– Erhvervsakademi Aarhus


Rådets afgørelse

På rådsmødet den 30. september traf Akkrediteringsrådet afgørelse om positiv institutionsakkreditering af Erhvervsakademi Aarhus i anden runde.

Læs afgørelsesrapporten og akkrediteringsrapporten på rådets hjemmeside


Rapport

Akkrediteringsrapporten, der vil udgøre beslutningsgrundlaget for Akkrediteringsrådets afgørelse på rådsmødet den 30. september 2021, er nu endeligt udarbejdet og offentliggjort.

Læs akkrediteringsrapporten for Erhvervsakademi Aarhus


2. Besøg

Uddannelsernes videngrundlag samt tilrettelæggelse, niveau og indhold i fokus under 2. besøg på EAAA

Tirsdag den 2. marts indledte akkrediteringspanelet sit andet og sidste institutionsbesøg som led i anden runde af institutionsakkreditering af Erhvervsakademi Aarhus. Det skete ved et virtuelt møde med erhvervsakademiets rektor og nytiltrådte prorektor. Ved mødet deltog også kvalitetschefen samt forsknings- og innovationschefen på det aarhusianske erhvervsakademi. Det blev startskuddet til tre dage, hvor akkrediteringspanelet havde en række virtuelle møder med både ledelse, uddannelseschefer, undervisere og studerende, der alle bar præg af en åben og konstruktiv dialog samt et stort engagement.

Det virtuelle institutionsbesøg tog afsæt i to audit trails, som akkrediteringspanelet i samarbejde med Danmarks Akkrediteringsinstitution havde udvalgt på baggrund af deres første virtuelle besøg på Erhvervsakademi Aarhus i november. De to audit trails, der tilsammen har til formål at give panelet et dybere indblik i, hvordan erhvervsakademiets kvalitetsarbejde fungerer i praksis, er:

  1. Kvalitetssikring af uddannelsernes videngrundlag
  2. Systematisk praksis omkring tilrettelæggelse, niveau og indhold

På institutionsbesøgets første dag var audit trail 1 i fokus. I den forbindelse mødtes akkrediteringspanelet med uddannelseschefer, studerende og undervisere fra tre forskellige uddannelser. Formålet var at belyse samspillet mellem de forskellige niveauer i organisationen, og hvordan de hver især bidrager til kvalitetssikringen af uddannelsernes videngrundlag. Hertil ønskede akkrediteringspanelet at tage et spadestik dybere i forhold til, hvordan processer, dialoger og informationer i kvalitetsarbejdet understøtter Erhvervsakademi Aarhus’ overordnede mål for uddannelsernes videngrundlag. Endelig spurgte akkrediteringspanelet nysgerrigt ind til systematikken i kvalitetsarbejdet, hvad angår de studerendes kontakt til videngrundlaget for deres uddannelse.

Den følgende dag rettede akkrediteringspanelet fokus imod den systematiske praksis omkring tilrettelæggelse, niveau og indhold på to udvalgte uddannelser. Gennem virtuelle møder med uddannelseschefer, undervisere og studerende fik panelet et dybere indblik i, hvordan der i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisning, øvrige studieaktiviteter og prøver arbejdes systematisk og med afsæt i læringsmål og niveau på uddannelserne. Formålet var blandt andet herigennem at belyse, hvordan der følges op på niveau, indhold og tilrettelæggelse af uddannelserne i de årlige kvalitetsberetninger. Dertil var de særligt interesserede i den systematiske praksis i forhold til at sikre, at uddannelseschefer og undervisere tager udgangspunkt i de enkelte uddannelsers læringsmål og niveau i selve tilrettelæggelsen og gennemførelsen af dem.

Torsdag formiddag samlede akkrediteringspanelet og Danmarks Akkrediteringsinstitution op på de mange indtryk og input de forudgående to dage. Herefter samlede de trådene i en foreløbig tilbagemelding ved et afsluttende møde med Erhvervsakademi Aarhus’ rektor, prorektor og kvalitetschef, der gik på tværs af de to audit trails. Ved mødet kvitterede panelformanden for gode og interessante dialoger med engagerede medarbejdere og undervisere, der havde givet en styrket forståelse for, hvordan kvalitetsarbejdet fungerer i praksis. Under mødet præsenterede akkrediteringspanelet også deres umiddelbare refleksioner.

I den kommende tid vil akkrediteringspanelet i samarbejde med Danmarks Akkrediteringsinstitution udarbejde den akkrediteringsrapport, som Akkrediteringsrådet skal træffe afgørelse om institutionsakkreditering af Erhvervsakademi Aarhus for anden gang på baggrund af i september 2021.

Se program for 2. besøg på Erhvervsakademi Aarhus


1. Besøg

Godt virtuelt første besøg belyste kvalitetsarbejdet på Erhvervsakademi Aarhus fra flere vinkler

Over to dage den 23. og 24. november gennemførte det nedsatte akkrediteringspanel og medarbejdere fra Danmarks Akkrediteringsinstitution det første af to institutionsbesøg på Erhvervsakademi Aarhus. Besøget skete som led i anden runde af institutionsakkreditering for erhvervsakademiet og var planlagt under hensynstagen til coronasituationen. Det indebar blandt andet, at møderne blev gennemført virtuelt, hvor mødedeltagerne fra erhvervsakademiet dog var samlet med behørig afstand i et lokale med uglekamera, der zoomer ind på den person i lokalet, som taler.

Erhvervsakademi Aarhus blev positivt institutionsakkrediteret i januar 2016. Under det virtuelle institutionsbesøg var der fra start til slut en god og åben dialog om sammenhænge og systematik i erhvervsakademiets kvalitetssikringsarbejde, og hvordan det havde udviklet sig siden første akkrediteringsproces. Som et nyt element i akkrediteringsprocessen var der ved besøget også et øget fokus på ledelsens refleksion over styrker og svagheder i kvalitetssikringsarbejdet.

Institutionsbesøget blev indledt og rundet af med et møde mellem akkrediteringspanelet og rektor, uddannelsesdirektørsamt kvalitetschef på Erhvervsakademi Aarhus. Ved det første møde deltog erhvervsakademiets bestyrelsesformand også. Derudover fik panelet lejlighed til at tale med de syv uddannelseschefer på erhvervsakademiet samt undervisere og studerende ved tre forskellige møder.

Interviewtemaerne spændte bredt fra de studerendes arbejdsbelastning og erhvervsakademiets tilgang til studentercentreret læring til arbejdet med de årlige kvalitetsberetninger og evaluering af uddannelserne med inddragelse af eksterne eksperter. Akkrediteringspanelet fik også en fornemmelse af de fysiske rammer, og hvordan det er at være studerende på Erhvervsakademi Aarhus. Det skete med fremvisningen af en film med studerende fra erhvervsakademiet, der fortalte om deres studieliv.

Ved det afsluttende møde med ledelse og kvalitetschefen på Erhvervsakademi Aarhus kvitterede akkrediteringspanelet for mange gode refleksioner og input under de forudgående virtuelle møder. De gav også en foreløbig tilbagemelding på deres vurdering af erhvervsakademiets kvalitetssikringsarbejde og drøftede udvælgelsen af de audit trails, der skal danne udgangspunkt for panelets andet og sidste besøg. Det finder sted i marts 2021. Herefter vil den endelige akkrediteringsrapport blive udarbejdet og blive sendt i høring hos Erhvervsakademi Aarhus før Akkrediteringsrådet forventes at træffe afgørelse om institutionsakkreditering den 30. september samme år.

Se program for første besøg på Erhvervsakademi Aarhus (PDF)


Panelet

Formand: Charlotte Rønhof, Formand for Rådet for Børns Læring, for Bornholms Erhvervsfond og for Science & Engineering-komitéen under Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Uddannet cand.lact. og HD i ledelse og organisation. Charlotte Rønhof var underdirektør i Dansk Industri fra 2000-2018 med ansvaret for uddannelses-, forsknings-, sprog, design, innovations- og mangfoldighedspolitik. Charlotte Rønhof har gennem årene siddet i en lang række bestyrelser, råd, nævn og udvalg indenfor især uddannelse og forskning og er i dag medlem af en række bestyrelser, herunder bestyrelsen for Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Casper Claudi Rasmussen, kandidatgrad i innovation og entreprenørskab og ph.d. i økonomi, prodekan for uddannelse School of Economics, Innovation and Technology og institutleder på institut for økonomi og innovation på Høyskolen Kristiania i Oslo. Han har tidligere været institutleder for forskellige institutter på Høyskolen Kristiania og han har været formand for undervisningskomitéen på Kristiania University College. Hans forskning har omhandlet hurtigt voksende virksomheder i Norge, og han har publiceret flere videnskabelige artikler om emnet.

Ulrika Herlofsen, diplomøkonom og arbejder som sektionschef for uddannelse, forskning og formidling ved Arkitektur- og Designhøjskolen i Oslo, hvor hun også sidder i Undervisningsudvalget. Ulrika Herlofsen har i perioden 2013-2016 været daglig leder af studieforbundet samt afdelingsleder for salg og marked i AOF, som er et landsdækkende studieforbund. Ulrika Herlofsen har også tidligere været studiechef på Norwegian School of Management, afdelingschef for Forbrugerserviceafdelingen i Skeidar Living Group samt direktør for Markedshøjskolen i Kristiania og Gateway College. Ulrika Herlofsen har desuden været panelmedlem i institutionsakkrediteringen af Erhvervsakademi Sydvest og formand for panelet til institutionsakkreditering af Designskolen Kolding.

Hans Jørn Hansen, MBA i forandringsledelse og tidligere chefkonsulent og direktør i Insero Science Academy. Derudover er Hans Jørn Hansen tidligere uddannelseschef i Insero Horsens (tidligere Energi Horsens Fonden) med ansvar for uddannelses-, udviklings- og forskningsprojekter. Han har desuden været rektor for Ingeniørhøjskolen i Horsens, og har været studierektor og medlem af direktionen på Vitus Bering Danmark. Han deltog i den oprindelige institutionsakkreditering af EAAA og har senest været formand for panelet i forbindelse med genakkreditering af Copenhagen Business Academy.

Morten Boye Højgaard, studerende på 4. semester af professionsbacheloruddannelsen til bygningskonstruktør på Københavns Erhvervsakademi (KEA). Morten Boye Højgaard er formand i De Studerendes Råd på KEA og har været medlem siden han startede på uddannelsen. Han er desuden repræsentant for de studerende i KEA’s BYG-uddannelsesudvalg.


Projektleder

Hanne Maria Elsnab

Specialkonsulent

Team


Tidsplan

Deadline for institutionsrapport: 21. oktober 2020

1. besøg: 23. - 24. november 2020

2. besøg: Medio marts 2021 (datoer fastlægges senere) -

Høring, rapport: 7. juni - 25. juni 2021

Rådsmøde: 30. september 2021

Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus (EAAA), blev etableret 1. januar 2009 og fik ved oprettelsen overført videregående uddannelser fra Aarhus Købmandsskole, Aarhus Tech og Jordbrugets UddannelsesCenter.

EAAA udbyder fuldtidsuddannelser inden for det merkantile område, jordbrug og it, men har også et udbud af tekniske uddannelser i samarbejde med Aarhus Maskinmesterskole. Erhvervsakademiet har medio 2020 ca. 5.000 fuldtidsstuderende på korte og mellemlange videregående uddannelser, ca. 5.000 deltidsstuderende på akademi- og diplomuddannelser og ca. 400 ansatte. De fordeler sig på i alt 40 forskellige uddannelser fordelt på 19 erhvervsakademiuddannelser 21 professionsbacheloruddannelser, heraf 17 overbygningsuddannelser.

Uddannelserne udbydes indenfor fagområderne digital kommunikation & multimedie, finans & økonomi, jordbrug & byggeri, laboratorie-, fødevare- & miljøtekonologi, it- & softwareudvikling, ledelse & HR og service, markedsføring & entreprenørskab. EAAA udbyder primo 2021 også professionsbacheloruddannelsen i it-arkitektur, så antallet af professionsbacheloruddannelser for fremtiden vil være 22.

Akkrediteringsrådet tildelte EAAA en positiv institutionsakkreditering i første runde den 14. januar 2016. Læs mere om processen og afgørelsen her.

Hjemmeside: Erhvervsakademi Aarhus

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk