– Det Kongelige Danske Musikkonservatorium


Rådets afgørelse

Akkrediteringsrådet afgjorde institutionsakkrediteringen af Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM) på et rådsmøde den 17. marts 2022. Her fik DKDM en positiv institutionsakkreditering.

Læs akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet på Akkrediteringsrådets hjemmeside.


Rapport

Akkrediteringsrapporten, der udgør beslutningsgrundlaget, når Akkrediteringsrådet den 17. marts 2022 skal træffe afgørelse om institutionsakkreditering af Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, er nu udarbejdet og offentliggjort.

Læs akkrediteringsrapporten for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium her


2. Besøg

Andet besøg på DKDM bød på studiekoncert og gode dialoger om videngrundlag og informationsflow i kvalitetssikringssystemet

Over tre dage fra den 15. – 17. november besøgte det nedsatte akkrediteringspanel for anden gang Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM) i det ombyggede Radiohus på Frederiksberg. Her dannede to på forhånd udvalgte audit trails afsæt for interessante drøftelser med musikkonservatoriets ledelse, uddannelsesledere, faggruppeledere, undervisere, studerende og FOKU-udvalg om, hvordan kvalitetssikringssystemet på DKDM fungerer i praksis. De to audit trails er:

  1. Kvalitetssikringssystemets informationsflow vertikalt og horisontalt
  2. Kvalitetssikring af uddannelsernes videngrundlag

Besøgets første dag var dedikeret til det første audit trail. Her mødte akkrediteringspanelet først en gruppe af uddannelsesledere, da netop uddannelseslederne spiller en central rolle i kvalitetssikringssystemet på DKDM. . Undervejs spurgte panelet bl.a. ind til, hvordan uddannelseslederne analyserer og følger op på eventuelle kvalitetsudfordringer via kvalitetsrapporterne – og hvordan de efterfølgende formidler deres beslutninger fra ledelsesseminarerne til faggrupperne.

Efterfølgende mødte panelet først en gruppe af både danske og internationale studerende efterfulgt af et møde med udvalgte undervisere, før dagen blev rundet af ved et møde med udvalgte faggruppeledere. På tværs af møderne var der gode dialoger om, hvordan uddannelsesevalueringen, faggruppemøder og faggruppeforsamlinger fungerer i praksis.

Akkrediteringspanelet indledte den følgende dag med et møde med repræsentanter fra musikkonservatoriets FOKU-udvalg, der har en central rolle i forhold til at kvalitetssikre og udvikle uddannelsernes videngrundlag. Herefter mødtes de med en gruppe af studerende efterfulgt af en gruppe af undervisere, hvor både fastansatte og timelærere var repræsenteret. På tværs af møderne spurgte panelet nysgerrigt ind til, hvordan ledelsens sikres et overblik over, om videngrundlaget i faggrupper og på uddannelsesretninger er relevant og opdateret. Herunder var de særligt interesserede i samspillet mellem videngrundlaget for henholdsvis hovedfagene, de almene fag og de pædagogiske fag.

Tirsdagen blev rundet af med en studiekoncert for akkrediteringspanelet. Koncerten blev indledt med en komposition af den tidligere australske studerende Kirsten Milenko, der blev afspillet via 3D-lydsystemet i Ny Sal. Herefter fremførte forskellige grupper af studerende en strygerkvartet af Carl Nielsen, to accordion værker af henholdsvis Arne Nordheim og Emil Johansson og en blæserkvintet af György Ligeti. Under koncerten introducerede kvalitetssikringschefen på DKDM hver fremførelse.

På besøgets sidste dag samlede akkrediteringspanelet op på forskellige indsigter i de to audit trails, som de havde fået fra de forudgående to dages samtaler. Det skete ved et møde med ledelsen på DKDM før deres afsluttende interne vurderingsmøde. I samarbejde med Akkrediteringsinstitutionen vil panelet nu udarbejde den akkrediteringsrapport, som Akkrediteringsrådet skal træffe afgørelse om institutionsakkreditering af DKDM på baggrund af i marts 2022.

Se program for andet besøg på DKDM


1. Besøg

Gode dialoger og rundvisning under første besøg på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Over to dage den 22. og 23. september var det udpegede akkrediteringspanel på det første af to planlagte besøg på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Under besøget mødtes panelet med ledelsen, faggruppeledere og fagkoordinatorer, undervisere, studerende og aftagere. Det gav anledning til gode dialoger, der udfoldede og uddybede den indsigt i musikkonservatoriets kvalitetsarbejde, som panelet havde fået via den selvevalueringsrapport, der blev indsendt i foråret og markerede starten på institutionsakkrediteringen.

Besøget blev indledt onsdag morgen med en præsentation af kvalitetssikringssystemet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium under et møde med den samlede ledelse. Herefter mødte akkrediteringspanelet en gruppe af faggruppeledere og fagkoordinatorer efterfulgt af et møde med studerende, der bl.a. er medlemmer af studienævnet. Besøgets første dag bød også på et møde med medlemmer af konservatoriets aftagerpanel og en rundvisning i det ombyggede Radiohus på Frederiksberg. Her viste de studerende koncertsal, lydstudier og undervisnings- samt øvelokaler frem, hvor panelet blandt andet blev introduceret for konservatoriets 3D-lydsystem.

Dagen efter bød på et møde med en gruppe af både fastansatte undervisere og timelærere, før akkrediteringspanelet rundede besøget af ved et møde med den samlede ledelse. På tværs besøgets møder, der alle fandt sted i Danmarks Radios tidligere bestyrelseslokale, havde der været en engageret dialog mellem panelet og de forskellige repræsentanter for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Herigennem havde panelet blandt andet fået et styrket indblik i samspillet mellem kvalitetsarbejdet i faggrupperne og de forskellige elementer i kvalitetssikringssystemet, som ledelsen er ansvarlig for. I den forbindelse havde panelet særligt interesseret sig for flowet af information mellem de forskellige organisationslag og sikringen af uddannelsernes videngrundlag.

På baggrund af besøget har akkrediteringspanelet nu udvalgt to audit trails, der vil være i fokus ved det andet besøg på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i midten af november. Herefter udarbejdes den akkrediteringsrapport, som vil danne beslutningsgrundlag, når Akkrediteringsrådet forventes at træffe afgørelse om institutionsakkreditering af musikkonservatoriet i marts 2022.

Se programmet for 1. besøg på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium


Panelet

Peter Tornquist (formand), rektor på Norges Musikkhøgskole. Han har været rektor på Norges Musikkhøgskole siden 2013, hvor han også var leder af afdelingen for teori, komposition og teknologi inden sin ansættelse som rektor. Peter Tornquist er uddannet komponist fra Norges Musikkhøgskole og Royal College of Music i London og har bl.a. arbejdet med improvisation som kompositorisk metode. Han har tidligere været præsident for foreningen nyMusikk, viceformand i Norsk Komponistforening og bestyrelsesmedlem i TONO.

Peder Hofmann, chef for Uddannelses- og Forskningsafdelingen ved Kungliga Musikhögskolan (KMH) i Stockholm. Han er uddannet musikpædagog og underviser desuden i klaver og metodik ved KMH. Peder Hofmann har tidligere været del af en arbejdsgruppe nedsat af den svenske kvalitetssikringsinstitution, UKÄ, til udvikling af nyt nationalt system for kvalitetssikring af videregående uddannelser.

Inge Mærkedahl, tidligere direktør i Forsknings- og Innovationsstyrelsen 2011-15. Inge Mærkedahl har blandt andet også været direktør for Danmarks Forvaltningshøjskole og direktør i Arbejdsmarkedsstyrelsen samt forskningschef på SFI. Hun har blandt andet medvirket i institutionsakkrediteringen af Kunstakademiets Billedkunstskoler.

Kim Bohr, chef for DRs kor og orkestre. Han er uddannet cellist under Erling Blöndal Bengtsson på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Tobias Kühne i Wien. Kim Bohr har været aktiv musiker i strygekvartetten Artium og været tilknyttet en række orkestre og har været vicedirektør i Det Kongelige Teater inden han blev chef for DRs kor og orkestre.

Karen Sofie Worre Sørensen, studerende på 4. semester på bacheloruddannelsen i Almen Musikledelse med klassisk klaver som hovedfag på Det Jyske Musikkonservatorium. Karen Sofie har været medlem af studienævnet på Det Jyske Musikkonservatorium siden januar 2020. Karen Sofie er desuden korist i tre forskellige kor og pianist i Ensemble Pluma.


Selvevalueringsrapport

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har i marts 2021 indsendt deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering.

Læs selvevalueringsrapporten her


Projektleder

Jan Vernholm Groth

Chefkonsulent

Team

  • Mobil:  

Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: Marts 2021

1. besøg: 22. - 23. september 2021

2. besøg: 15. - 17. november 2021

Høring, rapport: 7. januar 2022 -

Rådsmøde: 17. marts 2022

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM) er grundlagt i 1867. Som videregående kunstnerisk uddannelsesinstitution under Kulturministeriet udbyder DKDM en bachelor-, kandidat- og solistuddannelse med henholdsvis 10, 13 og 6 uddannelsesretninger inden for musik og musikpædagogik. De studerende uddannes til musiker (herunder bl.a. solist eller operasanger), komponist, dirigent, tonemester, musiklærer eller anden beskæftigelse inden for musik. Herudover udbyder DKDM efter- og videreuddannelse i form af en masteruddannelse i elitesangpædagogik.

Den daglige ledelse varetages af rektor og den øvrige ledelse. Nationalt samarbejder DKDM blandt andet med Det Kongelige Teater om driften af Operaakademiet samt med DR og Copenhagen Phil. Derudover har DKDM et bredt internationalt netværk og samarbejder bl.a. med førende konservatorier i USA, Europa og Kina. Foruden sine uddannelsesaktiviteter gennemfører DKDM kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed samt forskning inden for sine kerneområder. DKDM afholder også koncerter og udgiver bøger og CD'er i kraft af sin funktion som kulturinstitution.

Hjemmeside: Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk