– Syddansk Universitet


Rådets afgørelse

Akkrediteringsrådet afgjorde institutionsakkrediteringen af Syddansk Universitet (SDU) i anden runde på rådsmødet den 2. marts 2021. Her fik SDU en positiv institutionsakkreditering.

Læs akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet på Akkrediteringsrådets hjemmeside.


Rapport

Akkrediteringsrapporten, som vil udgøre beslutningsgrundlaget for Akkrediteringsrådets afgørelse på rådsmødet den 2. marts 2021, er nu endeligt udarbejdet og offentliggjort.

Læs akkrediteringsrapporten for Syddansk Universitet


2. Besøg

Systematisk kvalitetsarbejde på lokalt plan og på tværs i fokus for godt andet besøg på SDU

Over tre dage fra den 29. september til den 1. oktober 2020 gennemførte akkrediteringspanelet sit andet og sidste besøg på Syddansk Universitet (SDU) i forbindelse med anden runde af institutionsakkreditering. Besøget blev ligesom det første besøg i juni afviklet som en række digitale møder af hensyn til corona-situationen. Selvom formatet var anderledes havde akkrediteringspanelet og repræsentanterne fra SDU en god og åben dialog.

Besøget tog afsæt i tre audit trails, der tilsammen har til formål at belyse, hvordan SDU arbejder med at identificere og håndtere kvalitetsproblemer samt udvikle kvaliteten af sine uddannelser inden for tre tematisk afgrænsede problemstillinger:

 1. Forskningsdækning af undervisningsområder
 2. Studerendes kontakt til forskningsmiljøet
 3. Undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse

De to første audit trails sætter på forskellig vis fokus på, hvordan SDU arbejder med at løfte den særligt vigtige opgave med at sikre og udvikle uddannelsernes forskningsbasering og videngrundlag på tværs af sine fem geografisk adskilte campusser. Herunder var der ligeledes udvalgt uddannelser, der varierer med hensyn til campus- og fakultetstilknytning samt størrelse og niveau. Der var også udvalgt uddannelser, der gennemføres på tværs af fakulteter og på med inddragelse af andre videregående uddannelsesinstitutioner.

Det tredje audit trail havde fokus på studentercentreret læring og var udvalgt i forlængelse af akkrediteringspanelets første besøg. Her var panelet blevet interesseret i at få uddybet både sikring og udvikling af tilrettelæggelse og gennemførelse af såvel traditionel undervisning som øvrige arbejdsformer med et særligt fokus på de studerendes perspektiv. Til det formål var der udvalgt fem uddannelsesudbud, der gik igen fra de øvrige to audit trails.

Under besøget gennemførte akkrediteringspanelet sammenlagt 19 møder med undervisere og studerende samt ledelsesrepræsentanter på forskellige niveauer fra SDU’s forskellige campusser. Herunder mødte de både ikke-valgte studerende og studerende, der var medlemmer af studienævn og forskellige udvalg. Endelig mødte panelet afslutningsvis rektoratet. Dialogen under møderne spændte bredt inden for et overordnet fokus på, hvordan SDU systematisk går til opgaven med at sikre og udvikle kvaliteten af sine uddannelser på både lokalt plan og på tværs af campusser. Det skete ud fra en bevidsthed om, at den geografisk spredte campusstruktur kan indebære særlige vilkår for fx forskningsbasering end på nogle af landets andre universiteter.

Ind imellem de digitale møder med repræsentanter fra SDU var der sat tid af til en række interne panelmøder. Fokus for disse var at samle op på de mange input forud for den afsluttende dialog med rektoratet, der i anden runde af institutionsakkreditering er mere udfoldet en tidligere. Her fik rektoratet ikke alene en tilbagemelding fra panelet, der også indkredsede eventuelle opmærksomhedspunkter i forhold til den overordnede systematik, kvalitetskultur og ejerskab i kvalitetsarbejdet og mulighed for at byde ind med egne refleksioner. Som led i et øget fokus på udvikling i akkrediteringsprocessen kom dialogen også ind på mulige udviklingsområder for kvalitetssikringsarbejdet som fx samspillet mellem pædagogiske modeller og praksis og de studerendes kontakt til forskningsmiljøerne.

De mange indtryk og input fra besøget bliver nu samlet i en akkrediteringsrapport, som skal danne grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om institutionsakkreditering af SDU i marts 2021. Forinden vil rapporten komme i høring på SDU.

Se program for besøget


1. Besøg

Gode dialoger og refleksioner under digitalt første besøg på SDU

Som en af de to første danske uddannelsesinstitutioner fik Syddansk Universitet for knap seks år siden en positiv institutionsakkreditering. Kort før sommeren skulle et akkrediteringspanel på det første af to besøg i forbindelse med anden runde af institutionsakkreditering for universitetet.

Der var imidlertid ikke alene tale om et besøg med et øget fokus på udvikling og refleksion i forhold til første runde, hvor kontrol af selve kvalitetssikringssystemet og systematikken i dette fyldte mere. I lyset af den aktuelle coronasituation kunne akkrediteringspanelet nemlig ikke møde SDU’s repræsentanter på hovedcampusset i Odense. Derfor var besøget i stedet tilrettelagt som en række digitale møder fordelt på to dage i juni.

Forinden var der afholdt generalprøver og delt en vejledning om digitale møder, som alle deltagere havde haft mulighed for at sætte sig ind i. Dertil havde Akkrediteringsinstitutionen sikret, at der under hele besøget, var en support til at håndtere eventuelle tekniske spørgsmål eller udfald. Både SDU og akkrediteringspanelet var således velforberedte og kunne gå til møderne uden at lade sig påvirke af skærmen imellem dem.

- Vi oplevede ingen informationstab som følge af den digitale gennemførelse. Møderne bød på en god og åben dialog, der ikke var præget af formatet. Panelformanden og de øvrige medlemmer af panelet lagde en linje med åbne spørgsmål, der skulle hjælpe repræsentanterne fra SDU til at reflektere over egen praksis i deres kvalitetssikringsarbejde, fortæller chefkonsulent i Akkrediteringsinstitutionen Lars Pedersen.

Som projektleder for processen har han sammen med et team af akkrediteringskonsulenter stået i spidsen for forberedelserne af besøget. Denne forberedelse har blandt andet inddraget erfaringer med online institutionsbesøg fra andre lande, hvor coronasituationen også har påvirket såvel uddannelsesinstitutionerne som de eksterne kvalitetssikringsorganisationer. Målet har været at sikre et solidt grundlag for, at SDU bliver vurderet på lige vilkår med andre institutioner, der får gennemført deres første besøg i den vanlige fysiske form.

Samtalerne mellem akkrediteringspanelet og ledelse, undervisere, studerende og udvalgte medarbejdere fra SDU kom omkring en bred vifte af temaer og tog afsæt i den institutionsrapport, som universitetet havde indsendt i marts. Det gav panelet et dybere indblik i de interviewede aktørers involvering i kvalitetssikringsarbejdet og elementer i dette som fx uddannelsesberetninger, nøgletal og samspillet mellem kvantitative og kvalitative data. Fler-campusstrukturens betydning for sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet blev også berørt.

Mellem møderne var der lagt tid ind i programmet til, at akkrediteringspanelet kunne samle op på det, der kom frem på møderne samt hvile øjnene. Som et nyt element i anden runde af institutionsakkreditering, blev besøget rundet af med, at SDU’s ledelse fik panelets foreløbige vurdering af systematikken i deres kvalitetssikringsarbejde. I samspil med en drøftelse om mulige tematikker, der skal tages op som audit trails forud for panelets andet besøg senere på året, gav denne vurdering en indikation om panelets fokus for den videre proces.

Akkrediteringspanelets andet besøg i forbindelse med institutionsakkrediteringen af SDU i anden runde finder sted ved månedsskiftet mellem september og oktober. Her vil panelet ikke alene dykke ned i de udvalgte audit trails. Med forbehold for coronasitutionen er besøget også planlagt til at finde sted på et eller flere af SDU’s campusser, hvor der vil være mulighed for at supplere refleksionerne fra SDU’s repræsentanter med indtryk fra en rundvisning.

Se programmet for første besøg på SDU (pdf)


Panelet

 • Formand Cecilia Christersson, vicerektor ved Malmö Universitet, docent i odontologisk materialevidenskab og overtandlæge. Cecilia Christersson er vicerektor for globalt engagement og udfordringsbaseret læring. I perioden 2010-2016 var hun prorektor med ansvar for uddannelse, internationalisering og udvikling af institutionens kvalitetsarbejde og kvalitetssystem for uddannelserne, evalueringssystemer, uddannelsesevalueringer samt innovation af institutionens pædagogiske arbejde. Cecilia Christersson har som ekspert deltaget i en række nationale og internationale kvalitetsevalueringer. Hun er medlem af RUVU (Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser) og har været medlem af akkrediteringspanelet for Københavns Universitet.
 • Halvor Austenå, vicerektor og civilingeniør inden for teknisk fysik og ph.d. inden for organisation og innovation. Halvor Austenå er vicerektor for uddannelse og studiekvalitet ved Universitetet i Sørøst-Norge og har herunder ansvar for udvikling og implementering af universitetets kvalitetssystem for en 8-campus institution og for universitetets proces i forbindelse med NOKUT’s tilsyn med systematisk kvalitetsarbejde. Tidligere var Halvor Austenå blandt andet fakultetsdirektør ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, dekan ved Avdeling for ingeniørutdanning ved Høyskolen i Bergen og rektor for Høgskolen i Vestfold. Halvor Austenå har flere gange været sagkyndig for NOKUT herunder som komitéleder, senest 2018-2019.
 • Oddrun Samdal, vicerektor for uddannelse ved Universitetet i Bergen, professor i helsefremmende arbejde/helsepsykologi. Oddrun Samdal har særligt ansvar for udviklingen af universitetets uddannelsesvirksomhed og er formand for institutionens uddannelsesudvalg og læringsmiljøudvalg. Hun er tidligere institutleder og vicedekan for uddannelse ved Det psykologiske fakultet og har også her arbejdet med kvalitetssikring og -udvikling. Oddrun Samdal er uddannet almenlærer for grundskolen, og hendes doktorgrad og senere forskning ligger i skæringsfeltet mellem pædagogik og socialpsykologi. Oddrun Samdal har siden 2017 deltaget i og været leder af institutionsakkrediteringer og evalueringer af kvalitetssystemer i regi af NOKUT. Hun har også deltaget i institutionsakkrediteringen af Københavns Universitet.
 • Jan Beyer Schmidt-Sørensen er strategisk rådgiver i Erhvervshus Midtjylland, indtil 2019 erhvervschef i Aarhus Kommune. Han er pt. bl.a. medlem af bestyrelsen for VisitAarhus og iværksættermiljøet Den Gode By. Fra 2001 til 2004 var han rektor på Handelshøjskolen i Aarhus (nu Aarhus BSS), hvor han inden ansættelsen som rektor også var ansat som ph.d.-studerende, adjunkt, lektor, institutleder, studieleder og dekan. Jan Beyer Schmidt-Sørensen er oprindeligt uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet og har en ph.d.-grad fra Aarhus BSS. Endelig var han i en årrække tilknyttet European Foundation for Management Development og herunder medlem af Deans & Directors Steering Committee, ligesom han har deltaget i flere akkrediteringspanelbesøg for European Quality Improvement System. Jan Beyer Schmidt-Sørensen har deltaget i akkrediteringspaneler for CBS og IBA.
 • Ditte Marie Thomsen er kandidatstuderende i Uddannelsesvidenskab, AU (campus Aarhus) fra 2019. Hun er medlem af bestyrelsen for AU fra februar 2019. På det fakultære niveau har Ditte Marie Thomsen været forkvinde for Artsrådet, studenterrådet på Arts. På uddannelsesniveau har Ditte Marie Thomsen været medlem og senere næstforperson i Uddannelsesnævnet for Uddannelsesvidenskab fra 2016 og har herigennem erfaring med kvalitetsspørgsmål på en to-campusuddannelse.


Projektleder

Lars Pedersen

Chefkonsulent

Team

Dea Busk Sørensen (orlov)

Specialkonsulent

 • Tlf:       
 • Mobil:  

 • Tlf:       
 • Mobil:  

Tidsplan

Deadline for institutionsrapport: 2. marts 2020

1. besøg: 17. - 18. juni 2020

2. besøg: 29. september - 1. oktober 2020

Høring, rapport: 14. december 2020 - 13. januar 2021

Rådsmøde: 2. marts 2021

Syddansk Universitet

SDU blev etableret i 1998 ved en fusion af Odense Universitet, Handelshøjskole Syd/Ingeniørhøjskole Syd og Sydjysk Universitetscenter. Officielt skriver SDU sin historie tilbage til grundlæggelsen af Odense Universitet i 1966.

Siden 1998 er Institut for Grænseregionsforskning i Sønderborg, Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum, Statens Institut for Folkesundhed (SIF) i København og Handelshøjskolen i Slagelse blevet en del af SDU. SIF har dog opretholdt sin status som nationalt folkesundhedsinstitut.

I dag spreder SDU sig geografisk over seks byer i Danmark med campusser i Odense, Kolding, Sønderborg, Slagelse, Esbjerg og København. SDU’s uddannelser og forskning drives af fem fakulteter:

· Det Humanistiske Fakultet
· Det Naturvidenskabelige Fakultet
· Det Samfundsvidenskabelige fakultet
· Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
· Det Tekniske Fakultet

I 2018 havde SDU ca. 21.800 fuldtidsstuderende fordelt på 179 uddannelser på de fem fakulteter og mere end 3800 ansatte. Derudover udbyder SDU ph.d.-uddannelser samt efter- og videreuddannelser, herunder diplom- og masteruddannelser.

Akkrediteringsrådet tildelte SDU en positiv institutionsakkreditering i første runde den 11. december 2014. Læs mere om processen og afgørelsen her.

Hjemmeside: Syddansk Universitet

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk