Nye uddannelser

Med akkrediteringsloven fra 2013 skal alle nye uddannelser og uddannelsesudbud prækvalificeres. Nogle af dem skal herefter akkrediteres, mens andre kan gå direkte til oprettelse. Det afhænger af uddannelsesinstitutionens akkrediteringsstatus.
Sidst opdateret: 04.09.2018

Forløbet for oprettelse af en ny uddannelse eller et nyt uddannelsesudbud afhænger af akkrediteringsstatussen for den uddannelsesinstitution, der står bag ansøgningen om den nye uddannelse eller det nye uddannelsesudbud.

Det første trin i processen er dog fælles for alle ansøgninger. Her skal alle igennem en prækvalifikation, hvor det vurderes om uddannelsen eller uddannelsesudbuddet er relevant for arbejdsmarkedet og udfylder et behov i det samlede udbud af videregående uddannelser.

Hvornår skal en ny uddannelse akkrediteres?
Efter prækvalifikationen gennemføres der akkreditering af nye uddannelser og udbud på:

 • Uddannelsesinstitutioner, der endnu ikke har påbegyndt institutionsakkreditering
 • Uddannelsesinstitutioner, der har fået en betinget positiv institutionsakkreditering

Er uddannelsesinstitutionen i gang med at blive institutionsakkrediteret, kan den vælge at afvente afgørelsen eller lade nye uddannelser/uddannelsesudbud godkende via en uddannelsesakkreditering.

Uddannelsesinstitutioner med en positiv institutionsakkreditering kan frit oprette prækvalificerede uddannelser og udbud, mens institutioner, der har fået afslag ikke kan oprette nye uddannelser eller nye udbud.

Kriterier
Ved akkreditering af nye uddannelser eller udbud, der er prækvalificeret og godkendt, nedsætter Danmarks Akkrediteringsinstitution et akkrediteringspanel. Panelet skal foretage en faglig vurdering med afsæt i bekendtgørelsens kriterier for uddannelsesakkreditering:

 1. Behov og relevans
 2. Videngrundlag
 3. Mål for læringsudbytte
 4. Tilrettelæggelse og gennemførelse
 5. Intern kvalitetssikring og – udvikling

Akkrediteringsbekendtgørelsens kriterium 1 udgår dog, da dette er vurderet i prækvalifikationen.

Proces
Sideløbende med, at Danmarks Akkrediteringsinstitution nedsætter akkrediteringspanelet, udarbejder uddannelsesinstitutionen sin skriftlige ansøgning.

På baggrund af akkrediteringspanelets vurderinger af den skriftlige ansøgning og eventuelt supplerende materiale udarbejder Danmarks Akkrediteringsinstitution en rapport. Denne indeholder:

 • Vurderinger af om de enkelte kriterier er opfyldt, delvist opfyldt eller ikke opfyldt.
 • En samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse.

Uddannelsesinstitutionen får akkrediteringsrapporten i høring, før en endelig version afleveres til Akkrediteringsrådet og offentliggøres på Akkrediteringsinstitutionens hjemmeside.

Akkrediteringsrådet kan træffe følgende afgørelser om akkreditering af nye uddannelser og udbud:

 • Positiv uddannelsesakkreditering: uddannelsen eller udbuddet lever samlet set op til akkrediteringskriterierne og kan oprettes.
 • Afslag på uddannelsesakkreditering: uddannelsen eller udbuddet lever samlet set ikke op til akkrediteringskriterierne og kan ikke oprettes.

En positiv uddannelsesakkreditering gælder for seks år. Herefter skal uddannelsen eller udbuddet akkrediteres som en eksisterende uddannelse , hvis institutionen ikke har opnået en positiv eller en betinget positiv institutionsakkreditering.

Ved afslag kan institutionen indsende en revideret ansøgning om akkreditering af samme uddannelse eller udbud. Dette kræver, at ansøgningen sendes inden for den tidsfrist, der er fastsat i prækvalifikationsafgørelsen.

Akkrediteringsrådet orienterer uddannelsesinstitutionen og Styrelsen for Forskning og Uddannelse om uddannelsesakkrediteringens udfald.

Vejledningen beskriver, hvordan uddannelsesinstitutionen skal vise, at den nye uddannelse eller det nye udbud, der skal akkrediteres, opfylder kriterierne. Den beskriver også processen for ansøgning om akkreditering af nye uddannelser og udbud samt en række skabeloner, som institutionen kan bruge i den skriftlige ansøgning.

I marts 2015 blev vejledningen til akkreditering af nye uddannelser og udbud tilrettet. Der er tale om en række mindre justeringer og en ændring til spørgsmålene i kriterium 2 for de professions- og erhvervsrettede uddannelser. Ændringerne er beskrevet i dette notat: Ændringer i AI’s vejledning til uddannelsesakkreditering – Nye uddannelser og udbud, marts 2015

Se gældende vejledninger og supplerende dokumenter neden for. Danmarks Akkrediteringsinstitution tilbyder løbende informationsmøder om akkreditering af nye uddannelser og udbud.

Vejledninger

Vejledning til uddannelsesakkreditering af Kulturministeriets uddannelser. Nye uddannelser, oktober 2016 (hent i Word).

Vejledning til uddannelsesakkreditering – Nye uddannelser og udbud, marts 2015 (hent i Word).

Vejledende spørgsmål til nye uddannelser (fællesgrader) – præcisering af vejledning, marts 2015

Vejledning til uddannelsesakkreditering af nye udbud i udlandet (Guide to programme accreditation – Local provision abroad of Danish programmes of vocationally oriented higher education), februar 2015 (hent i Word)

Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU) modtager og behandler ansøgninger om prækvalifikation af nye uddannelser og udbud to gange om året. Uddannelsesinstitutionen skal orientere Danmarks Akkrediteringsinstitution om, hvornår de vil påbegynde en uddannelsesakkreditering, når den indsender sin ansøgning om prækvalifikation.

Der er frist for ansøgning om akkreditering af nye uddannelser og udbud tre gange om året:

 • 1. februar kl. 12
 • 15. maj kl. 12
 • 1. oktober kl. 12

Ansøgninger, der indsendes til fristen i februar, bliver typisk behandlet på Akkrediteringsrådets møde i oktober samme år. Ansøgninger, der indsendes til fristen i maj eller oktober, bliver typisk behandlet på rådets møder i henholdsvis marts eller juni det følgende år.

Frister for ansøgning om prækvalifikation og information om processen findes på ministeriets hjemmeside

Ansøg om ny uddannelse
Ansøgning om akkreditering af en ny uddannelse eller et nyt udbud foregår via et ansøgningsmodul. Her kan uddannelsesinstitutionen oprette ansøgningen og udfylde en række data. Derudover skal der uploades en redegørelse, bilag og institutionens følgebrev.

Ansøgningsmodulet samler alle filer og indtastninger i én samlet ansøgning i pdf. Se nærmere beskrivelse af krav til ansøgning og bilag i vejledningen.

Jan Vernholm Groth

Specialkonsulent

Kontakt

Marie Bjerresgaard Hjort