Campus Haderslev (pressefoto: UC SYD)

– UC SYD


Rådets afgørelse

Akkrediteringsrådet afgjorde institutionsakkrediteringen af UC SYD i anden runde på rådsmødet den 24. november 2022. Her fik UC SYD en positiv institutionsakkreditering.

Læs akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet på Akkrediteringsrådets hjemmeside.


2. Besøg

Andet besøg kom bredt omkring centrale kvalitetssikringsredskaber på UC SYD

Det var et veloplagt akkrediteringspanel, der onsdag den 18. maj ankom til UC SYD i Esbjerg. Anledningen var det andet og sidste institutionsbesøg i forbindelse med anden runde af institutionsakkreditering for professionshøjskolen. Henover de tre næste dage mødtes panelet med såvel ledelsesrepræsentanter fra forskellige niveauer som undervisere, studerende og praktik- eller klinikkoordinatorer fra udvalgte uddannelser. De mødtes også med kvalitetskoordinatoren og andre relevante medarbejdere fra ledelsessekretariatet.

På tværs af møderne var der en åben og god dialog mellem panelet og de forskellige repræsentanter for UC SYD. Herigennem fik panelet uddybet deres indsigt i en række centrale redskaber i kvalitetssikringsarbejdet på UC SYD. Samtalerne tog afsæt i to audit trails, der var valgt som tematiske fokusområder på baggrund af UC SYD’s institutionsrapport og indsigter fra panelets første institutionsbesøg i januar. De to audit trails er:

  1. De studerendes kontakt til videngrundlaget
  2. Sikring af indhold og tilrettelæggelse af undervisningsforløb

Ved førstnævnte blev der zoomet ind på udbuddene af sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg og Aabenraa samt læreruddannelsen i Esbjerg og Haderslev, mens der ved den anden audit trail blev set nærmere på tre meget forskellige udbud. Nemlig grafisk kommunikation i Haderslev, pædagoguddannelsen i Aabenraa og en efter- og videreuddannelse, der for nyligt har gennemgået en turnusakkreditering. Dermed var der på forhånd sikret et bredt indblik i ligheder og forskelligheder i kvalitetssikringsarbejdet på hele institutionen.

Efter et indledende møde med direktionen onsdag eftermiddag, hvor panelet spurgte ind til begge audit trails, rettede de deres fokus mod kvalitetssikringen af de studerendes kontakt til videngrundlaget. Her fik panelet belyst, hvordan de studerende får indsigt i ny og relevant praksisviden fra den profession, som deres uddannelse retter sig imod, fra flere vinkler ved samtaler med studerende, undervisere og repræsentanter fra praktik- og kliniksteder. Herunder var de blandt andet både interesseret i undervisernes inddragelse af denne type viden i undervisningen og i de studerendes viden fra praktik samt andre aktiviteter ude i praksisfeltet. De spurgte også ind til den sikring af de studerendes kontakt til praksisdelen af videngrundlaget, der sker via arbejdet med praktikevalueringer og kvalitetsnøgler samt håndteringen af identificerede udfordringer.

Torsdag morgen fortsatte panelet sit besøg på UC SYD’s campus i Haderslev, hvor de ved dagens fire første møder rettede deres fokus på forskellige elementer i det andet audit trail. I den forbindelse var de særligt interesserede i, hvordan studie- eller modulplaner blev bragt i spil af underviserne til at tilrettelægge undervisningsforløb med et relevant fagligt indhold, der understøtter de studerendes læring og opnåelse af læringsmål. Dertil var de interesserede i, hvordan forskellige redskaber som modul-/semesterevalueringer, kvalitetsnøgler og turnusakkreditering bidrager til monitorere og identificere eventuelle udfordringer i forhold til sikringen af undervisningsforløbenes indhold og tilrettelæggelse.

Resten af torsdagen og fredag formiddag var centreret omkring det første audit trail, hvor panelet mødtes med en bred vifte af aktører med forskellige erfaringer og viden i forhold til de studerendes adgang til praksisviden fra deres kommende profession. Fredag eftermiddag rundede panelet deres besøg af i Haderslev ved et møde med direktionen. Her kvitterede panelformanden for de mange gode input de forudgående dage ved at give en udfoldet foreløbig tilbagemelding på panelets vurdering af kvalitetssikringsarbejdet på UC SYD med fokus på de to audit trails. I den forbindelse anerkendte hun blandt andet, at der på UC SYD er et tydeligt decentralt kvalitetssikringssystem, hvor de forskellige redskaber er velkendte og bliver brugt bredt i organisationen.

I den kommende tid vil Danmarks Akkrediteringsinstitution i samarbejde med panelet udarbejde den endelige akkrediteringsrapport, som vil være beslutningsgrundlag, når Akkrediteringsrådet til november skal træffe afgørelse om institutionsakkreditering af UC SYD.

Se programmet fra andet besøg på UC SYD


1. Besøg

God dialog og videorundvisning på fire campusser ved virtuelt første besøg på UC SYD

Torsdag den 20. januar indledte det nedsatte akkrediteringspanel ledsaget af et team fra Danmarks Akkrediteringsinstitution sit første besøg på UC SYD. Besøget forløb virtuelt over to dage, hvor de fik lejlighed til at drøfte sammenhænge og systematik i kvalitetssikringsarbejdet med studerende, undervisere og ledelse på den sydjyske professionshøjskole. Undervejs fik akkrediteringspanelet også en dybere indsigt i de refleksioner over egen praksis, som UC SYD havde fremhævet i den indsendte selvevaluering.

Besøget blev gennemført som led i den igangværende anden runde af institutionsakkreditering af UC SYD, der blev positivt institutionsakkrediteret første gang i marts 2017. Som det første punkt torsdag morgen var der afsat tid til, at akkrediteringspanelet og deltagerne i det første interview kunne hilse på hinanden i en uformel ramme ved en ’Meet and greet’. Her bød bestyrelsesformand på UC SYD velkommen og rektor introducerede blandt andet professionshøjskolens strategi og viste en video, hvor formanden for Studenterrådet og studerende fra de fire campusser på UC SYD præsenterede deres respektive studiemiljøer.

Herefter fulgte fire interviews med den øverste ledelse, studerende, undervisere og en ledelsesgruppe bestående af institutchefer, studieledere samt cheferne for henholdsvis EVU og forskning. Interviewene bød på gode samtaler, hvor akkrediteringspanelet blandt andet spurgte nysgerrigt ind til arbejdet med de årlige kvalitetsnøgler for hvert enkelt uddannelsesudbud, der udgør et centralt element i kvalitetsarbejdet på UC SYD, og med turnusakkrediteringerne af alle udbud. Repræsentanterne fra UC SYD bød også ind med interessante perspektiver på den decentrale organisering af kvalitetsarbejdet og den strategiske selvledelse på de enkelte udbud.

Ved det afsluttende møde med UC SYD’s ledelse fredag formiddag, kvitterede akkrediteringspanelet for de mange interessante input dagen forinden. I den forbindelse anerkendte panelet også UC SYD for den forenkling af kvalitetssikringssystemet, der var sket siden første runde af institutionsakkreditering som oplæg til en foreløbig tilbagemelding på panelets vurdering af den overordnede systematik i kvalitetssikringsarbejdet på UC SYD. Mødet blev rundet af med en konstruktiv drøftelse om udvælgelsen af de audit trails, der skal indgå som fokusområder i den videre proces.

Når akkrediteringspanelet og teamet fra Danmarks Akkrediteringsinstitution besøger UC SYD for anden og sidste gang til foråret, forventes det at være muligt at besøge et eller flere af de fire campusser i henholdsvis Esbjerg, Kolding, Aabenraa og Haderslev. Efter besøget vil den endelig akkrediteringsrapport, som Akkrediteringsrådet skal træffe sin afgørelse på baggrund af i november 2022, blive udarbejdet.

Se programmet for første besøg på UC SYD


Panelet

Formand: Gunn Haraldseid, prodekan for utdanning i Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet. Gunn Haraldseid er tidligere dekan for afdelingen for helsefag ved Høgskolen Stord/Haugesund (nu Høgskulen på Vestlandet) og førstelektor i helsefag, pædagogik og ledelse. Hun er sagkyndig i det nationale organ for kvalitet i uddannelser (NOKUT) og har deltaget i en række akkrediteringer og tilsyn af uddannelsesinstitutioner i Norge. Hun har også deltaget i institutionsakkrediteringer i Danmark. Først som formand for akkrediteringspanelet tilknyttet institutionsakkrediteringen af University College Lillebælt og senere som medlem af akkrediteringspanelet tilknyttet institutionsakkrediteringen af Professionshøjskolen UCC og institutionsakkrediteringen af Professionshøjskolen Absalon. Gunn Haraldseid er uddannet sygeplejerske og cand.polit. i pædagogik.

Anna Linnea Ottosen, projektleder for universitetsakkreditering i rektors stab ved Høgskolen i Innlandet. Anna Linnea Ottosen er tidligere vicerektor på Høgskolen i Innlandet og tidligere rektor ved Høgskolen i Hedmark, inden høgskolen i 2017 fusionerede med Høgskolen i Lillehammer og blev til Høgskolen i Innlandet. Før hun blev rektor ved Høgskolen i Hedmark, var hun prorektor samme sted med ansvar for studieudvikling og studiekvalitet. Anna Linnea Ottosen er uddannet lærer og dr.polit. med hovedfag i pædagogik.

Jonas Tosteby, vicerektor for uddannelse ved Högskolan Dalarna. Jonas Tosteby er tidligere chef for Avdelningen för styrning och kvalitet ved Högskolan Dalarna og tidligere studierektor ved Högskolan Väst med ansvar for institutionens forskeruddannelser inden for det tekniske, pædagogiske og sundhedsfaglige område samt for internationalisering og kvalitetssikring. Jonas Tosteby har deltaget i Universitetskanslerämbetets evalueringer af ingeniøruddannelser og er tidligere bestyrelsesmedlem i Svenska Förbundet för Kvalitet samt tidligere svensk repræsentant i European Organization for Quality. Jonas Tosteby har deltaget som saggkyndig hos NOKUT og som medlem af akkrediteringspanelet tilknyttet den første institutionsakkreditering af UC SYD. Jonas Tosteby har en ph.d. i kvalitetsteknik.

Helle Linnet, seniorkonsulent i det nære sundhedsvæsen hos Region Sjælland. Helle Linnet er tidligere social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektør i Vordingborg Kommune og tidligere socialchef og ældrechef i Møn Kommune. Hun er tidligere landsformand for Foreningen af Socialchefer i Danmark. Helle Linnet har undervist på Sygeplejestudiet i Næstved og er uddannet sygeplejerske og merkonom.

Martin Gammelgaard Jensen, studerende på administrationsbacheloruddannelsen ved Københavns Professionshøjskole (KP). Martin Gammelgaard Jensen sidder i forretningsudvalget for studenterrådet på KP, og han har været med til at starte de administrationsstuderendes råd op.


Projektleder

Christel Sølvhjelm

Chefkonsulent

Team

Vibeke Schjelde Nielsen

Akkrediteringskonsulent

Beate Bill

Projektmedarbejder


Tidsplan

Deadline for institutionsrapport: 24. november 2021

1. besøg: 20. - 21. januar 2022

2. besøg: 18. - 20. maj 2022

Høring, rapport: September 2022 -

Rådsmøde: 24. november 2022

UC SYD

UC SYD blev dannet i 2010 med en fusion af det daværende University College Vest med hovedsæde i Esbjerg, og det daværende University College Syd med hovedsæde i Haderslev.

UC SYD er den største uddannelsesinstitution i Sydjylland med ca. 6.500 studerende på professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser, ca. 2.500 studerende på diplom- og akademiuddannelser, samt omkring 700 medarbejdere. UC SYD udbyder 16 grunduddannelser, herunder 14 professionsbacheloruddannelser inden for områderne pædagogik, sundhed, samfund, medie og kommunikation, og 2 erhvervsakademiuddannelser. Den ene af de to erhvervsakademiuddannelser er nyoprettet fra august 2021. Den ene af de 14 professionsbacheloruddannelser har haft lukket for optag siden 2019.

Bestyrelsen er UC SYD’s øverste myndighed og sætter de overordnede rammer for institutionen. Den daglige drift varetages pr. 1/11-2021 af direktionen, der består af rektor og tre direktører.

Akkrediteringsrådet tildelte UC SYD en positiv institutionsakkreditering i første runde den 8. marts 2017. Læs mere om processen og afgørelsen her

Hjemmeside: UC SYD

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk