– Danmarks Medie- og Journalisthøjkole, genakkreditering


Afgørelse

Akkrediteringsrådet traf afgørelse om genakkrediteringen af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) på rådsmødet den 1. juni 2022. Her fik DMJX en positiv institutionsakkreditering.

Læs afgørelsesbrevet og akkrediteringsrapporten på Akkrediteringsrådets hjemmeside


Rapport

Den akkrediteringsrapport, der vil udgøre beslutningsgrundlaget for Akkrediteringsrådets afgørelse om genakkreditering af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX), er nu udarbejdet og offentliggjort. Den behandles på rådsmødet den 1. juni 2022.

Læs akkrediteringsrapporten for genakkrediteringen af DMJX


Besøg

Kvalitetssikring af videngrundlag og praktik i fokus for besøg på DMJX

Den nye campus på Katrinebjerg lagde lokaler til, da Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) fik besøg af et akkrediteringspanel og Danmarks Akkrediteringsinstitution den 7. og 8. december. Det skete som led i opfølgningen på den betinget positive institutionsakkreditering, som Akkrediteringsrådet gav DMJX i juni 2019.

Ved besøget mødtes akkrediteringspanelet med både studerende, undervisere og repræsentanter fra forskellige ledelseslag på institutionen. Samtalerne tog udgangspunkt i to audit trails, der var udvalgt på baggrund af de problemstillinger, der blev rejst i den første akkrediteringsproces. De to audit trails er:

  1. Kvalitetssikring af uddannelsernes videngrundlag
  2. Kvalitetssikring af praktik

Onsdag morgen indledte akkrediteringspanelet besøget med to møder med studerende fra udbuddene af kommunikationsuddannelsen i henholdsvis København og i Aarhus, der aktuelt er i praktik på deres tredje semester. Her spurgte panelet nysgerrigt ind til de studerendes oplevelse af arbejdet med læringsplaner og forberedelsen af deres praktikforløb og foreløbige erfaringer under praktikken. I den forbindelse var de blandt andet interesserede i, hvordan de studerende oplevede samspillet mellem praktikforløbet og undervisningen på uddannelsen, deres kontakt med praktikvejlederen og den afsluttende praktikrapport.

De studerendes input blev suppleret af samtaler med først en række undervisere fra begge udbud af uddannelsen og dernæst uddannelseschefen og praktikkoordinatoren samt DMJX’ studiechef og kvalitetskoordinator. Her fik panelet uddybet deres indsigt i kvalitetssikringen af praktikforløb på uddannelsen både før, under og efter. Herunder havde de også fokus på progression efter forløbet, udprøvning og på opfølgning på de studerendes praktikevalueringer.

Sidst på dagen rettede akkrediteringspanelet fokus mod det første audit trail. Til det formål mødtes de med fastansatte og eksterne undervisere, docenter og centerledere fra to ud af de fem forsknings- og udviklingscentre på DMJX. Ved de to møder fik akkrediteringspanelet blandt andet lejlighed til at spørge ind til undervisernes deltagelse i FoU-aktiviteter i centrene. De var også interesserede i, hvordan uddannelserne følger udviklingen på relevante fagområder med inddragelse af viden fra både forskning, udviklingsarbejde og mediebranchen.

Indsigterne fra møderne om kvalitetssikringen af uddannelsernes videngrundlag blev suppleret med input fra FoU-chefen og de relevante uddannelseschefer den følgende dag. Herefter viste en gruppe af studerende akkrediteringspanelet og teamet fra Danmarks Akkrediteringsinstitution rundt på den nye campus. Rundvisningen blev fulgt op af et afsluttende møde med rektoratet og kvalitetskoordinatoren på DMJX, hvor trådene fra de forudgående møder med studerende, undervisere og repræsentanter fra forskellige ledelseslag blev samlet.

På baggrund af besøget og det indsendte dokumentationsmateriale fra DMJX vil akkrediteringspanelet i samarbejde med Danmarks Akkrediteringsinstitution nu udarbejde den akkrediteringsrapport, som skal danne grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om institutionsakkreditering af DMJX i juni 2022.

Se program for akkrediteringspanelets besøg på DMJX


Projektleder

David Metz

Chefkonsulent

Team

Sine Himmelstrup

Akkrediteringskonsulent


Datoer

Selvevaluering: 28. maj 2021

Besøg: 6. - 8. december 2021

Høring: 14. marts - 4. april 2022

Afgørelse: 1. juni 2022

Intro

I juni 2019 modtog Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) en betinget institutionsakkreditering. Ved genakkrediteringen er der fokus på de udfordringer, der blev identificeret i den ordinære akkrediteringsproces, og om institutionen har imødekommet dem i tilfredsstillende grad. Læs akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet fra institutionsakkreditering af DMJX på Akkrediteringsrådets hjemmeside.

Panelet ved genakkrediteringen af DMJX består af:

Formand: Ester Appelgren, prefekt på Södertörns Högskola, hvor hun siden 2017 er leder for institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik. Før det var hun afdelingsleder for Journalistik på Södertörn Högskola. Hun er lektor i journalistik med sigte på medieteknik, og hun har en doktorgrad fra KTH i Stockholm i mediekonvergens og digitale nyhedsservices. Ester Appelgren har tidligere deltaget i panelet for den svenske kvalitetssikringsinstitution UKÄs evaluering af datavidenskabelige og medietekniske uddannelser i Sverige. Ester Appelgren er i bestyrelsen for NODA (Nordic Data Journalism Conference),  hun er co-chair i afdelingen Journalism under Nordmedia, og er medlem af flere editorial boards for tidsskrifter om forskning i journalistik.

Steen Steensen, professor i journalistik og tidligere institutleder ved institutt for journalistikk og mediefag, Oslo Metropolitan University. Steen Steensen er ph.d. i kommunikation og mediestudier. Han forsker journalistikkens udvikling som samfundsinstitution, professionsfelt og tekstligt udtryk. Han har været ansvarlig redaktør på Norsk Medietidsskrift og medredaktør på tidsskriftet Journalism Practice. Tidligere har han været ansat som journalist på VG Schibsted Media Group og Agderposten. Steen Steensen var medlem af akkrediteringspanelet ved den oprindelige akkreditering af DMJX og har også deltaget i panelet for akkreditering af RUC.

Troels Mylenberg, politisk redaktør ved TV 2, uddannet journalist. Troels Mylenberg er tidligere chefredaktør på Jysk Fynske Medier og før det Fyns Amts Avis. Troels Mylenberg har været leder af journalistuddannelsen på Syddansk Universitet samt forstander på Vallekilde Højskole. Han har været ansat som journalist og redaktør på Weekendavisen, Berlingske Tidende, Ekstra Bladet, Dagbladet Dagens og Fyens Stiftstidende. Troels Mylenberg var medlem af akkrediteringspanelet ved den oprindelige akkreditering af DMJX.

Sofie F. Villadsen, studerende på læreruddannelsen ved VIA UC, forkvinde for studenterforum UC, tidligere erfaring som: medlem af bestyrelsen i VIA, medlem af Studenterrådet i VIA, formand for Lærerstuderendes Råd (LSR), formand for Campus DSR på Campus C (VIA) og medlem af STAR (de studerendes akkrediteringsråd).