Engagerede drøftelser ved efterårets møde i De Studerendes Akkrediteringsråd

Det er blot et halvt år siden, at STAR sidst mødtes efter en længere pause forårsaget af coronasituationen. Dermed er netværket af studenterrepræsentanter tilbage til sin vanlige mødefrekvens, hvor der holdes to årlige møder. Ved møderne drøftes emner med snitflader til uddannelseskvalitet og kvalitetssikring både de studerende imellem og mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og de studerende.

Ved mødet var der flere nye ansigter, ligesom der både ude på uddannelsesinstitutionerne og i Danmarks Akkrediteringsinstitution har været travlt siden seneste møde. Efter en kort præsentationsrunde opridsede områdechef Henrik Pedersen derfor dels, hvad der var blevet drøftet sidst, og dels hvad der rører sig lige nu. I den forbindelse kom han både omkring aktuelle institutionsakkrediteringer, Akkrediteringsinstitutions nye rammer i Holbæk, det europæiske kvalitetsstempel institutionen fik i efteråret og meget mere.

Studenterperspektiver på kvalitetssikring af praktik
Områdechefen introducerede dernæst en casesamling om arbejdet med at kvalitetssikre og –udvikle praktikforløb på erhvervsakademiuddannelserne, som Danmarks Akkrediteringsinstitution udgav i efteråret. Oplægget var et led i emnet, der blev taget op på baggrund af et gensidigt ønske om at drøfte, hvilke kvalitetsudfordringer der kan være i forbindelse med praktik eller projektorienterede forløb med afsæt i de studerendes erfaringer.

Oplægget blev fulgt op af gruppearbejde, hvorefter der i opsamlingen tegnede sig flere interessante perspektiver på kvalitetssikring af praktik og uddannelsesinstitutionens ansvar for dette. Her pointerede STAR-repræsentanterne blandt andet vigtigheden af en god forventningsafstemning mellem praktikvært og studerende samt, at der skal være gennemsigtighed i forhold til konsekvenserne for begge parter, hvis de indgåede aftaler ikke overholdes.

I drøftelserne kom STAR-repræsentanterne også omkring, hvordan der bedst muligt opsættes klare rammer for de studerendes læring under praktikforløbet og sikring af, at de opnår de opsatte læringsmål. Endelig bevægede drøftelserne sig ind på emner som løn og ansvar under praktik og praktikforløbenes funktion i overgangen fra uddannelse til arbejdsmarkedet.

Kvalitetsudfordringer på de kunstneriske uddannelser – og hvordan de kan løses
Næste oplæg kom fra STAR-medlem Mick Scholtka, der er uddannelsespolitisk næstformand i Danske Studerendes Fællesråd (DSF). Han er medlem af Strukturudvalget, som blev nedsat til at se på organisering og ledelse af de kunstneriske uddannelser i kølvandet på negativ medieomtale de senere år.

Efter at have skitseret de store linjer i de kunstneriske uddannelsers historie fra Det Kongelige Teater i 1748 til etableringen af Filmskolen i 1966, zoomede han ind på de udfordringer som Strukturudvalget har afdækket og mulige løsninger på disse. For eksempel har udvalget anbefalet, at der udpeges en studenterambassadør, de studerende kan henvende sig til. Dertil har anbefalingerne særligt fokus på at imødekomme en række strukturelle udfordringer, der særligt knytter sig til uklarhed om, hvor beslutninger træffes, og mangel på såvel formel studenterinvolvering som demokratiske ansættelsesprocesser.

Status på udflytning af uddannelser med et fokus på uddannelseskvalitet
Dagens sidste emne har i de seneste år haft stort fokus i den uddannelsespolitiske debat. Her rettede de studerende nemlig fokus mod spredning af videregående uddannelser på Danmarkskortet. Det skete med afsæt i et oplæg fra specialkonsulent Kevin Gønge fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Her gav han en status på implementeringen af den politiske aftale om Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele landet, der blev indgået tidligere på året og gav et indblik de tendenser, der har ligget til grund for aftalen.

I den efterfølgende diskussion blev der efter nogle indledende opmærksomhedspunkter fra de studerende i STAR zoomet ind på, hvad der skal til for at kunne skabe et godt fagligt og socialt studiemiljø på små campusser uden for de store byer – og på, hvad uddannelsesinstitutionerne kan gøre i den forbindelse.

Mødet blev rundet af med en kort evaluering, hvorfra de studerendes input vil blive taget med i planlægningen af det næste møde i STAR. Det bliver afholdt den 20. maj 2022.

Læs referatet fra mødet her