Ny akkrediteringslov – Institutioner kan få længere tid til at forbedre kvalitetssikringen

Alle Folketingets partier vedtog 30. november en ændring af akkrediteringsloven. Den nye akkrediteringslov træder i kraft 1. januar 2018.

Den fulde lovændring kan læses her

Overblik over ændringer i den nye version af akkrediteringsloven:

 • Den maksimale periode, hvor der gives betinget positiv institutionsakkreditering, forlænges fra to til tre år.
 • Uddannelses- og forskningsministeren kan i særlige tilfælde udskyde fristen for, hvornår en uddannelsesinstitution senest skal have gennemgået institutionsakkreditering.
 • Maritime uddannelsesinstitutioner, der ikke udbyder videregående uddannelse, undtages fra institutionsakkreditering.
 • De videregående uddannelsesinstitutioner kan som udgangspunkt kun udbyde uddannelser, som hører under de fagområder eller videnskabelige områder, som institutionerne udbød uddannelser inden for, da institutionsakkrediteringen blev påbegyndt.
 • Under visse betingelser kan uddannelsesinstitutionerne få mulighed for at udbyde uddannelser inden for nye fagområder eller videnskabelige områder.
 • Uddannelsesinstitutioner, der har påbegyndt institutionsakkreditering, får mulighed for at vælge mellem at afvente institutionsakkrediteringen eller at opnå godkendelse af nye uddannelser/uddannelsesudbud med en uddannelsesakkreditering. Der bliver hermed mulighed for en hurtigere godkendelsesproces.
 • Retten til at udbyde en uddannelse kan bortfalde, hvis der ikke har været aktivitet på en uddannelse i en periode på fem år.
 • Den maksimale udpegningsperiode for studenterrepræsentanterne i Akkrediteringsrådet forlænges fra to til tre år.
 • Der er fastsat regler for uddannelsesinstitutioners akkrediteringsmæssige status i forbindelse med en sammenlægning. Det indebærer blandt andet, at uddannelsesinstitutioner, der sammenlægges, kan videreføre deres akkrediteringsmæssige status i en overgangsperiode efter sammenlægningen.
 • Kriterierne for institutionsakkreditering kommer til også at omfatte kvalitetssikring af prøve- og eksamenssystemet. Denne ændring indfases, når uddannelsesinstitutionerne påbegynder en institutionsakkreditering for anden gang.
 • Danmarks Akkrediteringsinstitution får udvidet mulighed for at udføre vurderingsopgaver som indtægtsdækket virksomhed i forhold til:
  – SU-vurderinger af private uddannelser.
  – Vurderingsopgaver i udlandet og af private uddannelser.
  – Niveauindplacering af ikke-offentligt anerkendte uddannelser i kvalifikationsrammen for livslang læring.