– Professionshøjskolen Absalon


Rådets afgørelse

Akkrediteringsrådet afgjorde institutionsakkrediteringen af Professionshøjskolen Absalon i anden runde på rådsmødet den 3. juni 2021. Her fik Professionshøjskolen Absalon en positiv institutionsakkreditering.

Læs akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet på Akkrediteringsrådets hjemmeside.


Rapport

Akkrediteringsrapporten, som vil udgøre beslutningsgrundlaget for Akkrediteringsrådets afgørelse på rådsmødet den 3. juni 2021, er nu endeligt udarbejdet og offentliggjort.

Læs akkrediteringsrapporten for Professionshøjskolen Absalon


2. Besøg

U-status, uddannelsesaudits og samspil med omverden i fokus for 2. besøg på PH Absalon

De første tre dage af december gennemførte akkrediteringspanelet det andet og sidste institutionsbesøg som led i anden runde af institutionsakkreditering for Professionshøjskolen Absalon. Ved en række virtuelle møder tog de trådene op fra deres første besøg i september og tog et spadestik dybere i forhold til, hvordan kvalitetssikringsarbejdet fungerer i praksis på den sjællandske professionshøjskole. Til det formål mødtes de ikke alene med studerende, undervisere og ledelse på forskellige niveauer. De mødtes også med eksterne interessenter, som inddrages i kvalitetssikringen og udviklingen af tre forskellige uddannelser. Ved alle møder var der en konstruktiv og åben dialog, der bar præg af et stort engagement blandt alle mødedeltagere. Dertil valgte mødedeltagere fra Professionshøjskolen Absalon at deltage gruppevis i det samme lokale med behørig afstand og via egen skærm.

Forud for det virtuelle institutionsbesøg havde akkrediteringspanelet i samarbejde med Danmarks Akkrediteringsinstitution udvalgt to audit trails:

  1. Forankring af kvalitetsarbejdet på centerledelsesniveau
  2. Uddannelsesaudits

Besøgets første dag var afsat til at belyse, hvordan centerledelsen på systematisk vis bringer viden og resultater fra kvalitetsarbejdet i spil i udviklingen af kvaliteten på de uddannelser, de har ansvar for. Herunder var der særligt fokus på arbejdet med U-status og på samarbejdet med undervisere, studerende og særligt eksterne interessenter. Panelmedlemmerne spurgte også nysgerrigt ind til centerledelsens rolle i forhold til at sikre sammenhæng mellem grunduddannelserne, efter-/videreuddannelser og FoU-aktiviter. Disse tematikker blev belyst fra forskellige vinkler med afsæt i tre uddannelsesudbud.

Onsdag rettede akkrediteringspanelet fokus mod, hvordan professionshøjskolens uddannelsesevalueringer med inddragelse af eksterne eksperter (uddannelsesaudits) bidrager til at sikre og udvikle uddannelsernes kvalitet. Det skete med afsæt i tre andre uddannelsesudbud og med en særlig interesse for, hvordan uddannelsernes videngrundlag indgår i de uddannelsesaudits, professionshøjskolen gennemfører. Dette audit trail var blandt andet udvalgt på baggrund af, at kravet om denne type uddannelsesevalueringer var så nyt, at Professionshøjskolen Absalon (dengang UC Sjælland) endnu ikke havde et koncept for disse, der var gennemprøvet i praksis ved første institutionsakkreditering for seks år siden. Siden da er der gennemført uddannelsesaudits for alle institutionens uddannelser. Ved flere lejligheder viste akkrediteringspanelet interesse for, hvordan man ville kunne øge værdiskabelsen og understøtte kvalitetsudvikling i endnu højere grad ved at bringe de gode erfaringer med uddannelsesaudits ind i andre dele af Absalons kvalitetssikringsarbejde.

Afdækningen af audit trail 2 blev rundet af ved to møder fra morgenstunden på besøgets sidste dag før akkrediteringspanelets samlede trådene i en foreløbig tilbagemelding ved et afsluttende møde med rektor, områdedirektører og kvalitetschef torsdag eftermiddag. Her kvitterede panelformanden blandt andet for gode refleksioner fra alle repræsentanter fra professionshøjskolen og en åben tilgang til panelets input til udvikling af kvalitetsarbejdet.  I løbet af samtalen blev balancen mellem kvantitative og kvalitative data i kvalitetsarbejdet bl.a. berørt, hvor akkrediteringspanelet inviterede til en fælles refleksion over, hvordan et øget fokus på velfungerende dele af kvalitetsarbejdet kan bruges som redskab til udbredelse af best practices på tværs af uddannelser.

I den kommende tid vil akkrediteringspanelet i samarbejde med Danmarks Akkrediteringsinstitution udarbejde den akkrediteringsrapport, som Akkrediteringsrådet skal træffe afgørelse om institutionsakkreditering af Professionshøjskolen Absalon for anden gang på baggrund af i juni 2021.

Se program fra 2. besøg på PH Absalon


1. Besøg

Åben dialog om kvalitetssikringsarbejdet på PH Absalon i centrum for godt første besøg

Over to dage sidst i september besøgte et akkrediteringspanel og et team af medarbejdere fra Danmarks Akkrediteringsinstitution Professionshøjskolen Absalon i Sorø. Besøget var planlagt under hensyntagen til de gældende retningslinjer i forhold til Covid 19. Det indebar bl.a., at akkrediteringspanelets norske medlem deltog virtuelt både under interviewene og i de mellemliggende panelmøder, og at der var sikret god afstand mellem de mødedeltagere, som var fysisk til stede.

Fra start til slut bar besøget præg af et øget fokus på refleksion og udvikling i akkrediteringsprocessen i forhold til, da Professionshøjskolen Absalon blev institutionsakkrediteret første gang i 2015. Siden har den sjællandske professionshøjskole ikke alene ændret navn fra University College Sjælland til sit nuværende. Den har også fået ny ledelse og en ny centerstruktur i 2015 og udviklet arbejdet med at sikre og udvikle sine uddannelsers kvalitet i takt med forandringerne. Herunder er der bl.a. sket en styrkelse af den databaserede kvalitetskultur samt involveringen af de studerende. Det var nogle af de tiltag som rektor Camilla Wang præsenterede i sin indledende præsentation af kvalitetssikringsarbejdet på Professionshøjskolen Absalon. Indlægget bød også på en refleksion over styrker og svagheder i kvalitetsarbejdet set fra den øverste ledelses perspektiv.

Med rektors præsentation og den institutionsrapport, som professionshøjskolen indsendte tidligere på året, var rammen sat for akkrediteringspanelets samtaler med både studerende, undervisere, centerchefer og uddannelsesledere henover den kommende halvanden dag. Møderne var karakteriseret af en åben dialog og et fokus på praksis og systematik i kvalitetssikringsarbejdet. Samtalerne kom godt omkring alle emner i de tre kriterier, der er i spil i anden runde af institutionsakkreditering. Undervejs bød mødedeltagerne fra Professionshøjskolen Absalon velforberedt ind med eksempler fra det løbende kvalitetssikringsarbejde, og der blev bl.a. zoomet ind på centerledernes rolle og ansvar i den forbindelse. Derudover spurgte akkrediteringspanelet nysgerrigt ind til professionshøjskolens gennemførelse af uddannelsesaudits samt arbejdet med årsstatus og U-status.

Besøget blev rundet af med et møde mellem akkrediteringspanelet og den øverste ledelse for Professionshøjskolen Absalon. Her kvitterede panelformanden for de mange input og refleksioner med at give en foreløbig vurdering af Absalons kvalitetssikringsarbejde med afsæt i indtrykkene fra institutionsrapporten og de gennemførte interviews.

Ved akkrediteringspanelets andet og sidste besøg, der afvikles virtuelt i begyndelsen af december, vil samtalerne tage afsæt i to audit trails, der går dybere ned i kvalitetssikringsarbejdet på de udvalgte områder, før den endelige akkrediteringsrapport udarbejdes. Professionshøjskolen Absalon vil få mulighed for at kommentere på denne, før den forelægges Akkrediteringsrådet til juni næste år.

Se program for første besøg


Panelet

Formand: Stephen Hwang, rektor for Högskolan i Halmstad. Stephen Hwang har tidligere været rektor for Linnéuniversitetet og dekan ved Karlstads universitet. Han er formand for ekspertgruppen for kvalitetsspørgsmål under Sveriges universitets- och högskoleförbund. Han var formand for akkrediteringspanelet, der var tilknyttet institutionsakkrediteringen af RUC og medlem af akkrediteringspanelet, der var tilknyttet institutionsakkrediteringen af University College Lillebælt. Stephen Hwang er professor i fysik.

Gunn Haraldseid, prodekan for utdanningskvalitet i Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet. Gunn Haraldseid er tidligere dekan for afdelingen for helsefag ved Høgskolen Stord/Haugesund (nu Høgskulen på Vestlandet) og førstelektor i helsefag, pædagogik og ledelse. Hun er sagkyndig hos det nationale organ for kvalitet i uddannelser (NOKUT) og har deltaget i en række akkrediteringer og tilsyn af uddannelsesinstitutioner i Norge. Hun har også deltaget i institutionsakkrediteringer i Danmark. Først som formand for akkrediteringspanelet tilknyttet institutionsakkrediteringen af UCL og senere som medlem af akkrediteringspanelet tilknyttet institutionsakkrediteringen af UCC. Gunn Haraldseid er uddannet sygeplejerske og cand.polit. i pædagogik.

Krista Riina-Maaria Singh, Nyligt dimitteret sygeplejerske fra VIA University College. Krista Riina-Maaria Singh er tidligere medlem af Studenterrådet i VIA, tidligere kasserer i DSR, Campus Holstebro og tidligere medlem af Task Force, SFUC (Studenterforum UC). Hun er desuden tidligere formand for Studenterrådet i VIA, tidligere bestyrelsesmedlem i SFUC og tidligere medlem af bestyrelsen ved VIA University College.

Ole Pedersen, direktør for Familie og Kultur, Lemvig Kommune indtil august 2019, tidligere børne- og kulturchef i Fjends Kommune, tidligere ud-dannelsesleder på den sociale diplomuddannelse på CVU Vita og tidligere underviser og souschef på Holstebro Pædagogseminarium. Ole Pedersen er tidligere medlem af kommunaldirektørnetværkets styregruppe på uddannelsesområdet i Region Midtjylland samt tidligere medlem af Uddannelsesudvalget ved VIA Pædagoguddannelsen og Efter- og videreuddannelsesrådet på VIA University College. Han var medlem af akkrediteringspanelet, der var tilknyttet institutionsakkrediteringen af Professionshøjskolen Metropol. Ole Pedersen er uddannet socialrådgiver og sociolog.


Projektleder

Christel Sølvhjelm

Chefkonsulent

Team

  • Tlf:       
  • Mobil:  

Tidsplan

Deadline for institutionsrapport: 2. marts 2020

1. besøg: 29. - 30. september 2020 (udskudt fra foråret på grund af nedlukning i forbindelse med Covid-19)

2. besøg: 1. - 3. december 2020

Høring, rapport: Ikke fastlagt -

Rådsmøde: 3. juni 2021

Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon (herefter Absalon) blev etableret i 2007 og hed frem til 1. august 2017 University College Sjælland. Med oprettelsen af en ny diplomingeniøruddannelse i sommeren 2020 udbyder Absalon fremadrettet 12 professionsbacheloruddannelser inden for fagområderne: pædagogik, sundhed, samfund, økonomi/merkantil og teknik.

Absalon har otte forskellige campusser spredt geografisk i Region Sjælland i byerne Holbæk, Kalundborg, Nykøbing Falster, Næstved, Roskilde, Slagelse, Sorø og Vordingborg. Ved indgangen til 2020 havde Absalon ca. 8.700 fuldtidsstuderende på professionsbacheloruddannelser, ca. 2.100 deltidsstuderende på akademi- og diplomuddannelserne samt omkring 750 ansatte.

Akkrediteringsrådet tildelte daværende University College Sjælland en positiv institutionsakkreditering i første runde den 25. marts 2015. Læs mere om processen og afgørelsen her.

Hjemmeside: Professionshøjskolen Absalon

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk