådgiver, sygeplejerske og administrationsbachelor.

Professionshøjskolen havde i 2012 6.716 studerende på professionsbacheloruddannelserne. Pædagoguddannelsen var med 1.767 studerende den største uddannelse.

UCL har en række tilbud inden for videreuddannelse og udvikling. Det gælder både diplomuddannelser, akademiuddannelser og specialiserede efteruddannelser og kurser. Her har institutionen i alt mere end 8.500 studerende/kursister på diplom-, akademi- og øvrige efter- og videreuddannelser.

Hjemmeside: University College Lillebælt (UCL)

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk