Første runde med institutionsakkreditering – forskelle, fællestræk, og hvad det har ført med sig


Forfatter: Danmarks Akkrediteringsinstitution

Opsamlingen indeholder en introduktion, der skitserer, hvad overgangen fra akkreditering af enkelte uddannelser til hele uddannelsesinstitutioner har ført med sig og den overordnede ramme for institutionsakkreditering i første runde. Dette følges op af et overblik over afgørelser.

Dernæst følger fem temaer, der hver især indkapsler forskelle og fællestræk inden for et afgrænset område af uddannelsesinstitutionernes kvalitetssikringssystemer og -praksis. De fem temaer er:

  1. Opbygningen af kvalitetssikringssystemer
  2. Den løbende kvalitetssikringsproces
  3. Kvalitetssikring af videngrundlag på de professions- og erhvervsrettede institutioner
  4. Kvalitetssikring af tilrettelæggelse og studieaktivitet
  5. Evaluering af uddannelser med brug af eksterne eksperter

I sin helhed ser opsamlingen på tværs af 36 afsluttede institutionsakkrediteringsforløb og indkredser centrale observationer herfra. Det sker på baggrund af en tværgående gennemlæsning af akkrediteringsrapporter suppleret med viden fra den løbende dialog mellem Akkrediteringsinstitutionen, uddannelsesinstitutionerne, akkrediteringspanelerne og Akkrediteringsrådet.

Abonnér på nyhedsbrev