Indledende møde om bedre dialog mellem studenterrepræsentanter og Danmarks Akkrediteringsinstitution

Danmarks Akkrediteringsinstitution afholdt d. 6. februar et dialogmøde med en bred skare af studenterorganisationer, der samlet repræsenterer et bredt udsnit af de studerende på landets videregående uddannelsesinstitutioner.

I 2014 begynder den løbende overgang fra uddannelsesakkreditering til fremover at vurdere kvalitet og relevans på hele uddannelsesinstitutioner i form af institutionsakkreditering. Overgangen til institutionsakkrediteringer medfører et behov for tættere dialog mellem Akkrediteringsinstitutionen og de studerende og deres organisationer. Styrkelsen af denne dialog var centralt tema for mødet, og som et element heri blev mulighederne for at oprette ”STAR – De Studerendes Akkrediteringsråd” drøftet.

STAR – De Studerendes Akkrediteringsråd
På dialogmødet udtrykte flere af studenterrepræsentanterne, at studenterrepræsentanter både nationalt og på den enkelte institution har behov for at indgå på mere lige fod med øvrige interessenter i dialogen med Danmarks Akkrediteringsinstitution om kvalitetssikring og -udvikling. Med oprettelsen af STAR vil en løbende dialog mellem Akkrediteringsinstitutionen og studerende blive sikret.

Post its

Deltagerne formulerede og præsenterede indledningsvist deres forventninger til dialogmødet på små sedler. Her Bob Bohlbro fra Lærerstuderendes Landskreds (tv) og Danske Studerendes Fællesråds Jakob Ruggaard (th).

Grundtanken med STAR er at skabe et forum for dialog om inddragelse af studenterrepræsentanter i akkrediteringsarbejdet og om deres rolle i kvalitetsarbejdet på uddannelserne og uddannelsesinstitutionerne. Via STAR kan Danmarks Akkrediteringsinstitution desuden skabe et rum for de studerendes dialog om uddannelseskvalitet på tværs af landets studenterorganisationer, på tværs af fagområder og på tværs af forskellige typer af videregående uddannelsesinstitutioner.

Gode forslag
Efter oplæg og rundbordssamtaler præsenterede de studerendes repræsentanter en række konkrete forslag til etableringen af STAR og til den tættere kobling mellem de studerende og arbejdet med sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet.

rundbordssamtale

Rundbordsdiskussion om kvalitet i uddannelser og muligheden for at oprette STAR – De Studerendes Akkrediteringsråd. Her (fra venstre) Rasmus Markussen (Danske Studerendes Fællesråd), Anne Hegelund (Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende), Katja Milling Knudsen (De Fysioterapeutstuderende)  og Anders Grunth (De Studerendes Råd v. DKDM).

Studenterorganisationernes repræsentanter nikkede til hovedelementerne i forslaget omkring STAR, herunder behovet for kontakt til studenterrepræsentanter på de enkelte institutioner, men også den fortsatte inkludering af de nationale studenterorganisationer.

Herudover blev der drøftet en række punkter, som bliver taget med i det videre arbejde:

  • Studenterrepræsentanterne ønsker at indgå ’på lige fod’ med andre interessenter i kvalitetssikringsarbejdet. Dette gælder både i forhold til institutionsakkreditering og lokalt på institutionerne.
  • Studenterrepræsentanterne ser stor interesse for at akkrediteringsafgørelser er mere tilgængelige for studerende og uddannelsessøgende. Dette kan for eksempel gøres i regi af Uddannelsesguiden.
  • Studenterrepræsentanterne ser det som vigtigt, at STAR sikrer information, dialog og videndeling, og at rådet ikke bliver en kilde til konkurrence mellem institutionerne.
  • På især erhvervsakademier og professionshøjskoler kan der være udfordringer med at institutionsbaserede studenterorganisationer ikke har kontakt til alle uddannelser og derfor ikke repræsenterer alle studerende. Det skal sammensætningen af STAR tage højde for.

Danmarks Akkrediteringsinstitution vil i samarbejde med de involverede studenterorganisationer nu gå videre med den nærmere udformning af STAR.

Præsentation

Efter rundsborddiskussion fremlagde de bredt sammensatte grupper deres drøftelser og synspunkter på plancher. Her præsentation af Lærke Falster fra FTF, Studiepolitisk Netværk.

Ved spørgsmål, kontakt: