– VIA University College


Rådets afgørelse

Akkrediteringsrådet afgjorde institutionsakkrediteringen af VIA University College i anden runde på rådsmødet den 27. september 2022. Her fik VIA en positiv institutionsakkreditering.

Læs akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet på Akkrediteringsrådets hjemmeside.


Rapport

Akkrediteringsrapporten, der vil udgøre beslutningsgrundlaget for Akkrediteringsrådets afgørelse på rådsmødet den 27. september 2022, er nu endeligt udarbejdet og offentliggjort.

Læs akkrediteringsrapporten for VIA University College


2. Besøg

Tre audit trails i fokus for andet besøg på VIA med stop i fire byer

Mandag den 21. marts indledte akkrediteringspanelet ledsaget af et team af akkrediteringskonsulenter sit andet og sidste besøg som led i anden rundes institutionsakkreditering af VIA University College. Besøget bragte dem til fire af VIA’s i alt otte campusser, hvor de i løbet af de tre første dage fik fremvisninger af studerende på campusserne i Herning, Holstebro og Viborg, før de torsdag nåede Aarhus.

Under hele besøget var der en god og åben dialog mellem akkrediteringspanelet og de forskellige repræsentanter for VIA, de mødtes med. Samtalerne tog trådene op fra det første institutionsbesøg på VIA kort før jul og tog afsæt i tre tematikker, der var udvalgt som audit trails:

  1. Kvalitetsrapportering og opfølgning
  2. Sikring af uddannelsesudbuddenes tilknytning til relevante faglige miljøer
  3. Sikring af pædagogisk og didaktisk kvalitet i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningen på uddannelsesudbuddene

På besøgets første dag havde akkrediteringspanelet tre møder i Herning. Her mødtes de med prorektor samt uddannelsesdekaner, uddannelsesledere, koordinatorer og repræsentanter fra uddannelsesudvalgene på tre af VIA’s uddannelser. Omdrejningspunktet for samtalerne var, hvordan opfølgningen på de strategiske udviklingsplaner, som VIA har implementeret forrige år, spiller sammen med den opfølgning, der sker i forbindelse med kvalitetsrapporteringen og de øvrige elementer i kvalitetsarbejdet. Herunder spurgte panelet blandt andet nysgerrigt ind til samspillet mellem kvalitetsrapportering på uddannelsesniveau og opfølgning på de enkelte uddannelsesudbud. For at belyse dette var der inviteret repræsentanter fra i alt fire udbud af de tre udvalgte uddannelser.

Den følgende dag flyttede akkrediteringspanelet fokus til tre nye uddannelsesudbud fordelt på to uddannelser, der var udvalgt til at give et dybere indblik i videngrundlagsarbejdet på VIA. Dagen i Holstebro var nemlig afsat til at dykke ned i det andet audit trail. I løbet af dagen zoomede panelet ind på systematikken i måden, hvorpå VIA sikrer, at hver enkelt uddannelsesudbud er baseret på opdateret viden og har tilknyttet relevante faglige miljøer. Panelet var i den forbindelse både interesserede i praksis i forhold til undervisergrupperne på uddannelsesudbuddene, og i hvordan de relevante ledelsesniveauer holdt sig orienterede om undervisernes løbende ajourføring af videngrundlaget. Dertil var panelet særligt interesserede i, hvordan udbuddene gør brug af uddannelsernes partnerskaber med forskningscentrene på VIA.  Alt dette blev i løbet af dagen belyst fra forskellige vinkler ved de planlagte møder med uddannelsesledere, undervisere, forskningschefer/-ledere, aftagere og dekaner med tilknytning til de udvalgte uddannelsesudbud og relevante forskningscentre.

Ved onsdagens møder i Viborg rykkede akkrediteringspanelet nærmere sikringen af kvaliteten af selve den undervisning, de studerende møder. I den forbindelse var panelet interesserede i en række deltemaer, der på forskellig vis relaterer til, hvordan sikringen af den didaktiske og pædagogiske kvalitet indgår i undervisernes tilrettelæggelse. Det førte til gode dialoger med studerende, undervisere, uddannelsesledere og dekaner om blandt andet undervisernes brug af studieaktivitetsmodellen, pædagogik og didaktik på netuddannelserne og om, hvordan VIA arbejder med at imødekomme diversitet i studentergrupperne.

Ved torsdagens afsluttende møde med den øverste ledelse kvitterede akkrediteringspanelet for et godt og indsigtsfuldt besøg ved at give en nuanceret feedback. Samtidig med, at der blev samlet op på de forudgående dages indtryk og løse tråde i forhold til afdækningen af de tre audit trails, udfoldede panelet også den foreløbige tilbagemelding, der var givet deres det første besøg. Det gav anledning til en dialog om udviklingspotentialer i kvalitetsarbejdet på VIA. Med det afsæt skal panelet nu i samarbejde med Danmarks Akkrediteringsinstitution udarbejde den akkrediteringsrapport, der skal danne afgørelsesgrundlag for Akkrediteringsrådet til september.

Se programmet for andet besøg på VIA University College


1. Besøg

God dialog om kvalitetssikringsarbejdet på VIA ved første besøg

Mandag den 13. december indledte det akkrediteringspanel, der er nedsat til anden rundes institutionsakkreditering af VIA University College, deres første af to besøg på den midtjyske professionshøjskole. Det skete ved en ’meet and greet’, hvor panelet fik lejlighed til at hilse på ledelsen, undervisere og studerende på VIA i en uformel ramme forud for de kommende interview.

Besøget forløb over to dage på VIA’s campus i Aarhus. Her mødtes akkrediteringspanelet den første dag med direktionen på VIA, en repræsentant fra bestyrelsen samt chefen for uddannelsesudvikling og projektstøtte. Efterfølgende mødte panelet en gruppe af studerende og en gruppe af undervisere, der på forskellig vis har en særlig indsigt i kvalitetssikringsarbejdet på den midtjyske professionshøjskole, mens tirsdag formiddag bød på et møde med fire uddannelsesdekaner og udvalgte uddannelsesledere.

På tværs af møderne var der en god dialog, hvor medlemmerne af akkrediteringspanelet nysgerrigt spurgte ind til systematikken i kvalitetssikringsarbejdet på VIA og derigennem fik udbygget den viden, de havde fået fra institutionsrapporten. Herunder var de blandt andet interesserede i samspillet mellem kvalitetsrapporteringen på uddannelsesniveau og den efterfølgende opfølgning på udbudsniveau samt koblingen mellem uddannelsesudbuddenes lokale praksis og kvalitetsrapporterne. Panelet havde også fokus på undervisernes brug af studieaktivitetsmodellen og andre værktøjer til at sikre den pædagogiske og didaktiske kvalitet af undervisningen på de enkelte uddannelsesudbud.

Tirsdag eftermiddag samlede akkrediteringspanelet op på alle indtrykkene fra besøget ved et afsluttende møde med direktionen. Her gav de en foreløbig overordnet vurdering af kvalitetssikringsarbejdet på baggrund af de forudgående dialoger og den indsendte institutionsrapport. På mødet drøftede panelet og direktionen også, hvilke audit trails der vil være relevante at udvælge som fokus i den videre proces.

Til marts gennemfører akkrediteringspanelet deres andet og sidste besøg i forbindelse med institutionsakkrediteringen af VIA. Her vil de møde en bredere vifte af repræsentanter fra de forskellige ledelseslag på VIA, undervisere og studerende samt besøge tre af professionshøjskolens i alt otte campusser i henholdsvis Herning, Holstebro og Viborg. Efter besøget vil akkrediteringspanelet i samarbejde med Danmarks Akkrediteringsinstitution udarbejde den akkrediteringsrapport, som Akkrediteringsrådet skal træffe afgørelse om akkreditering på baggrund af i september 2022.

Se programmet for første besøg på VIA


Panelet

Formand: Mette Sandoff, tillförordnad prorektor på Göteborgs Universitet siden 30. august 2021. I perioden 2012-2021 var Mette Sandoff vicerektor med strategisk ansvar for universitetets uddannelser og formand for dets uddannelsesråd. Hun er professor i offentlig forvaltning og forsker bl.a. i ledelse af pædagogisk udvikling og læring blandt undervisere på videregående uddannelsesinstitutioner. Mette Sandoff har tidligere været vicedekan og institutleder på handelshøjskolen på Göteborg Universitet. Hun har også været formand for det panel, der i regi af Universitetskanslers Ämbetet (UKÄ) stod for at evaluere kvalitetssikringsarbejdet på Malmø Universitet og følge op på denne. Siden 2019 har hun været medlem af en ekspertgruppe for højskolepædagogik og læring på videregående uddannelser i Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF). Mette Sandoff har en ph.d.-grad i Business Administration.

Bjørg Kristin Selvik, seniorrådgiver for rektor på Høgskulen på Vestlandet, hvor hun var ansat som prorektor fra 2017 til august 2021. Som prorektor havde Bjørg Selvik bl.a. det faglige og administrative ansvar for kvalitetssikringen, og da højskolen fusionerede i 2017 var hun ansvarlig for at udvikle og implementere en fælles ramme for kvalitetssikringsarbejdet på de tre fusionerede højskoler med tilhørende fem studiesteder. Bjørg Selvik har tidligere været dekan og prorektor ved Høgskulen i Bergen, hvor hun også har været ansat som lektor i matematik på læreruddannelsen. Hun er uddannet cand.scient. med hovedfag i matematik og praktisk pædagogisk eksamen.

Trine Johansen Meza, prorektor for forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde ved Højskolen Kristiania, hvor hun også er ansat som professor i biomedicin og sundhedsvidenskab. Trine Meza har tidligere været institutleder og dekan ved Højskolen Kristiania samt seniorrådgiver, sektionschef og assisterende afdelingsdirektør i NOKUT, der foretager ekstern kvalitetssikring af videregående uddannelsesinstitutioner i Norge. Trine Meza er medlem af flere udvalg, bl.a. bestyrelsen for Politihøgskolen, NOKUTs klagenævn for højere uddannelser udnævnt af Kunnskapsdepartementet og arbejdsgruppen for vurdering af uddannelsesfaglig kompetence nedsat af Universitets- og høgskolerådet (UHR). Derudover har Trine Meza deltaget i flere internationale ekspertkomiteer for evaluering af uddannelser, bl.a. som formand. Trine Meza er oprindeligt uddannet dr.scient. i genetik.

Jakob Bigum Lundberg, direktør i Næstved Kommune, hvor han har ansvaret for områderne sundhed, ældre, beskæftigelse, handicap og psykiatri. Jakob Lundberg er derudover landsformand for Foreningen af Kommunale Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark, der har til formål at samle kommunale direktører og chefer på områderne. Jakob Lundberg har tidligere været direktør for de samme områder samt børn og unge i Stevns Kommune, centerchef for borgerservice og sundhed i Greve Kommune og før da haft en mangeårig ansættelse i KL blandt andet med ledelsesansvar for HR-udvikling, EU-interessevaretagelse og sundhedsområdet. Jakob Lundberg har derudover været medlem af uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen på Absalon. Jakob Lundberg er uddannet cand.scient.pol. i offentlig administration og har blandt andet lederkurser fra INSEAD, Frankrig.

Charly Ngigi, medlem af studenterrådet og bestyrelsen på Københavns Professionshøjskole, hvor han er meritstuderende på læreruddannelsen. Ved siden af studierne arbejder han som folkeskolelærer i København. Charly Ngigi har en professionsbachelorgrad i Design and Business fra Københavns Erhvervsakademi (KEA) og en kandidatgradgrad i Uddannelsesvidenskab fra Aarhus Universitet. Charly Ngigi har tidligere været medlem af og formand for bestyrelsen for Global Dignity Denmark. Derudover har han været ekstern kampagnemedarbejder i DeltagerDanmark, hvor han har været med til at etablere Modstrøm, der er en elevorganisation for den forberedende grunduddannelse (FGU).


Projektleder

David Metz

Chefkonsulent

Team

Louise Lund Liebmann

Specialkonsulent

Caroline Juul Olsen

Projektmedarbejder


Tidsplan

Deadline for institutionsrapport: 11. oktober 2021

1. besøg: 13. - 14. december 2021

2. besøg: 21. - 23. marts 2022

Høring, rapport: August 2022 -

Rådsmøde: 27. september 2022

VIA University College

VIA University College (VIA) blev etableret i 2008 ved en fusion af de fem tidligere centre for videregående uddannelse (CVU’er) i Østjylland samt Midt- og Vestjylland. I 2009 blev Dansk Konfektions- og Trikotageskole i Herning (TEKO) en del af VIA gennem en indfusionering.

VIA har i alt otte campusser, der er fordelt i Region Midtjylland med hovedsæde i Aarhus. Udover campusserne udbyder VIA enkelte uddannelser i en række mindre byer i det midtjyske. Professionshøjskolen har per 2020 ca. 2100 medarbejdere, ca. 20.000 studerende på professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser samt en række akademi- og diplomuddannelser. I tilknytning til uddannelserne har VIA aktiviteter inden for forskning, udvikling og innovation. Den øverste ledelse varetages af en bestyrelse med 15 medlemmer og en direktion, som består af rektor, prorektor, professionshøjskoledirektør og digitaliseringsdirektør.

Akkrediteringsrådet tildelte VIA University College en positiv institutionsakkreditering i første runde den 1. december 2016. Læs mere om processen og afgørelsen her.

Hjemmeside: VIA University College

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk