– Københavns Professionshøjskole


Rådets afgørelse

Akkrediteringsrådet afgjorde institutionsakkrediteringen af Københavns Professionshøjskole i anden runde på rådsmødet den 3. februar 2023. Her fik KP en positiv institutionsakkreditering.

Læs akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet på Akkrediteringsrådets hjemmeside.


Rapport

Københavns Professionshøjskole (KP) er indstillet til en positiv institutionsakkreditering i anden runde. Det fremgår af den offentliggjorte akkrediteringsrapport, som vil udgøre beslutningsgrundlaget for Akkrediteringsrådets behandling på rådsmødet den 3. februar 2023.

I rapporten ledsages akkrediteringspanelets indstilling af panelets samlede vurdering af, hvordan KP arbejder med at monitorere og sikre kvaliteten og relevansen af sine uddannelser. Herunder hæfter panelet sig blandt andet ved, at KP’s kvalitetssikringsarbejde er systematisk og forankret i KP’s ledelse samt baseret på en klar ansvars- og arbejdsdeling, hvor der er årlige processer for statusvurdering, som involverer alle organisationens ledelsesniveauer. I den samlede vurdering fremhæver panelet desuden, at inddragelsen af omverdenen er højt prioriteret i KP’s strategi ’Fælles om fremragende undervisning’, og at KP arbejder systematisk med at indhente vurderinger fra aftagere, dimittender og censorer. Disse indgår i de årlige statusvurderinger af hver enkelt uddannelse.

Afslutningsvist vurderer panelet, at både studerende, undervisere og ledelsen indgår i kvalitetssikringsarbejdet på KP qua den struktur og systematik, der er i kvalitetssikringssystemet. Dog vurderer panelet, at KP har et uudnyttet potentiale med hensyn til i endnu højere grad at involvere underviserne og de studerende, da dette ville kunne styrke kvalitetssikringskulturen yderligere. Dette uddybes i afsnittet om ’Udviklingsperspektiv’ i akkrediteringsrapporten, hvor panelet reflekterer over styrker og udviklingsområder i kvalitetssikringsarbejdet på KP. Her fremhæver panelet følgende fire udviklingsområder:

  1. Involverende kvalitetskultur, der understøtter udvikling
  2. Videreudvikling af evalueringer med de studerende
  3. Udvikling af pædagogiske og didaktiske metoder og kompetencer
  4. Bredere anvendelse af Evalueringsportalen

Panelets vurderinger baserer sig på skriftlig dokumentation fra KP og samtaler med ledelse, undervisere, studerende og aftagere i forbindelse med panelets to institutionsbesøg på KP.

Læs akkrediteringsrapporten her


2. Besøg

Tre audit trails i fokus for andet besøg på Københavns Professionshøjskole

Mandag morgen den 20. juni indledte det nedsatte akkrediteringspanel sit andet besøg på Københavns Professionshøjskole. Det skete med en fremvisning af Praksis- og Innovationshuset på campus i Sigurdsgade, hvor studerende har mulighed for at træne og øve deres professionsfaglige færdigheder gennem simulation i virkelighedstro omgivelser. Besøget bød på yderligere en fremvisning af et af professionshøjskolens praksislaboratorier på tredjedagen. Nemlig PlayLab på Campus Carlsberg, hvor pædagog- og lærerstuderende får styrkede færdigheder inden for eksperimenterende tilgange til legende læring. Endelig bød besøget på en rundvisning med studerende på Campus Hillerød på andendagen.

Besøget forløb samlet set over fire dage, hvor panelet og teamet fra Danmarks Akkrediteringsinstitution mødte både studerende, undervisere, støttefunktioner og ledelse på tre forskellige campusser. På tværs af møderne var der en god dialog. Her fik panelet gennem flere praksiseksempler udbygget sit indblik i brugen af data og den måde, hvorpå professionshøjskolens dialogbaserede kvalitetssikringssystem udmøntes decentralt med afsæt i de enkelte uddannelsesudbuds karakteristika og særkende. Det skete med afsæt i tre audit trails:

  1. Kvalitetsrapportering og opfølgning i forbindelse med kvalitetssikring af videngrundlag
  2. Kvalitetssikring af praktik
  3. Pædagogisk og didaktisk kvalitet

Efter fremvisningen af Praksis- og Innovationshuset, som bidrog til, at panelet fik belyst arbejdet med den pædagogiske og didaktiske kvalitet i praksis, var kvalitetssikringen af praktik på tre udvalgte uddannelsesudbud i fokus for panelets møder på besøgets første dag. I den anledning mødtes de først med en gruppe af studerende, der har gennemført minimum et praktikforløb inden for det seneste år. Det møde blev efterfulgt af møder med henholdsvis praktikkoordinatorer og praktikværter, før panelet mødtes med de chefer og ledere fra udbuddene, som har ansvar for dialog med praktikstederne og opfølgning på praktikevalueringerne. Samtalerne fokuserede bredt på, hvordan Københavns Professionshøjskole arbejder med at sikre kvaliteten af de studerendes praktikforløb og hvilke informationer, der bliver bragt i spil til at belyse dette både før, under og efter forløbet. Herunder spurgte panelet blandt andet ind til, hvordan ambitionen om at styrke overgangen mellem skole og praktik kommer til udtryk i forberedelsen af de studerende.

Den efterfølgende dag zoomede panelet ind på, hvordan Københavns Professionshøjskole arbejder med at udvikle undervisernes kompetencer med henblik på at understøtte undervisning af en pædagogisk og didaktisk kvalitet, som fremmer de studerendes læring. For at få dette belyst mødtes panelet med de ansvarlige ledere, studerende og undervisere fra tre uddannelsesudbud og relevante centrale støttefunktioner. Her tog samtalerne afsæt i professionshøjskolens strategi ’Fælles om fremragende undervisning’, der også var blevet berørt på det første besøg i marts. Herunder fik panelet blandt andet udfoldet nogle eksempler på, hvordan der i praksis bliver arbejdet med studentercentreret læring på de forskellige uddannelsesudbud via centrale greb som eksempelvis studieaktivitetsmodellen, undervisningsdocenter, studenterundervisere og træne-øveaktiviteter i praksislaboratorierne.

Besøgets sidste to dage foregik på Campus Carlsberg og havde det første audit trail i fokus. Her fik panelet indledningsvist præsenteret de overordnede processer og systematikker i arbejdet med at sikre uddannelsernes videngrundlag og eksempler på den del af arbejdet med den årlige status på strategi og kvalitet, der vedrører udbuddets videngrundlag. Præsentationerne kom fra ledelsesrepræsentanter fra fire udvalgte uddannelsesudbud og satte sammen med det indsendte dokumentationsmateriale en ramme for panelets efterfølgende samtaler. Her mødtes panelet bl.a. med repræsentanter fra Staben for Forskning og Udvikling, studerende, undervisere, aftagerrepræsentanter og institutchefer samt ledere fra udbuddene. De forskellige interviewgrupper gav hver især forskellige vinkler på det systematiske arbejde med at sikre, at de enkelte uddannelsesudbud har et videngrundlag med relevant og opdateret viden fra forskning, udvikling og praksis tilvejebragt via forskellige kilder.

Torsdag eftermiddag rundede panelet og akkrediteringsteamet sit besøg af ved et afsluttende møde med direktionen og kvalitetschefen på Københavns Professionshøjskole. Her kvitterede panelformanden for et godt besøg med mange interessante input og eksempler på, hvordan kvalitetssikringsarbejdet på professionshøjskolen er et fælles anliggende, der understøttes af ledelsesprincipper, data og dialog inden for professionshøjskolens fælles rammer for institutionens kvalitetsarbejde.

I den kommende tid vil Danmarks Akkrediteringsinstitution i samarbejde med panelet udarbejde den endelige akkrediteringsrapport, som vil være beslutningsgrundlag, når Akkrediteringsrådet i starten af februar 2023 skal træffe afgørelse om institutionsakkreditering af Københavns Professionshøjskole.

Se program fra 2. besøg på Københavns Professionshøjskole


1. Besøg

Første besøg på Københavns Professionshøjskole bød på gode dialoger om samspil mellem strategi og kvalitetssikring

Over to dage i marts gennemførte akkrediteringspanelet og et team fra Danmarks Akkrediteringsinstitution sit første besøg på Københavns Professionshøjskole, der er i gang med sin anden runde af institutionsakkreditering. Besøget blev indledt med en ’Meet and greet’ onsdag eftermiddag den 23. marts. Her bød rektor Stefan Hermann velkommen til Campus Carlsberg, hvorefter panelet fik lejlighed til at præsentere sig og hilse på både den øverste ledelse og uddannelsesledere i uformelle rammer.

Fra start til slut bød besøget præg af en god og åben dialog mellem akkrediteringspanelet og de forskellige repræsentanter for Københavns Professionshøjskole, som omfattede alle organisationslag fra direktion til studerende med en særlig indsigt i kvalitetssikringsarbejdet via deltagelse i fx uddannelsesudvalg eller studieråd. Dialogen tog afsæt i den institutionsrapport, som professionshøjskolen indsendte tidligere på måneden og dækkede flere temaer, der tilsammen gav en dybere indsigt i, hvordan den københavnske professionshøjskole arbejder med at sikre kvaliteten af sine uddannelser.

Et af de gennemgående temaer ved møderne med direktion, kvalitetschef, studerende, undervisere og institutchefer samt uddannelsesledere var professionshøjskolens strategi, ’Fælles om fremragende undervisning’. I den forbindelse spurgte akkrediteringspanelet blandt andet ind til samspillet mellem kvalitetsmål og strategiske mål samt opfølgningen på disse. Ved møderne fik panelet også et dybere indblik i professionshøjskolens databaserede kvalitetsarbejde og Power BI, mens emner som uddannelsesgennemgange, kvalitetskultur og årlige statusmøder også blev berørt.

Torsdag eftermiddag rundede akkrediteringspanelet deres besøg af med et møde med direktionen. Her kvitterede panelformanden for de mange gode input og refleksioner under besøget og gav en foreløbig tilbagemelding på panelets vurdering af kvalitetssikringsarbejdet på Københavns Professionshøjskole. Mødet bød desuden på en dialog om den forestående udvælgelse af temaer til audit trails forud for panelets andet og sidste besøg, der ligger i juni. Efter det besøg vil den endelige akkrediteringsrapport, som Akkrediteringsrådet skal træffe afgørelse om institutionsakkreditering af Københavns Professionshøjskole på baggrund af til februar næste år, blive udarbejdet.

Se program for første besøg på Københavns Professionshøjskole


Panelet

Formand Cecilia Christersson, docent i odontologisk materialevidenskab og overtandlæge, vicerektor for globalt engagement og udfordringsbaseret læring ved Malmö Universitet. I perioden 2010-2016 var Cecilia Christersson prorektor med ansvar for uddannelse, internationalisering og udvikling af institutionens kvalitetsarbejde og kvalitetssystem samt for innovation af institutionens pædagogiske arbejde. Cecilia Christersson har som ekspert deltaget i en række nationale og internationale kvalitetsevalueringer. I 2018 blev hun udpeget af den svenske regering til at undersøge samspillet mellem skoleledere og universiteter med fokus på praksisnær skoleforskning. Hun er medlem af RUVU (det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser), og har tidligere været medlem af akkrediteringspanelerne for Syddansk Universitet og Københavns Universitet.

Trine Karlsen, professor ved Nord Universitet (etableret efter fusion i januar 2016), hvor hun frem til januar 2021 var dekan ved fakultet for sygepleje og sundhedsvidenskab. Trine Karlsen har tidligere varetaget en række forskellige forskningsstillinger ved bl.a. det Norske Universitet for Videnskab og Teknologi (NTNU) i Trondheim. Hun har en M.Sc. fra the Norwegian School of Sports Sciences og en Ph.d. fra det Medicinske Fakultet (NTNU). Trine Karlsen har som ekspert deltaget i et periodisk tilsyn af det systematiske kvalitetsarbejde på en samisk høgskole.

Lars Mortensen, scient.pol. Lars Mortensen er tidligere afdelingschef i Undervisningsministeriets departement, og tidligere styrelseschef i Undervisningsministeriets Institutionsstyrelse og i Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. Han er tidligere formand for Friluftsrådet. Lars Mortensen har deltaget i genakkrediteringen af Erhvervsakademi Sjælland (nu Zealand) samt i genakkrediteringen af Copenhagen Business Academy.

Jesper Carlsen, lærer og cand.pæd. fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Jesper Carlsen har siden 2014 været direktør for Børn, Fritid og Undervisning i Hjørring kommune. Han er tidligere undervisnings- og fritidschef i Thisted kommune. Jesper Carlsen var i perioden 2009-2010 områdechef for det pædagogiske efter- og videreuddannelsesområde på University College Nordjylland (UCN). Derudover er han formand for uddannelsesudvalget for læreruddannelsen på UCN.

Solbritt Borrs, studerende på pædagoguddannelsen på UCSYD. Solbritt Borrs er næstforkvinde i Studenterforum UC, hvor et af hendes primære ansvarsområder er internationale studerende. Solbritt Borrs har tidligere været forkvinde for studenterrådet på UCSYD, hvor hun bl.a. var med til at udarbejde et kommissorium, der skulle sikre studenterinddragelsen på institutionen. Solbritt Borrs har siden 2019 været studenterrepræsentant i det lokale campusråd (campus Aabenraa).


Projektleder

Grith Zickert

Akkrediteringskonsulent

Team

Birgitte Thomsen

Chefkonsulent


Tidsplan

Deadline for institutionsrapport: 1. marts 2022

1. besøg: 23. - 24. marts 2022

2. besøg: 20. - 23. juni 2022

Høring, rapport: November 2022 -

Rådsmøde: 3. februar 2023

Københavns Professionshøjskole

Københavns Professionshøjskole blev etableret den 1. marts 2018 som en fusion mellem professionshøjskolerne UCC og Metropol. Forud for etableringen af Københavns Professionshøjskole foregik en række sammenlægninger af tidligere selvstændige institutioner, uddannelsessteder, skoler og seminarier.

Københavns Professionshøjskole har i dag cirka 20.000 studerende på grunduddannelserne, fordelt på 22 forskellige grunduddannelser. Derudover udbyder Københavns Professionshøjskole 14 diplomuddannelser og seks akademiuddannelser samt en række andre muligheder for videreuddannelse. Institutionen har knap 2000 ansatte, hvoraf 331 aktivt deltager i forskning og udvikling.

Københavns Professionshøjskole har hovedsæde på Campus Carlsberg på Vesterbro i København og fordeler sig på 11 forskellige adresser i København, Hillerød, Helsingør, Nødebo, på Bornholm og på Frederiksberg.

De faglige miljøer på Københavns Professionshøjskole er organiseret i tre fakulteter: Det Lærefaglige Fakultet, Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet og det Sundhedsfaglige Fakultet, samt i et område for Videreuddannelse. De centrale administrative funktioner er samlet i Ressourceområdet. Københavns Professionshøjskoles øverste myndighed er bestyrelsen, mens den daglige ledelse varetages af rektor og af direktionen, inden for de rammer bestyrelsen har fastsat. Ud over rektor omfatter direktionen dekanerne for de tre fakulteter, videreuddannelsesdirektøren og ressourcedirektøren.

Akkrediteringsrådet tildelte Professionshøjskolen Metropol en positiv institutionsakkreditering i første runde den 8. juni 2017. Læs mere om akkrediteringsprocessen og find rapporten samt afgørelsesbrevet her. Forud for fusionen blev institutionsakkrediteringen af Professionshøjskolen UCC afsluttet midtvejs i processen.

Hjemmeside: Københavns Professionshøjskole

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk