– Roskilde Universitet, genakkreditering


Afgørelse

Akkrediteringsrådet traf afgørelse om genakkrediteringen af Roskilde Universitet på rådsmødet den 24. november 2022. Her fik Roskilde Universitet en positiv institutionsakkreditering.

Læs afgørelsesbrevet og akkrediteringsrapporten på Akkrediteringsrådets hjemmeside


Besøg

Gode dialoger med afsæt i tre audit trails under besøg på Roskilde Universitet

Tirsdag den 10. maj indledte akkrediteringspanelet og et team fra Danmarks Akkrediteringsinstitution et institutionsbesøg på Roskilde Universitet. Det skete som led i den igangværende opfølgning på den betingede institutionsakkreditering, som universitet fik i december 2019. Fokus for besøget var derfor at afdække, hvordan Roskilde Universitet har arbejdet med de udfordringer i kvalitetssikringsarbejdet, der var udslagsgivende for resultatet af den første akkrediteringsproces. Til det formål havde akkrediteringspanelet udvalgt tre audit trails:

  1. Opfølgning på frafald og ledighed
  2. Uddannelsernes forskningsbasering
  3. Interne uddannelsesevalueringer

På tværs af samtaler med studerende, undervisere og ledelse fik akkrediteringspanelet indblik i, hvordan kvalitetskulturen og -arbejdet på Roskilde Universitet havde udviklet sig siden sidst. Herunder fik de indtryk af, at dialogen om aktuelle kvalitetsudfordringer nu kommer bredere ud i organisationen end tidligere. De fik også indblik i en ny struktur for arbejdet med handleplaner som opfølgning på kvalitetsrapporter på studieleder- og institutniveau, der har til formål at sikre en mere systematisk opfølgning fra år til år.

Samtalerne fordelte sig over tre dage, hvor akkrediteringspanelet på besøgets første dag alene fokuserede på det første audit trail. Her mødtes de med studerende, undervisere og studieledere fra fire udvalgte uddannelser samt prodekanerne for de fire institutter, som uddannelserne hører under. Ved møderne var der en åben dialog, hvorigennem panelet fik uddybet sit indblik i, hvordan der arbejdes med at indsamle, analysere og anvende information om frafald og dimittendledighed på uddannelserne. I den forbindelse var panelet blandt andet interesserede i, hvordan studielederrapporter og handleplaner indgår i studieledernes og studienævnenes opfølgning på udfordringer med enten frafald eller dimittendledighed samt, hvordan universitetsledelsen bruger forskellige redskaber til at monitorere og følge op på disse.

Den følgende dag zoomede akkrediteringspanelet ind på de to øvrige audit trails og mødtes i den forbindelse med studerende, undervisere og studieledere fra udvalgte uddannelser samt dekaner og prodekaner for de tre relevante institutter. Dagen igennem var der igen en åben dialog, hvor panelet fik lejlighed til at spørge ind til, hvordan VIP/DVIP og STÅ/VIP-ratioer indgår i arbejdet med at sikre forskningsdækningen og de studerendes kontakt til forskere, og hvordan uddannelser med udfordringer med forskningsbaseringen identificeres og prioriteres. Panelet spurgte også ind til gennemførelsen af evalueringer med brug af eksterne eksperter, og hvordan anbefalingerne fra disse indgår i udviklingen af uddannelserne.

Torsdag formiddag rundede akkrediteringspanelet besøget af ved et afsluttende møde med universitetsledelsen, hvor de samlede op på tværs af de tre audit trails. Under besøget var kandidatreformen, som omlægger de tidligere kombinationsuddannelser til 28 tværfaglige kandidatuddannelser, også løbende blevet berørt med fokus på kvalitetssikringsaspekterne af denne.

I forlængelse af besøget vil akkrediteringspanelet nu i samarbejde med Danmarks Akkrediteringsinstitution udarbejde den endelige akkrediteringsrapport. Roskilde Universitet vil få mulighed for at kommentere på denne, før den videregives til behandling i Akkrediteringsrådet til november.

Se program for institutionsbesøget på Roskilde Universitet


Projektleder

Jan Vernholm Groth

Chefkonsulent

Team

Dea Busk Sørensen (orlov)

Specialkonsulent

Beate Bill

Projektmedarbejder


Datoer

Selvevaluering: 1. november 2021

Besøg: 10. - 12. maj 2022

Høring: 12. september - 3. oktober 2022

Afgørelse: 24. november 2022

Intro

I december 2019 fik Roskilde Universitet (RUC) en betinget positiv institutionsakkreditering. Ved genakkrediteringen er der fokus på de udfordringer, der var udslagsgivende i den ordinære akkrediteringsproces. På Akkrediteringsrådets hjemmeside kan du læse akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet fra institutionsakkrediteringen af Roskilde Universitet.

Ved genakkrediteringen af Roskilde Universitet består akkrediteringspanelet af:

Formand: Stephen Hwang, professor i fysik og rektor for Högskolan i  Halmstad. Stephen Hwang har tidligere været rektor for Linnéuniversitetet og dekan ved Karlstads universitet. Han er forhenværende formand for ekspertgruppen for kvalitetsspørgsmål under Sveriges universitets- og højskoleforbund.

Inge Mærkedahl, cand.phil. i samfundsfag og tidligere direktør i Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Inge Mærkedahl har også været direktør for Danmarks Forvaltningshøjskole og direktør i Arbejdsmarkedsstyrelsen samt forskningschef på SFI.

Moira von Wright, forhenværende rektor for Åbo Akademi University. Moira von Wright har også tidligere været rektor for Södertörns högskola samt prorektor og professor i pædagogik på Örebro universitet.

Steen Steensen, professor og institutleder ved institut for journalistik og mediefag på Oslo Metropolitan University.

Lene Werner Kristensen, studerende på kandidatuddannelsen i geografi på Aalborg Universitet. Lene Werner Kristensen er medlem af studienævnet og institutrådet for byggeri, by og miljø. Hun er desuden medlem af akademisk råd og studiemiljørådet på Aalborg Universitet.