– Syddansk Musikkonservatorium


Rådets afgørelse

Akkrediteringsrådet afgjorde institutionsakkrediteringen af Syddansk Musikkonservatorium på et rådsmøde den 17. marts 2022. Her fik Syddansk Musikkonservatorium en positiv institutionsakkreditering.

Læs akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet på Akkrediteringsrådets hjemmeside.

 


Rapport

Akkrediteringsrapporten, der udgør beslutningsgrundlaget, når Akkrediteringsrådet den 17. marts 2022 skal træffe afgørelse om institutionsakkreditering af Syddansk Musikkonservatorium, er nu udarbejdet og offentliggjort.

Læs akkrediteringsrapporten for Syddansk Musikkonservatorium her


2. Besøg

Andet besøg på Syddansk Musikkonservatorium bød på to rundvisninger og gode dialoger om studenterevalueringer og videngrundlag

Akkrediteringspanelets andet besøg på Syddansk Musikkonservatorium forløb over tre dage fra den 22. til 24. september. I modsætning til første besøg, der blev afholdt virtuelt, var det denne gang muligt for panelet at besøge begge konservatoriets campusser i henholdsvis Odense og Esbjerg. Dermed bød besøget på to rundvisninger og en række af gode dialoger med en bred vifte af repræsentanter fra studerende til rektor på Syddansk Musikkonservatorium. Dialogerne tog afsæt i to tematikker (audit trails), der var udvalgt på forhånd på baggrund af det første besøg og konservatoriets selvevalueringsrapport.

Det første audit trail havde de studerendes evalueringer af undervisningskvaliteten som omdrejningspunkt og skulle give akkrediteringspanelet et mere udfoldet billede af informationsflow og beslutningsgrundlag i kvalitetssikringssystemet på Syddansk Musikkonservatorium. Gennem møder med konservatorieledelsen, studienævnsrepræsentanter og studerende, undervisere samt koordinator/faggruppeleder fra udvalgte uddannelser i Odense fik panelet lejlighed til at spørge ind til og få uddybet, hvordan konservatoriet tilvejebringer og behandler feedback fra de studerende ved hjælp af forskellige evalueringstilgange og –metoder af hensyn til de små studenterpopulationer og udbredte brug af mesterlære. I den forbindelse fortalte konservatoriets repræsentanter blandt andet om de særlige ’Where to go’-plakater, der var blevet udarbejdet og ophængt på begge campusser for at synliggøre, hvilke kanaler de studerende kan benytte, hvis de oplever faglige/studierelaterede problemer, har personlige problemer, ønsker medindflydelse på sit studiested eller har ideer og forslag.

I samtalerne om første audit trail kom akkrediteringspanelet og repræsentanter fra Syddansk Musikkonservatorium også et spadestik dybere i forhold til, hvordan arbejdet med studenterevalueringer indgår i den samlede ledelsesinformation i årets løb. Herunder var panelet særligt interesserede i, hvordan informationerne bevæger sig op og ned i organisationen, samt hvordan ledelsesbeslutninger om opfølgning når de studerende og underviserne.

Midt på besøgets anden dag rejste panelet og teamet fra Danmarks Akkrediteringsinstitution fra Odeon i Odense til Esbjerg, hvor en smuk, ombygget nyklassicistisk elværksbygning i Kirkegade huser omkring 110 studerende fordelt på en bred vifte af uddannelser fra elektronisk musik og lydkunst til folkemusik. Her rettede panelet fokus mod det andet udvalgte audit trail, der omhandler kvalitetssikringen af de enkelte uddannelsers videngrundlag. For at belyse dette var der ligeledes aftalt møde med studerende, undervisere samt koordinator/faggruppeleder fra udvalgte uddannelser og med studienævnsrepræsentanter og konservatorieledelsen.

I samtalerne om, hvordan Syddansk Musikkonservatorium sikrer at både bachelor- og kandidatuddannelser baserer sig på et for uddannelsen relevant og opdateret videngrundlag, var panelet blandt andet interesserede i de studerendes kontakt til videngrundlagt. Dertil spurgte de nysgerrigt ind til, konservatoriets prioriteringer i forhold til undervisernes deltagelse i kunstnerisk udviklingsvirksomhed og kunstnerisk baseret viden om praksis eller aktive kontakt hertil.

Efter det afsluttende møde med konservatorieledelsen kunne akkkrediteringspanelet forlade Esbjerg fredag eftermiddag med mange nye indtryk og indsigter. Disse vil indgå i den videre udarbejdelse af den akkrediteringsrapport, som Akkrediteringsrådet skal træffe afgørelse om institutionsakkreditering af Syddansk Musikkonservatorium på baggrund af i marts til næste år. Forinden vil konservatoriet have haft rapporten og panelets indstilling i høring.

Se programmet for andet besøg på Syddansk Musikkonservatorium


1. Besøg

Veloverstået virtuelt første institutionsbesøg på Syddansk Musikkonservatorium

Torsdag den 6. maj indledte det nedsatte akkrediteringspanel sit første institutionsbesøg på Syddansk Musikkonservatorium. Besøget forløb over to dage og blev gennemført virtuelt som led i institutionsakkrediteringen af musikkonservatoriet. Undervejs mødte panelet konservatorieledelsen og medarbejdere med ansvar for kvalitetssikringen samt studerende og undervisere med særlig indsigt i kvalitetsarbejdet på Syddansk Musikkonservatorium. Derudover mødte panelet en række eksterne interessenter.

Fra start til slut bød besøget på en åben dialog mellem akkrediteringspanelet og repræsentanterne for musikkonservatoriet, der bar præg af et stort engagement og en god forberedelse fra begge parter. Samtalerne tog afsæt i den selvevalueringsrapport, som Syddansk Musikkonservatorium indsendte i marts og havde til formål at give panelet et dybere indblik i systematik og sammenhænge i det relativt nye kvalitetssikringssystem. Herunder tog de også afsæt i konservatoriets særegne kendetegn i forhold til den geografiske placering med campusser i både Odense og Esbjerg og et relativt højt antal uddannelsesretninger i forhold til antallet af studerende.

Under møderne spurgte akkrediteringspanelet blandt andet nysgerrigt ind til, hvordan der i kvalitetssikringsarbejdet tages højde for en høj grad af mesterlære og undervisning på små hold. Det gælder særligt i forhold til udførelsen af undervisningsevalueringer. Derudover bød møderne på gode samtaler om videngrundlagsarbejdet med særligt fokus på de forskelligartede arbejdsmarkeder, som uddannelsesretningerne er orienteret imod.

Til september gennemfører akkrediteringspanelet sit andet og sidste besøg på Syddansk Musikkonservatorium. Dette besøg vil tage afsæt i to audit trails, der er udvalgt på baggrund af inputtene under det netop veloverståede første besøg, og som dermed vil være styrende for den videre akkrediteringsproces. Efter det andet besøg udarbejdes den akkrediteringsrapport, der danner beslutningsgrundlag, når Akkrediteringsrådet i marts 2022 forventes at træffe afgørelse om institutionsakkreditering af Syddansk Musikkonservatorium.

Se programmet for første besøg på Syddansk Musikkonservatorium


Panelet

  • Formand Morten Schjelderup Wensberg er dekan på Universitetet i Stavanger (UiS), Fakultetet for utøvende kunstfag. Morten Schjelderup Wensberg er tidligere leder af dirigentuddannelsen på UiS (2010-2017) og har stået bag forskellige udviklingsprojekter inden for uddannelse og pædagogik i dirigering i Norge. Morten Schjelderup Wensberg er uddannet eufonist og er professor i dirigering.
  • Ylva Hofvander Trulsson, vice-dekan for forskning, seniorlektor og docent i musikpædagogik på Konstnärliga fakulteten, Lunds Universitet. Ylva Hofvander Trulsson er uddannet cand.mag og ph.d. i musikpædagogik. Hun har yderligere udført postdoc i 2 år på Cambridge University. Ylva Hofvander Trulsson har ledet evalueringen af faglæreruddannelsen i musik og revision af kandidatuddannelsen på Stockholms Musikpedagogiska Institut i samarbejde med UKÄ (den svenske akkrediteringsinstitution).
  • Ulla Winther Koch er tidligere rektor for University College Sjælland (i dag Absalon). Ulla Koch er bestyrelsesformand for HF og VUC Klar samt formand for Danske HF og VUC, Bestyrelserne. Ulla Winther Koch har tidligere været formand for flere udvalg under interesseorganisationen Danske Professionshøjskoler. Ulla Winther Koch har tidligere været panelformand i forbindelse med flere institutionsakkrediteringer. UIla Winther Koch er uddannet cand.scient. i biologi og geografi.
  • Asbjørn Keiding er sekretariatschef for interesse- og arbejdsgiverorganisationen Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner (DEOO). Asbjørn Keiding er medlem af Københavns Musikudvalg og næstformand for Fonden Musisk Center Danmark. Asbjørn Keiding er tidligere organisationsleder for Foreningen Orkester Norden, medlem af Statens Kunstfonds Projekt­støtteudvalg for musik og har virket som leder af musikskoler og MGK i en årrække. Abjørn Keiding har tidligere deltaget i Danmarks Evalueringsinstituts akkreditering af de Danske Musikkonservatorier. Asbjørn Keiding har taget diplomeksamen som pianist og har en master i oplevelsesledelse.
  • Nicholas Kincaid er studerende på Music Performance, Rytmisk Musikkonservatorium (RMC). Nicholas Kincaid er suppleant i RMC's konservatorieråd samt tidl. medlem af RMC’s studienævn. Desuden har han et virke som bassist for en række danske populærartister og har turneret verden rundt med bands såsom Christopher, Phlake og Alex Vargas.


Selvevalueringsrapport

Syddansk Musikkonservatorium har i marts 2021 indsendt deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering.

Læs selvevalueringsrapporten her


Projektleder

Birgitte Thomsen

Chefkonsulent

Team

  • Mobil:  

Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: Marts 2021

1. besøg: 6. - 7. maj 2021

2. besøg: 22. - 24. september 2021

Høring, rapport: 7. januar 2022 -

Rådsmøde: 17. marts 2022

Syddansk Musikkonservatorium

Syddansk Musikkonservatorium er en videregående uddannelsesinstitution under Kulturministeriet, der udbyder uddannelser i musik, musikpædagogik og tilgrænsende fagområder på et kunstnerisk, pædagogisk og videnskabeligt grundlag. Musikkonservatoriet har også til opgave at udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed samt fremme kunstformen musik og det kulturliv, der knytter sig hertil. Den daglige ledelse af Syddansk Musikkonservatorium varetages af rektor i samarbejde med vicerektor og administrationschef.

Fordelt på afdelinger i Odense og Esbjerg har Syddansk Musikkonservatorium 259 studiepladser, der fordeler sig på 8 uddannelsesretninger inden for klassisk og rytmisk musik samt musikpædagogik på bachelor- og kandidatniveau af henholdsvis tre og to års varighed. Herudover udbydes tre uddannelsesretninger i henholdsvis filmkomposition, korledelse og rytmisk komposition på kandidatniveau og en masteruddannelse med to specialiseringer inden for musikformidling. På solistklassenivau udbyder Syddansk Musikkonservatorium tre specialer: Klassisk, Rytmisk og Contemporary Creative Artist (CCA).

Hjemmeside: Syddansk Musikkonservatorium

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk