– University College Syddanmark


Rådets afgørelse

Akkrediteringsrådet afgjorde institutionsakkrediteringen af UC Syddanmark på et rådsmøde 8. marts 2017. Her fik UC Syddanmark en positiv institutionsakkreditering.
På Akkrediteringsrådets hjemmeside kan du finde akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet.


Rapport

Afgørelsen om institutionsakkrediteringen af UC Syddanmark træffes af Akkrediteringsrådet 8. marts 2017. Afgørelsen vil blive truffet med afsæt i akkrediteringsrapporten udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution.
Læs akkrediteringsrapporten.


2. Besøg

  • 2. besøg:
    Som en del af processen for institutionsakkreditering tager akkrediteringspanelet og akkrediteringsteamet fra Danmarks Akkrediteringsinstitution på to besøg på uddannelsesinstitutionen. Det andet besøg har til formål at afdække, hvordan kvalitetssikringssystemet og kvalitetsarbejdet fungerer i praksis. Dette sker med afsæt i en række audit trails, der udvælges i forlængelse af det første besøg på institutionen.

Akkrediteringspanelets andet besøg på UC SYD

Andet institutionsbesøget på UC SYD fandt sted den 5. til den 7. april 2016, hvor akkrediteringspanelet besøgte UC SYDs campusser i Kolding, Haderslev og Esbjerg. I forlængelse af første institutionsbesøg havde akkrediteringspanelet udvalgt fire audit trails, som andet besøg på institutionen tog udgangspunkt i:

1) Sammenhænge i UC SYDs kvalitetssikringssystem
Formålet med denne audit trail er at belyse sammenhænge i UC SYDs kvalitetssikringssystem, samt belyse hvordan systemets centrale elementer fungerer i praksis.
2) UC SYDs nøgletal og anvendelse af dem i kvalitetssikringssystemet
Denne audit trail er udvalgt for at belyse institutionens arbejde med nøgletal i ledelsesinformationssystemet.
3) Kvalitetssikring af de individuelle uddannelsers videngrundlag
Denne audit trail fokuserer på UC SYDs kvalitetssikring af, at viden fra professioner/erhverv samt udviklingsbaseret viden tilgår uddannelserne.
4) Kvalitetssikring og –udvikling af hele uddannelser.
Formålet med denne audit trail er at give panelet et nærmere indblik i UC SYDs løbende sikring af, at uddannelserne har det rette indhold og niveau.

På andet besøg på UC SYD søgte panelet at få yderligere indblik i kvalitetssikringsarbejdet på institutionen, herunder blev der fokuseret på arbejdet med kvalitetssikring på de uddannelser, der blev udvalgt til audit trails – se de specifikke uddannelser i programmet nedenfor.

I forbindelsen med besøget mødtes panelet og Akkrediteringsinstitutionens medarbejdere blandt andet med institutionens direktion, undervisere og studerende. Derudover blev der også gennemført møder med institutchefer, studieledere og medarbejdere med særligt ansvar for kvalitetssikringssystemet.

Programmet for hele andet besøg kan ses her.


1. Besøg

1. besøg:
Som en del af processen for institutionsakkreditering tager akkrediteringspanelet og akkrediteringsteamet fra Danmarks Akkrediteringsinstitution på to besøg på uddannelsesinstitutionen. Det første besøg har til formål at afdække, hvordan institutionens system og procedurer for kvalitetssikring er organiseret, samt at få uddybet og nuanceret den selvevalueringsrapport, institutionen har indsendt i begyndelsen af forløbet.

Akkrediteringspanelets første besøg på UC SYD

Akkrediteringspanelet var sammen med repræsentanter fra Danmarks Akkrediteringsinstitution på første besøg på UC SYD den 7. og 8. januar 2016. Alle møder blev afholdt på institutionens campus i Esbjerg. Forud for besøget havde det nedsatte akkrediteringspanel læst institutionens selvevaluering og tilhørende bilag, hvilket var panelets afsæt til en dialog om UC SYDs kvalitetssikringssystem.

På besøget mødte panelet repræsentanter fra alle ledelsesniveauer, kvalitetsmedarbejdere, undervisere og studerende, samt eksterne interessenter. Panelet var i dialog med rektor, direktion og bestyrelsesformand om de overordnede rammer og mål for kvalitetssikringssystemet. Der blev afholdt møder med kvalitetsansvarlige om udviklingen af grundelementerne i systemet. Desuden var panelet i dialog med institutledere, studieledere, undervisere og ikke mindst de studerendes repræsentanter fra fx De Studerendes Råd og udvalg på de enkelte uddannelser.

Panelet fik på baggrund af møderne et første indblik i, hvordan kvalitetssikringssystemet er struktureret og fungerer i praksis. Panelet havde især fokus på sammenhængen mellem de forskellige dele af kvalitetssikringssystemet og UC SYDs målsætninger for kvalitetssikring. Der var endvidere fokus på, hvordan kvalitetssikringssystemets grundelementer blev anvendt - eksempelvis uddannelsesberetninger og redskaber som ’Moduludviklingssamtaler’ (MoUs). Panelet fik lejlighed til at stille opklarende og uddybende spørgsmål til mødedeltagerne. Som afslutning på første besøg drøftede panelet mulige audit trails, som vil være i fokus på panelets andet besøg.

Se programmet for besøget.


Panelet

Formand: Alice Ingegerd Palmér, fil.dr. i matematik, pensioneret, tidligere rektor for Mälardalens Högskola (2005-11) og Luleå Tekniska Universitet (1994-2005). I 2014 formand for panelet, som stod for institutionsakkrediteringen af Danmarks Tekniske Universitet. Hun har desuden været med i en række svenske og internationale udvalg og nævn.

Gro Kvanli Dæhlin, cand.scient. i cellebiologi, prorektor for uddannelse, studiekvalitet og læringsmiljø ved Högskolen i Gjøvik, med hovedansvar for opbygning, implementering og udvikling af institutionens kvalitetssikringssystem siden 2003. Gro Kvanli Dæhlin er desuden førstelektor i højskolens afdeling for sundhedsfaglige uddannelser og har lang erfaring som underviser, og erfaring med kvalitetssikring internationalt.

Jonas Tosteby, ph.d. i kvalitetsteknik, chef for afdelingen for styring og kvalitet, Högskolan Dalarna. Tidligere studierektor på Högskolan Väst med ansvar for institutionens forskeruddannelser på det tekniske, pædagogiske og sundhedsfaglige område, internationalisering og kvalitetssikring. Jonas Tosteby har deltaget i Universitetskanslerämbetets evalueringer af ingeniøruddannelser og er tidligere bestyrelsesmedlem i Svenska Förbunder för Kvalitet samt tidligere svensk repræsentant i European Organisation for Quality.

Nikolaj Lubanski, ph.d., cand.mag.art., talentdirektør hos Copenhagen Capacity, som arbejder for at tiltrække og fastholde internationale investeringer, virksomheder og højtuddannede i Danmark. Nikolaj Lubanski er tidligere prorektor for Forskning og Udvikling ved Professionshøjskolen Metropol (2009-2012 )og tidligere direktør for Danmarks Forvaltningshøjskole. Medlem af Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser (Kvalitetsudvalget) (2013-2015).

Camilla Cecilie Stub Wulff, studerende på sygeplejerskeuddannelsen, University College Nordjylland (UCN). Studenterrepræsentant i UCN’s bestyrelse, medlem af studieråd for sygeplejerskeuddannelsen og Aalborg Kommunes uddannelsesråd.


Selvevalueringsrapport

UC SYD har i 2. november 2015 indsendt deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering.

Læs rapporten her.


Projektleder

Birgitte Thomsen

Chefkonsulent

Team

Hanne Maria Elsnab

Specialkonsulent

  • Mobil:  

Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: 2. november 2015

1. besøg: 7. januar 2016 - 8. januar 2016

2. besøg: 5. april 2016 - 7. april 2016

Høring, rapport: 6. december 2016 - 6. januar 2017

Rådsmøde: 8. marts 2017

University College Syddanmark (UC SYD)

Professionshøjskolen UC Syddanmark blev dannet ved en fusion af institutionerne UC Syd og UC Vest i 2010. UC Syddanmark (herefter UC SYD) har til opgave at dække behovet for udbud af professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser i Region Syddanmark (kommunerne Aabenraa, Billund, Esbjerg, Fanø, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde og Vejen). Desuden har UC SYD til opgave at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for områder, som er relevante for de udbudte uddannelser.

Institutionen har årligt ca. 6000 studerende på grunduddannelserne og ca. 5500 studerende (550 studenterårsværk) på efter- og videreuddannelser. Grunduddannelserne består af 13 professionsuddannelser inden for områderne sundhed, samfundsfag og kommunikation samt pædagogik og undervisning. Foruden de 13 professionsbacheloruddannelser udbyder UC Syd erhvervsakademiuddannelsen til laborant.

Uddannelserne udbydes på fem campusser i Esbjerg, Haderslev, Kolding, Sønderborg og Aabenraa. Det største campus er i Esbjerg, hvor institutionen også har hovedadresse. Det mindste og monofaglige campus er i Sønderborg, og det er besluttet at lukke dette campus i 2017. Der er i alt ca. 700 medarbejdere på institutionen.

Organisatorisk ledes UC SYD af en bestyrelse, som fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne. Den daglige ledelse varetages af rektor, prorektor og højskoledirektør. Grunduddannelserne er organiseret under fire institutter, som ledes af institutledere, og hvor der er udpeget studieledere for de enkelte uddannelser. Uddannelserne inden for efter- og videreuddannelsesområdet styres af institutionens EVU-afdeling.

Hjemmeside: University College Syddanmark (UC SYD)

Sprog: Akkrediteringen foretages på dansk