– University College Sjælland


Rådets afgørelse

Akkrediteringsrådet afgjorde institutionsakkrediteringen af Professionshøjskolen University College Sjælland (UCSJ) på et rådsmøde 25. marts 2015. Her fik UCSJ en positiv institutionsakkreditering.
Læs akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet på Akkrediteringsrådets hjemmeside
her.


Rapport

Akkrediteringsrapporten, som vil udgøre beslutningsgrundlaget for Akkrediteringsrådets afgørelse på rådsmødet 25. marts 2015, er nu endeligt udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Akkrediteringsrapporten for UC Sjælland kan læses her.


2. Besøg

 • 2. besøg:
  Som en del af processen for institutionsakkreditering tager akkrediteringspanelet og akkrediteringsteamet fra Danmarks Akkrediteringsinstitution på to besøg på uddannelsesinstitutionen. Det andet besøg har til formål at afdække, hvordan kvalitetssikringssystemet og kvalitetsarbejdet fungerer i praksis. Dette sker med afsæt i en række audit trails, der udvælges i forlængelse af det første besøg på institutionen.

Akkrediteringspanelets andet besøg på UCSJ

Andet institutionsbesøget fandt sted d. 8.-10. september 2014, hvor akkrediteringspanelet besøgte UCSJ-campus i Nykøbing F. og i Næstved. I forlængelse af første institutionsbesøg havde akkrediteringspanelet udvalgt fire audit trails, og det andet besøg på institutionen tog udgangspunkt i disse:

 1. Kvalitetspolitik og -strategi
  Formålet med denne audit trail er at belyse forankring af UCSJ’s nye kvalitetspolitik og –strategi blandt medarbejdere og ledelsen, herunder hvordan der arbejdes med forskellige former for status- og udviklingsplaner, som er en ny og central metode i institutionens kvalitetssikringsarbejde. Denne audit trail tager udgangspunkt i UCSJ’s udbud af fysioterapeutuddannelsen og læreruddannelsen.
 2. Kvalitetssikring af praktikken i professionsbacheloruddannelserne
  Med denne audit trail belyses kvalitetssikringen af praktikforløb i professionsbacheloruddannelserne. Der tages her udgangspunkt i UCSJ's udbud af socialrådgiveruddannelsen og Leisure Management-uddannelsen i Nykøbing F.
 3. Kvalitetssikring af e-læringsuddannelser
  Formålet med denne audit trail er at belyse kvalitetssikringen af e-læringsuddannelser med udgangspunkt i de to e-læringsuddannelser til sygeplejerske og fysioterapeut.
 4. Internationalisering
  Denne audit trail har til formål at belyse, om kvalitetssikringen af UCSJ’s internationale aktiviteter gennemføres løbende, systematisk og målrettet. Der vil være fokus på opstilling af mål, evaluering af om målene nås og opfølgning herpå.

På andet besøg på UCSJ søgte panelet at få yderligere indblik i kvalitetssikringsarbejdet på UCSJ, herunder hvordan der arbejdes med kvalitetssikring på de uddannelser, der er udvalgt til audit trail. På besøget gennemførte akkrediteringspanelet og Akkrediteringsinstitutionens projektteam interview med studerende, undervisere, uddannelsesledere og uddannelseschefer fra de udvalgte uddannelser. Derudover gennemførtes en række interview med forskellige ledelseslag og centrale kvalitetsmedarbejdere.

Programmet for hele andet besøg kan ses her.


1. Besøg

 • 1. besøg.
  Som en del af processen for institutionsakkreditering tager akkrediteringspanelet og akkrediteringsteamet fra Danmarks Akkrediteringsinstitution på to besøg på uddannelsesinstitutionen. Det første besøg har til formål at afdække, hvordan institutionens system og procedurer for kvalitetssikring er organiseret samt at få uddybet og nuanceret den selvevalueringsrapport, institutionen har indsendt i begyndelsen af forløbet.

Første besøg på institutionen gennemført
Akkrediteringspanelet og Danmarks Akkrediteringsinstitution besøgte UCSJ den 3. og 4. juni 2014. Besøget fokuserede på uddannelsesinstitutionens kvalitetspolitik, kvalitetssikringsstrategier og –procedurer, ligesom det var vigtigt at opnå en forståelse for den ansvarsfordeling, som understøtter kvalitetssikringssystemet.

Panelet mødtes blandt andet med UCSJ’s ledelse, uddannelseschefer, uddannelsesledere samt med undervisere med særlig indsigt i kvalitetsarbejdet. Derudover mødtes panelet med studerende, der var aktive i uddannelsesudvalg, de studerendes råd eller som fungerede som studentervejledere, samt med en række eksterne interessenter såsom praktikværter og deltagere i uddannelsesudvalg.

Se hele programmet for første besøg her.


Panelet

Akkrediteringspanelet for UCSJ er nedsat

Akkrediteringspanelet, som skal vurdere, om University College Sjælland (UCSJ) har et kvalitetssikringssystem, som kan sikre de studerende en høj kvalitet i deres uddannelse, er sammensat og klar til arbejdet med institutionsakkreditering af UCSJ.

Panelet har været i høring hos UCSJ.

Panelmedlemmer:

 • Formand: Ivan Sørensen, tidligere styrelseschef i Uddannelsesstyrelsen og tidligere uddannelsesdirektør for de videregående uddannelser i Undervisningsministeriet. Ivan Sørensen var medlem af Akkrediteringsrådet i årene 2007-2011.
 • Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør Sygehus Lillebælt. Kandidat i sygepleje, master i ledelse og executive MBA. Censorformand for de sundhedsfaglige diplomuddannelser og formand for Uddannelsesrådet for sygeplejerskeuddannelsen ved University College Lillebælt.
 • Kerstin Noren, rektor ved Högskolan Väst i Sverige. Tidligere rektor og prorektor ved flere svenske universiteter. Kerstin Norén har deltaget i EUA Institutional Evaluation Programme i en række år.
 • Bjørn Jan Monstad,studiedirektør Universitet i Agder i Norge. Tidl. rektor ved Kristiansand Lærerhøgskole. Bjørn Monstad har medvirket i en række evalueringer for den norske akkrediteringsinstitution.
 • Jeanette Grytner, lærerstuderende på University College Syddanmark. Medlem af bestyrelsen på UC Syddanmark siden starten af 2013.


Selvevalueringsrapport

UCSJ indsendte i maj 2014 deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering.

Læs rapporten her.


Projektleder

Christel Sølvhjelm

Chefkonsulent

Team

Hanne Maria Elsnab

Specialkonsulent

 • Mobil:  

Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: 01-05-2014

1. besøg: 03-06-2014 - 04-06-2014

2. besøg: 08-09-2014 - 10-09-2014

Høring, rapport: Januar 2015 -

Rådsmøde: 25-03-2015

University College Sjælland (UCSJ)

University College Sjælland (UCSJ) er professionshøjskolen i Region Sjælland og udbyder 10 professionsbacheloruddannelser. Det gælder uddannelserne til lærer, pædagog, bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, socialrådgiver, sygeplejerske og administrationsbachelor, samt professionsbacheloruddannelserne inden for leisure management og ernæring og sundhed.

University College Sjælland ledes af en bestyrelse, der har det overordnede og strategiske ansvar og ansætter direktionen. Direktionen består af rektor, prorektor, uddannelsesdirektør og ressourcedirektør, der samlet står for den daglige og administrative ledelse. Hver grunduddannelse ledes af en uddannelseschef, der refererer til uddannelsesdirektøren.

UCSJ udbyder uddannelser på seks lokationer i Region Sjælland.

I 2012 gik der 7.457 studerende på professionsbacheloruddannelserne på UCSJ. Uddannelsesinstitutionen har desuden en omfattende efter- og videreuddannelses-, kursus- og formidlingsaktivitet med cirka 3.400 studerende og deltagere på årsplan.

Hjemmeside: University College Sjælland (UCSJ)

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk