– VIA University College


Rådets afgørelse

Akkrediteringsrådet afgjorde institutionsakkrediteringen af VIA University College 1. december 2016. Her fik VIA en positiv institutionsakkreditering.
Læs akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet Akkrediteringsrådets hjemmeside.


Rapport

Når Akkrediteringsrådet 1. december 2016 træffer afgørelse om institutionsakkrediteringen af VIA University College, sker det med afsæt i akkrediteringsrapporten udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution.Læs akkrediteringsrapporten her.


2. Besøg

2. besøg

  • 2. besøg 15. – 18. marts 2016: Som en del af processen for institutionsakkreditering tager akkrediteringspanelet og akkrediteringsteamet fra Danmarks Akkrediteringsinstitution på to besøg på uddannelsesinstitutionen. Det andet besøg har til formål at afdække, hvordan kvalitetssikrings­systemet og kvalitetsarbejdet fungerer i praksis. Dette sker med afsæt i en række audit trails, der udvælges i forlængelse af det første besøg på institutionen.

 

Audit trails skal sikre indblik i kvalitetssikringsarbejdet i praksis på VIA

På grundlag af VIAs selvevalueringsrapport og drøftelserne på første besøg udvalgte akkrediterings­panelet tre audit trails, som dannede ramme om det andet besøg på VIA. På besøgene deltog foruden ledelsesrepræsentanter undervisere, studerende, aftagere m.fl. i en række interviews. Andet besøg fandt sted den 15. marts på campus Viborg på diplomuddannelsen i ledelse (Viborg) samt professionsbachelor­uddannelserne i hhv. animation (Viborg) og til psykomotorisk terapeut (Randers). Besøget den 16. marts fandt sted på campus Holstebro på professionsuddannelserne til hhv. lærer (Nørre Nissum) og sygeplejerske (Holstebro). Besøget den 17. marts fandt sted på campus Aarhus N på uddannelserne til lærer (Aarhus C) og syge­plejerske (Aarhus N) samt den nyetablerede diplomingeniøruddannelse i forsyningsteknik i vand, spildevand og fjernvarme (Horsens).

I tilrettelæggelsen af andet besøg blev der taget hensyn til, at VIA er opdelt i fire hovedområder. Uddannelserne/udbuddene er sammensat med henblik på tilsammen at sikre et bredt indblik i forskellige forhold vedrørende bl.a. faglighed, campusforhold, uddannelsestype, studentervolumen og nye/ældre uddannelser. Der blev både udvalgt uddannelser, som udbydes landsdækkende på flere professionshøjskoler, og uddannelser, som alene VIA udbyder. Der blev desuden udvalgt udbud af samme uddannelse på forskellige af VIAs otte campusser.

Følgende audit trails blev på den baggrund behandlet:

  • Uddannelsernes videngrundlag: Formålet med denne audit trail er at få et nærmere indblik i, hvordan VIA kvalitetssikrer de enkelte uddannelsers videngrundlag, herunder hvordan institutionen skaber overblik over uddannelsernes videnbehov og sikrer, at uddannelserne baseres på relevant viden, samt at underviserne har de relevante faglige kompetencer. Der vil desuden være fokus på VIAs strategiske og systematiske drøftelser om kvalitetssikring af uddannelsens videngrundlag under forskellige campusforhold og på såvel små som store uddannelser. Audit trailen skal desuden give et indblik i, hvordan uddannelserne eventuelt anvender selvevalueringsworkshops til at udvikle uddannelsernes videngrundlag.
  • Uddannelsernes tilrettelæggelse og undervisnings- og læringsformer: Formålet med denne audit trail er at belyse, hvordan VIA arbejder systematisk med at kvalitetssikre uddannelsernes tilrettelæggelse, så det understøtter de studerendes læring og opnåelse af uddannelsernes mål. Formålet er også at belyse, hvordan redskaber såsom kvalitetsrapport, studieaktivitetsmodel, undervisningsevaluering og regelmæssig evaluering med inddragelse af eksterne eksperter bidrager og spiller sammen i forhold til at kvalitetssikre og udvikle uddannelsernes tilrettelæggelse og undervisnings- og læringsformer. Audit trailen skal desuden give et indblik i, hvordan uddannelserne eventuelt anvender selvevalueringsworkshops til at udvikle uddannelsernes tilrettelæggelse og undervisnings- og læringsformer.
  • Inddragelse af aftagere og dimittender i sikring af uddannelsernes relevans: Formålet med denne audit trail er at få viden om, hvordan VIA arbejder med at sikre uddannelsernes relevans gennem inddragelse af aftagere og dimittender. Formålet er også at belyse, hvordan VIA arbejder med at udmønte de centrale processtandarder for inddragelse af aftagere og ind­dragelse af dimittender i lokale procedurer og praksisser. Audit trailen skal desuden give et indblik i, hvordan uddannelserne eventuelt anvender selvevalueringsworkshops til at udvikle uddannelsernes relevans.

Se programmet for andet besøg her.


1. Besøg

1. besøg:
Som en del af processen for institutionsakkreditering tager akkrediteringspanelet og akkrediteringsteamet fra Danmarks Akkrediteringsinstitution på to besøg på uddannelsesinstitutionen. Det første besøg har til formål at afdække, hvordan institutionens system og procedurer for kvalitetssikring er organiseret, samt at få uddybet og nuanceret den selvevalueringsrapport, institutionen har indsendt i begyndelsen af forløbet.

Akkrediteringspanelet har været på første besøg på VIA i Aarhus

Akkrediteringspanelet var sammen med Danmarks Akkrediteringsinstitution på første institutionsbesøg på VIA den 18. og 19. november 2015. Som forberedelse til besøget havde panelet læst VIA’s dokumentationsrapport. Med rapporten som udgangspunkt, holdt panelet en række møder på VIA. På møderne stillede panelet uddybende og opklarende spørgsmål til bestyrelsen, direktionen, kvalitetsenheden, uddannelseschefer, uddannelsesledere og undervisere samt studerende, eksterne interessenter med flere.

Akkrediteringspanelet havde fokus på VIA’s overordnede kvalitetssystem, herunder VIAs centrale processtandarder og kvalitetsstandarder og udmøntningerne af disse på lokalt plan på de forskellige udbudssteder i konkrete procedurer og kvalitetsarbejde i praksis. Panelet havde også fokus på VIAs organisation og campusser, og hvordan VIAs kvalitetsrapporter, der udarbejdes årligt af alle lokale udbudssteder, bidrager til videnflowet i den samlede organisationen og grundlaget for at prioritere indsatserne.

Se hele programmet for første besøg her.


Panelet

Akkrediteringspanelet for institutionsakkreditering af VIA University College - OPDATERET FERBUAR 2016
Akkrediteringspanelet skal vurdere, om VIA's kvalitetssikringssystem kan sikre de studerende høj kvalitet i deres uddannelse. Panelet er sammensat og klar til arbejdet med institutionsakkrediteringen, efter at VIA har haft lejlighed til at kommentere på sammensætningen, inden panelet blev endeligt nedsat.

Pr. februar 2016 fratræder Karin Röding som panelformand, da hun er blevet udnævnt til statssekreterar (svarende til departementschef) i det svenske Uddannelsesministerie. Stillingen som formand for akkrediteringspanelet for institutionsakkrediteringen af VIA overtages af Jens Oddershede.

  • Jens Oddershede, dr.scient., tidligere rektor for Syddansk Universitet i perioden 2001-2014. Oddershede har været formand for Danske Universiteter i perioden 2005-2014 og har varetaget en lang række bestyrelses- og udvalgsposter i og uden for universitetsverdenen. Blandt andet er Oddershede udpeget af uddannelses- og forskningsministeren til at varetage posten som formand for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd.
  • Tue Sanderhage, cand.mag. i pædagogik og kommunikation, direktør ved Vestegnen HF & VUC. Tidl. institutchef ved professionshøjskolen Metropol, Institut for Ledelse og Forvaltning ved Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet. Tue er desuden tidl. ansat på UC Sjælland og praktikvejleder, uddannelsesleder og udviklingsleder ved Roskilde Pædagogseminarium. Tue har erfaring med bl.a. forskningsprojekter om videregående uddannelser, og han har medvirket som panelmedlem ved en række uddannelsesakkrediteringer ved EVA, bl.a. akkreditering af pædagoguddannelserne på flere udbudssteder og af politiuddannelsen og forsvarets officersuddannelser.
  • Nina Waaler, dr. i idrætsvidenskab, prorektor for uddannelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Tidligere dekan for det sundhedsvidenskabelige fakultet på samme høgskole. Som prorektor har Nina det strategiske ansvar for høgskolens professionsrettede uddannelser og kvalitetssikring af uddannelserne som helhed, bl.a. med ansvaret for Avdelingen for utdanningskvalitet og internasjona-lisering.
  • Tove Blytt Holmen, master i mejeriteknologi, seniorrådgiver i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) i Norge. Tove har mangeårig erfaring med kvalitetssikring gennem sine tidligere stillinger som afdelingsdirektør i Tilsynsafdelingen i NOKUT (2003-2014) samt afdelingschef for kvalitetssikring og udvikling hos Network Norway Counsil (1998–2003). Tove har derudover været ekstern rådgiver for Enhancing internal Quality Assurance Systems (EIQAS) og formand for Nordic Quality Assurance (NOQA). I dag er hun bestyrelsesmedlem hos The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), hvor hun bl.a. i 2012 var formand for den eksterne evaluering af De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).
  • Ida Byrge Sørensen, master i pædagogik, diplomuddannet i ledelse, afdelingschef for Dagtilbud, Albertslund Kommune. Ida er tidligere pædagogisk udviklingskonsulent, sektorchef for dagtilbud i Lolland Kommune samt afdelingsskoleleder i Lolland Kommune. Ida er medlem af Børne- og Kulturchefforeningens landsnetværk for dagtilbud. Ida er derigennem bredt repræsenteret som aftager og har erfaring med ledelse af professionsuddannede, med organisations- og kvalitetsudvikling og med faglig kvalitetssikring af dagtilbud.
  • Jannik Johansen, studerende på bioanalytikeruddannelsen ved University College Sjælland, medlem af uddannelsesudvalget for bioanalytikeruddannelsen, bioanalytikernes studerendes råd (BSR) og bioanalytikernes fagråd. Jannik har erfaring med kvalitetssikring og akkreditering gennem sin rolle som studenterrepræsentant i forbindelse med institutionsakkrediteringen af UCSJ. Han er derudover koordinerende studentervejleder på UCSJ og ansat på UCSJ’s laboratorium, hvor han arbejder med kvalitetssikring.


Selvevalueringsrapport

VIA University College har pr. 1. oktober 2015 indsendt deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering.

Læs selvevalueringsrapporten her.


Projektleder

Birgitte Thomsen

Chefkonsulent

Team

Jan Vernholm Groth

Chefkonsulent


Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: 1. oktober 2015

1. besøg: 18.-19. november 2015 -

2. besøg: 14.-18. marts 2016 -

Høring, rapport: Høringsperiode for rapporten: september – oktober 2016 -

Rådsmøde: Afgøres af Akkrediteringsrådet på rådsmøde 1. december 2016 (forventet)

VIA University College

VIA blev etableret i 2008 gennem en fusion af fem tidligere Centre for Videregående Uddannelser (CVU’er) i Østjylland og Midt- og Vestjylland: Jysk Center for Videregående uddannelse, CVU Alpha, CVU Midt-Vest, CVU Vita og Vitus Bering Danmark. Disse CVU’er var selv resultatet af en fusionsproces efter 2000 af en lang række mindre, monofaglige uddannelses­institutioner som fx seminarier, sociale højskoler og ingeniørhøjskoler.

VIAs udbud spreder sig geografisk over syv campusbyer: Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Aarhus N og Aarhus C. Hovedsædet ligger i Aarhus. VIA er forpligtet til at udbyde de professionsbachelor­uddannelser og efter- og videreuddannelser, der er behov for i Region Midtjylland.

VIAs bestyrelse er ansvarlig for den overordnede strategiske og økonomiske ledelse af institutionen. Her deltager repræsentanter fra både det offentlige og det private erhvervsliv samt medlemmer, der repræsenterer VIAs medarbejdere og studerende. Professionshøjskolens øverste daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat.

Til at rådgive bestyrelsen, rektor og ledelsen om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt den regionale uddannelsesdækning har institutionen nedsat mindst ét uddannel­sesudvalg for hvert af sine uddannelsesområder. Uddannelsesudvalgene er sammensat, så et flertal i hvert udvalg har kendskab til regionale forhold.

VIA udbyder videregående uddannelser til en lang række erhvervsområder, både offentlige og private. VIA uddanner blandt andet ingeniører, designere, lærere, pædagoger og sygeplejersker. Udbuddet omfatter erhvervsakademi- og professionsbachelor­uddannelser, der består af teoretisk og praktisk undervisning med et indbygget praktikforløb på en arbejdsplads, samt akademiuddannelser og diplomuddannelser inden for videreuddannelses­systemet for voksne.

VIA har over 40 videregående uddannelser. Aktiviteterne omfatter mere end 19.000 studenter­årsværk på professionsbachelor- og erhvervsakademi­uddannelser og 20.000 kursister på efter- og videreuddannelser.

Hjemmeside: VIA University College

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk