– KEA – Københavns Erhvervsakademi


Rådets afgørelse

På rådsmødet den 24. november traf Akkrediteringsrådet afgørelse om positiv institutionsakkreditering af Københavns Erhvervsakademi i anden runde.

Læs afgørelsesrapporten og akkrediteringsrapporten på rådets hjemmeside.


2. Besøg

Den lokale kvalitetssikringsarbejde i fokus for godt andet besøg på KEA

De tre sidste dage i marts aflagde akkrediteringspanelet sit andet og sidste institutionsbesøg i forbindelse med anden runde af institutionsakkreditering for KEA – Københavns Erhvervsakademi. Besøget bød på gode dialoger med såvel forskellige ledelseslag som studerende, undervisere, praktikkoordinatorer og praktikværter. Mens besøgets første og sidste dag foregik på erhvervsakademiets i hovedcampus i Guldbergsgade, var panelet ved dette besøg på anden dag på campus på Lygten, hvor uddannelserne inden for teknik holder til. Her blev de midt på dagen vist rundt i værksteder og labs af nogle af de studerende.

Besøget tog afsæt i to tematikker, der var udvalgt som audit trails på baggrund af akkrediteringspanelets første besøg kort før jul og KEA’s institutionsrapport. De to audit trails er:

  1. Uddannelsernes videngrundlag og de studerendes kontakt til videngrundlaget – herunder hvordan de relevante ledelsesniveauer får det nødvendige overblik til at kunne vurdere, om de enkelte uddannelsesudbud er baseret på relevant og opdateret viden samt hvordan de studerendes kontakt med videngrundlaget i både undervisning og praktik bliver vurderet.
  2. Uddannelsernes tilrettelæggelse og udprøvning – herunder hvordan der i forbindelse med fx semesterplanlægningen og udprøvningen af læringsmål arbejdes systematisk med tilrettelæggelse af de enkelte uddannelsesudbud samt hvordan de relevante ledelsesniveauer handler og følger op på information om eventuelle problemer i forhold til tilrettelæggelse og udprøvning på udbuddene.

Tirsdag morgen den 29. marts blev besøget indledt med et møde med ledelsen på KEA, hvor fokus var på de ledelsesmæssige overvejelser bag den systematiske sikring af både uddannelsernes videngrundlag og deres tilrettelæggelse og eksamener. Ved mødet blev panelet også præsenteret for centrale nøgletal i KEA’s Power BI. Resten af besøgets første dag var dedikeret til at belyse tematikkerne om uddannelsernes videngrundlag og de studerendes kontakt til dette. I den forbindelse mødtes panelet med uddannelseschefer, docenter, undervisere og praktikkoordinatorer, studerende og praktikværter. Herigennem fik panelet udbygget sin indsigt i måden, hvorpå de forskellige elementer i KEA’s kvalitetssikringssystem som fx videngrundlagsmøder, monitoreringsrapporter og sparringsmøder mellem HR og uddannelsescheferne bidrager til den samlede indsats for at sikre kvaliteten af videngrundlaget for hvert enkelt uddannelsesudbud.

Den følgende dag rykkede panelet ikke blot placering til et andet campus. De skiftede også fokus til tre andre uddannelsesudbud, der var udvalgt til at komme nærmere den systematiske kvalitetssikring af uddannelsernes tilrettelæggelse og udprøvning. I løbet af dagen mødtes de med uddannelseschefer, en uddannelseskonsulent, undervisere og studerende. Her spurgte de blandt andet spurgte nysgerrigt ind til, hvordan tilrettelæggelsen af semestrene fungerer i praksis, og hvordan der arbejdes med at understøtte de studerendes opnåelse af uddannelsernes mål for læringsudbytte ved eksamen. Dagen blev rundet af i selskab med repræsentanter for KEA Kvalitet og KEA Learning Lab, hvor begge audit trails blev berørt.

Torsdag formiddag mødtes panelet igen med den samlede ledelse og samlede op på de mange interessante input, de havde fået de to forudgående dage. Her uddybede panelformanden blandt andet de fokuspunkter, som panelet havde haft ved interviewene, hvorunder han fremhævede inddragelsen af underviserne i kvalitetssikringsarbejdet, systematikken i det lokale kvalitetsarbejde på de enkelte uddannelsesudbud og hvordan informationer rejser op og ned i systemet.

I den kommende tid vil akkrediteringspanelet i samarbejde med Danmarks Akkrediteringsinstitution udarbejde den endelige akkrediteringsrapport på baggrund af den indsendte dokumentation samt input fra de to institutionsbesøg og øvrige dialog med KEA i akkrediteringsprocessen. Efter at rapporten har været i høring ved KEA, vil den danne afgørelsesgrundlag, når Akkrediteringsrådet til november skal træffe afgørelse om institutionsakkreditering af KEA.

Se program for andet besøg på KEA - Københavns Erhvervsakademi


1. Besøg

Engageret dialog om kvalitetssikringsarbejdet under akkrediteringspanelets første besøg på KEA

Over to dage midt i december aflagde det nedsatte akkrediteringspanel sit første af to besøg på KEA – Københavns Erhvervsakademi. Fra start til slut var der en god og engageret dialog mellem akkrediteringspanelet og ledelsen, uddannelseschefer, undervisere og studerende på det københavnske erhvervsakademi, der er i gang med sin anden runde af institutionsakkreditering. Samtalerne tog afsæt i den institutionsrapport, som KEA indsendte i efteråret.

Besøget blev indledt onsdag den 15. december. Her mødte akkrediteringspanelet KEA’s rektor, uddannelsesdirektører, ressourcedirektør og chef for forskning, karriere og relationer. Kvalitetsafdelingen på KEA var også repræsenteret ved mødet, hvor fokus var på systematik og praksis i kvalitetsarbejdet på KEA, og på hvordan dette havde udviklet sig siden erhvervsakademiets første institutionsakkreditering, der blev afsluttet i 2017. Herefter mødte panelet en gruppe af studerende fra forskellige uddannelser, der alle er valgt som studenterrepræsentanter i fx uddannelsesudvalg og bestyrelsen. Alle de studerende havde også indsigt i kvalitetsarbejdet fra lokalråd og De Studerendes Råd (DSR).

Efter mødet viste de studerende akkrediteringspanelet og teamet fra Danmarks Akkrediteringsinstitution rundt på erhvervsakademiets campus i Guldbergsgade på Nørrebro. Undervejs viste de blandt andet deres bibliotek, et smykkeværksted og nogle labs, hvor de studerende har adgang til fx 3D- og laserprintere, som kan bruges i arbejdet med projekter og cases frem.

Om eftermiddagen havde akkrediteringspanelet en kort opsamling på formiddagens indtryk, før de mødtes med en gruppe af undervisere fra forskellige uddannelser efterfulgt af et møde med uddannelsescheferne for KEA’s afdelinger.

Torsdag morgen rundede akkrediteringspanelet besøget af ved et møde med ledelsen. Her kvitterede panelformanden for de mange gode input og refleksioner under besøget og samlede op på indtrykkene fra den forudgående dag.  Han gav desuden en foreløbig vurdering af kvalitetssikringsarbejdet på KEA, hvor han blandt andet lagde vægt på, at kvalitetssikringssystemet forekommer systematisk, gennemtænkt og lettilgængeligt. Ved tilbagemeldingen pegede han også på en række opmærksomhedspunkter, som vil indgå i udvælgelsen af de audit trails, panelet vil dykke ned i ved sit næste besøg til foråret.

Efter panelets andet besøg vil den endelig akkrediteringsrapport, som Akkrediteringsrådet skal træffe sin afgørelse på baggrund af i november 2022, blive udarbejdet.

Se program for det 1. besøg på KEA - Københavns Erhvervsakademi


Panelet

Formand: Bjarne Graabech Sørensen, ph.d. i økonomi, tidligere prorektor på Syddansk Universitet, hvor han gennem sin lange karriere har besiddet et stort antal ledelsesposter såsom studieleder, institutleder og dekan. Han har desuden stået i spidsen for institutionsakkrediteringer af Syddansk Universitet i 2014 og i 2020-21. Bjarne Graabech Sørensen har en række bestyrelsesposter, bl.a. som medlem af bestyrelserne for UC Syddanmark, Industrimuseet samt Sino-Danish Center for Education and Research.

Hans Jørn Hansen, MBA i forandringsledelse og tidligere chefkonsulent og direktør i Insero Science Academy. Derudover er han tidligere uddannelseschef i Insero Horsens (tidligere Energi Horsens Fonden) med ansvar for uddannelses-, udviklings- og forskningsprojekter. Hans Jørn Hansen har desuden været rektor for Ingeniørhøjskolen i Horsens og har været studierektor og medlem af direktionen på Vitus Bering Danmark. Han har tidligere deltaget i akkrediteringspanelerne ved genakkrediteringen af hhv. KEA og Cphbusiness samt i to institutionsakkrediteringer af Erhvervsakademi Aarhus.

Annelise Kiønig, cand.mag. og master of management, rektor/direktør for Fagskolen Kristiania i Norge. Annelise Kiønig er tidligere direktør for eksterne relationer på Høyskolen Kristiania og tidligere markedsdirektør for Norges Kreative Fagskole. Hun har tidligere varetaget ledelsesposter inden for IT-sektoren. Derudover er Annelise Kiøing bestyrelsesformand for Bårdar Akademiet og medlem af Norges nationale klagenævn for videregående erhvervsuddannelser.

Lars Thøgersen, master i industriel design, formand for Designrådet og medlem af en række bestyrelser, herunder næstformand i bestyrelsen for Dansk Design Center. Lars Thøgersen er nuværende og tidligere ejer og medejer af en række virksomheder, som beskæftiger sig med bl.a. design, value chain enhancement, byggeri og teknologi. Lars Thøgersen er desuden gæsteunderviser på bl.a. DTU og tidligere mangeårigt medlem af Rådet for Teknologi og Innovation under det daværende Videnskabsministerium.

Katarina Bang Schalech studerer til finansbachelor ved IBA Erhvervsakademi Kolding. Katarina Bang Schalech er medlem af erhvervsakademiets bestyrelse som studenterrepræsentant og har derigennem erfaring med kvalitetssikringsarbejdet på en videregående uddannelsesinstitution.


Projektleder

Sofie Bjerg Kirketerp

Chefkonsulent

Team

  • Tlf:       
  • Mobil:  

Maria Thorup Jacobsen

Akkrediteringskonsulent

Caroline Juul Olsen

Projektmedarbejder


Tidsplan

Deadline for institutionsrapport: 5. november 2021

1. besøg: 15. - 16. december 2021

2. besøg: 28. marts - 1. april 2022

Høring, rapport: 26. august 2022 -

Rådsmøde: 24. november 2022

KEA - Københavns Erhvervsakademi

Københavns Erhvervsakademi (herefter KEA) blev oprettet i 2008 som en selvstændig institution efter en fusion af korte og mellemlange uddannelser fra Københavns Tekniske Skole, Business Education College Design, Business Education College Management, Technical Education Copenhagen, erhvervsskolen CPH West og én uddannelse fra Social- og Sundhedsuddannelses Centret.

KEAs fuldtidsuddannelser er i dag geografisk placeret på tre lokationer i København. Her udbydes 31 udbud af erhvervsakademi-, professionsbachelor og top-up-uddannelser inden for hhv. byggeri, design, det digitale og det tekniske område. Derudover udbyder KEA en række diplom- og akademiuddannelser samt skræddersyede forløb på akademiuddannelsesniveau fra KEAs faciliteter i Hellerup.

KEA har ca. 5.500 fuldtidsstuderende, heraf 1.000 internationale studerende, 3.000 deltidsstuderende og 500 medarbejdere. Bestyrelsen er KEA’s øverste myndighed, mens direktionen udgør den øverste daglige ledelse.

Akkrediteringsrådet tildelte KEA en positiv institutionsakkreditering i første runde den 8. marts 2017. Læs mere om processen og afgørelsen her.

Hjemmeside: KEA - Københavns Erhvervsakademi

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk