billede fra laboratorie

– Danmarks Tekniske Universitet


Rådets afgørelse

Akkrediteringsrådet traf den 21. juni afgørelse om positiv institutionsakkreditering af Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i anden runde.

Læs afgørelsesbrevet og akkrediteringsrapporten på Akkrediteringsrådets hjemmeside


Rapport

Akkrediteringsrapporten, som vil udgøre beslutningsgrundlaget for Akkrediteringsrådets afgørelse på rådsmødet 21. juni 2021, er nu endeligt udarbejdet og offentliggjort.

Læs akkrediteringsrapporten for DTU her


2. Besøg

Gode drøftelser med afsæt i to audit trails ved andet besøg på DTU

Studielederårsrapporter som grundlag for prioritering af indsatser og kvalitetssikring af videngrundlag på diplomingeniøruddannelser var udvalgt som to audit trails og dermed i fokus, da akkrediteringspanelet gennemførte deres andet besøg på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) fra den 28. til den 30. oktober. Besøget blev på grund af coronarestriktioner afviklet virtuelt. Det gav anledning til en ekstraordinær udfordring på andendagen, da et strømkabel, som både forsyner DTU og et af Statens ITs datacentre, blev gravet over. Ingeniører og ingeniørstuderende er heldigvis hurtige til at finde tekniske løsninger, så det betød kun mindre afbrydelser af besøget, der bød på gode drøftelser med bl.a. rektorat, studieledere, ISN-formænd, undervisere, studerende og repræsentanter fra udvalgte uddannelsers følgegrupper.

På første dag af det virtuelle institutionsbesøg dykkede akkrediteringspanelet ned i audit trail 1 og fik belyst arbejdet med de studielederårsrapporter, der indgår som et centralt redskab i kvalitetsarbejdet på DTU, fra flere vinkler. Efter et møde med følgegrupperepræsentanter tog akkrediteringspanelet en række tematikker som fx frafald, studiemiljø og sammenhæng i uddannelsesforløbet op med en gruppe af studerende. Her spurgte panelformanden og medlemmerne også nysgerrigt ind til, hvordan de studerende oplever, at der bliver fulgt op på kvalitetsproblemer i undervisningen. Sidst på dagen mødte akkrediteringspanelet ISN-formænd, der bl.a. delte deres erfaringer fra arbejdet med handlingsplaner og årsrapporter samt læringsmål for deres respektive uddannelsesretninger.

Efter et møde om studielederårsrapporterne som redskab i kvalitetssikringsarbejdet med studieledere og dekan torsdag morgen rettede akkrediteringspanelet fokus mod audit trail 2, der dækker to områder. Det ene er, hvordan ny og opdateret viden fra erhverv og profession, som uddannelsen retter sig imod, bliver inddraget i undervisningen og udviklingen af uddannelsen. Det andet er, hvordan DTU kvalitetssikrer de studerendes praktikforløb. For at få et dybere indblik i dette mødtes akkrediteringspanelet både med studerende, praktikkoordinatorer og –vejledere, undervisere, repræsentanter fra følgegrupper og ledelsesrepræsentanter på forskellige niveauer. Temaerne under møderne spændte bredt fra drøftelser om DTU’s systematik og prioriteringer i arbejdet med at sikre videngrundlaget for diplomingeniøruddannelserne, til hvordan DTU sikrer, at de diplomingeniørstuderende får kontakt til videngrundlaget i løbet af deres praktik.

Fredag eftermiddag rundede akkrediteringspanelet og medarbejderne fra Danmarks Akkrediteringsinstitution besøget af ved et møde med den øverste ledelse på DTU. Her kvitterede de for gode drøftelser og input de forudgående dage og gav rektor og dekaner en foreløbig tilbagemelding på panelets observationer. Der vil nu blive udarbejdet en akkrediteringsrapport med akkrediteringspanelets vurderinger inden for de tre akkrediteringskriterier og anbefalinger til udvikling i kvalitetsarbejdet på DTU. Rapporten vil også indeholde panelets indstilling til Akkrediteringsrådet, der forventes at træffe afgørelse om institutionsakkreditering af DTU i juni 2021. Forinden vil akkrediteringsrapporten have været i høring hos det tekniske universitet.

Se programmet for andet besøg på DTU


1. Besøg

Veloverstået digitalt første besøg på DTU

Over to dage først i september gennemførte akkrediteringspanelet sit første besøg på DTU i forbindelse med anden runde af institutionsakkreditering for det tekniske universitet. Som følge af den aktuelle coronosituation blev besøget afholdt digitalt, hvor der undervejs var lagt pauser ind mellem møderne til at panelet kunne samle op på inputtene fra ledelse, undervisere og studerende på DTU.

Dialogen flød ubesværet under de fem virtuelle møder i løbet af 3. og 4. september mellem akkrediteringspanelet og repræsentanter fra DTU. Afsættet var den institutionsrapport, som DTU indsendte i marts. Institutionsrapporten indeholder både en systembeskrivelse og universitetets refleksioner over egen praksis. Dermed havde den givet panelet en god forståelse af sammenhænge og systematik i universitetets kvalitetssikringsarbejde. På det grundlag var der udvalgt en række tematikker, hvor panelet ønskede at uddybe sine forhåndsindtryk gennem dialogen med repræsentanterne fra DTU.

Besøget blev både indledt og rundet af med et møde med den øverste ledelse. Herimellem mødte akkrediteringspanelet henholdsvis studerende, undervisere og studieledere samt institutstudienævnsformænd fra en bred vifte af universitetets uddannelser. Et gennemgående tema, der blev drøftet ved flere møder er, hvordan DTU arbejder med helhedsorienteret kvalitetssikring af sine uddannelser i sin matrixorganisering. Akkrediteringspanelet spurgte også ind til andre hjørner af DTU’s kvalitetssikringsarbejde som fx prioriteringen af kvalitetsindsatser, opfølgning på kvalitetstiltag, arbejdet med videngrundlag på diplomingeniøruddannelserne og brugen af studiemodellen ’Fra elev til studerende’.

Besøget blev rundet af med, at DTU’s ledelse fik en indikation af panelets fokus i den videre akkrediteringsproces. Det skete igennem en foreløbig vurdering og tilbagemelding på systematikken i deres kvalitetssikringsarbejde og en drøftelse af relevante audit trails. Ved panelets næste besøg, der finder sted den 29. og 30. oktober, vil de udvalgte audit trails være i fokus.

Se programmet for første besøg på DTU


Panelet

Formand: Torbjørn Digernes, tidligere rektor og dekan, nu professor emer. ved NTNU; nuværende formand for for Norges Tekniske Videnskabsakademi (NTVA), medlem af bestyrelsen i Mälerdalens Högskola i Sverige. Formand for akkrediteringspanelet ved institutionsakkreditering af MARTEC i 2018

Roger Midtstraum, prodekan for uddannelse ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, NTNU. Leder i det nationale råd for matematik, naturfag og teknologi (UHR-MNT) 2016-2018 og i det nationale råd for tekniske uddanelser (NRT) 2013-2016. Bestyrelsesmedlem i NORDTEK 2013-2017.

Annette Børresen, Department Manager, QA Operations, Human Health i Chr. Annette er uddannet som civilingeniør i fødevareteknologi fra DTU i 1999 og har siden arbejdet i ca. 10 år som specialist og leder i produktionsafdelinger i bl.a. Novo Nordisk og Coloplast og yderligere ca. 10 år med ledelse af kvalitet i Bavarian Nordic, Alk-Abelló og nu Chr. Hansen.

Studerende på ITU, Sebastian Mateos Nicolajsen, tiltrædende medlem af ITUs bestyrelse. Ud over studenterpolitikken har Sebastian været meget aktiv som underviser på flere kurser på ITUs uddannelser.


Projektleder

David Metz

Chefkonsulent

Team

  • Tlf:       
  • Mobil:  

  • Tlf:       
  • Mobil:  

  • Tlf:       
  • Mobil:  

Tidsplan

Deadline for institutionsrapport: 2. marts 2020

1. besøg: 3. - 4. september 2020

2. besøg: 29. - 30. oktober 2020

Høring, rapport: Marts 2021 -

Rådsmøde: 21. juni 2021

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) blev grundlagt i 1929 som den polytekniske læreanstalt og med et formål om at ”udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet” og ændrede i 1933 navn til Danmarks Tekniske Højskole. I 1994 fik DTU sit nuværende navn.

DTU har to hovedcampusser i henholdsvis Lyngby og Ballerup og har derudover faciliteter flere steder i landet, herunder i Risø. Det tekniske universitet udbyder tre typer af heltidsuddannelser inden for det tekniske hovedområde: diplomingeniøruddannelser samt civilingeniøruddanelser, der omfatter et bachelor- og kandidatniveau. Herudover udbyder DTU ph.d.-uddannelser samt efter- og videreuddannelser på både diplom- og masterniveau.

Akkrediteringsrådet tildelte DTU en positiv institutionsakkreditering i første runde den 11. december 2014. Læs mere om processen og afgørelsen her.

Hjemmeside: Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk