Studenterperspektiv på vejledning og proces for anden runde af institutionsakkreditering

På mødet var der både kendte og nye ansigter. Det blev derfor indledt med en kort introduktion til baggrunden for STAR, og netværkets funktion som forum for dialog om akkreditering og uddannelseskvalitet mellem nationalt organiserede studerende og Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Læs mere om STAR – De Studerendes Akkrediteringsråd

 

Fortsat fokus på de studerende i institutionsakkreditering 2.0
I efteråret gav STAR deres input til, hvordan studenterperspektivet fortsat kan komme til udtryk i næste runde af institutionsakkrediteringer. Det skete ved en workshop i oktober.

Henrik Pedersen, der er områdechef for Rådsbetjening og Analyse, opridsede de vigtigste pointer fra workshoppen, og hvordan inputtene herfra er indgået i den videre proces. I den forbindelse fortalte han blandt andet om forårets sektormøder og hovedlinjerne i den nye akkrediteringsbekendtgørelse, der netop har været i høring, og hvor der er lagt op til en reduktion af akkrediteringskriterier fra fem til tre.

STAR-medlemmerne blev også introduceret til hovedlinjerne i den nye vejledning om institutionsakkreditering, der er under udarbejdelse med input fra en sparringsgruppe med repræsentanter fra alle dele af den videregående uddannelsessektor.

Se tidslinjen for vejen mod ny vejledning for fremtidens institutionsakkreditering

 

Gode input om kvalitetskultur, videngrundlag og studentercentreret læring
Efter oplæggene rykkede fokus til, hvordan studenterperspektivet løftes på bedste vis i det nye koncept. Her blev de studerende i STAR delt op i to grupper, der hver især diskuterede, hvordan akkrediteringspanelerne kan få indblik i og vurdere uddannelsesinstitutionernes arbejde med at kvalitetssikre studentercentreret læring.

Derudover havde hver gruppe fået et ekstra spørgsmål at dykke ned i. Den ene gruppe diskuterede den foreløbige kriterieudmøntning i forhold til kvalitetskultur, og hvordan panelerne kan få indblik i de studerendes involvering i institutionernes kvalitetssikringsarbejde. Den anden gruppe diskuterede, hvordan de studerendes kontakt til videngrundlaget ideelt set bør behandles i den endelige vejledning.

Efter frokost fik grupperne lejlighed til at præsentere deres overvejelser som oplæg til en plenumdiskussion. Dernæst fik de studerende i STAR mulighed for at drøfte de foreløbige tanker omkring, hvordan selve akkrediteringsprocessen skal skæres til. Undervejs kom der mange interessante pointer og input, der vil blive taget med i det videre arbejde med vejledning, metode og proces for anden runde af institutionsakkreditering.

 

Fra ambitioner om studenterinvolvering til kommende casekatalog
Resten af eftermiddagen bød på flere oplæg og drøftelser, hvor medlemmerne af STAR engageret bød ind med relevante spørgsmål og gode overvejelser. Første blev de ambitioner for studenterinvolvering i akkreditering, som blev udarbejdet i samarbejde mellem STAR, uddannelsesinstitutionerne og Akkrediteringsinstitutionen i 2016, genbesøgt. Dagen blev rundet af med en præsentation af det casekatalog om videngrundlag, som Danmarks Akkrediteringsinstitution udgiver før sommerferien.

Mødet blev rundet af med en kort evaluering og opsamling på forslag og ønsker til efterårets møde i STAR.

 

Læs referatet fra STAR mødet den 9. maj 2019