Årsmagasin 2022: Kvalitet i fremtidens uddannelseslandskab


Forfatter: Danmarks Akkrediteringsinstitution

Hvordan er de videregående uddannelsesinstitutioner gået til opgaven med at udforme deres planer for at imødekomme de politiske ambitioner om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele landet? Og hvilke kvalitetsperspektiver og potentialer ser institutionerne, de studerende og aftagerne i den aktuelle proces med at skabe nye uddannelsesudbud uden for landets fire største byer? Det er omdrejningspunktet for Årsmagasin 2022, der desuden zoomer ind på erfaringerne med institutionsakkreditering af de kunstneriske institutioner og årets aktiviteter i Akkrediteringsinstitutionen.

Udflytningsdebatten belyst fra tre vinkler
Via interview med rektorformændene for universiteterne, professionshøjskolerne og erhvervsakademierne giver årsmagasinet et indblik, hvordan udmøntningen af den politiske aftale berører de respektive sektorer. De fremhæver blandt andet, at det har været en konstruktiv proces med tætte dialoger mellem institutionerne. Målet har været at skabe rammerne for etableringen af nye decentrale uddannelsesudbud, der er bæredygtige både hvad angår kvalitet og økonomi. I interviewene ser de også fremad og peger på, hvilke nye muligheder processen har åbnet op for.

Både Dansk Erhverv og landets studenterorganisationer forholder sig grundlæggende positivt til ambitionerne om at sprede de videregående uddannelser mere ud på landkortet. I interviews peger de imidlertid på, at der er flere faktorer, som har en afgørende betydning for, om det lykkedes at etablere uddannelsesudbud uden for de store byer og tiltrække de studerende til dem. Det drejer sig blandt andet om samspil mellem uddannelsen og det lokale erhvervsliv, faglige specialiseringsmuligheder, størrelsen på studiemiljøerne og adgang til studieboliger samt kultur- og fritidsaktiviteter.

Fokus på akkreditering på kunstneriske institutioner
I et interview med rektorerne for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Syddansk Musikkonservatorium fortæller de om erfaringerne med at gennemgå en institutionsakkreditering. De sætter ord på en arbejdskrævende proces, der for begge musikkonservatorier har bidraget til udvikling af deres kvalitetsarbejde ved blandt at understøtte fokus på handling og opfølgning samt tydeliggøre undervisere og studerendes plads i kvalitetssikringsarbejdet. Afslutningsvist peger de på potentialer for forenkling i et nyt akkrediteringskoncept for kunstneriske institutioner, der er under udvikling.

Interviewet følges op at et bredt blik på årets gang i Akkrediteringsinstitutionen. Her zoomes der ind på årets vidensprojekter og deltagelsen på Folkemødet i juni samt erfaringerne fra det første år efter flytningen til Østre Skole i Holbæk, der blandt andet har budt på en revidering af institutionens værdier. Sidst men ikke mindst giver magasinet et overblik over årets akkrediteringer og andre vurderinger.

Har du spørgsmål til årsmagasinet, eller vil du have et eksemplar tilsendt? Så kontakt:

Sofie Gry Laursen

Sofie Gry Laursen

Kommunikationsansvarlig