Regionalisering og grøn omstilling var temaer på efterårets STAR-møde

Engagementet var højt, da STAR – De Studerendes Akkrediteringsråd var samlet til efterårets møde, der bød på spændende diskussioner om grøn omstillings rolle i videregående uddannelser og kvalitet på decentrale uddannelsesudbud. Mødet blev denne gang holdt i København, og en bred vifte af studenterorganisationer var repræsenteret.

Efter en kort præsentationsrunde blev STAR-mødet indledt med et oplæg fra Lina Pedersen-Romanini, der er en af de to studerende i Akkrediteringsrådet. Hun fortalte kort om rådets arbejde, og om hvordan de to studerende i rådet arbejder med at bringe de studerendes perspektiver ind i såvel behandlingen af akkrediteringssager som rådets øvrige drøftelser.

Kvalitet på decentrale uddannelsesudbud  

Der findes mange decentrale og ofte mindre udbud af videregående uddannelser i hele landet. I kølvandet på den politiske aftale Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark vil der komme flere til i de kommende år.

Til december udkommer Danmarks Akkrediteringsinstitution årsmagasin, der zoomer ind på kvalitetsperspektiver og potentialer i udflytningsaftalen belyst af centrale aktører i sektoren. Samtidig udkommer et nyt videnprojekt fra akkrediteringsinstitutionen om kvalitet på decentrale udbud. Projektet har fokus på formidling af erfaringer fra eksisterende decentrale udbud, der kan bidrage til inspiration og videndeling på tværs af de videregående uddannelsesinstitutioner.

Sanne de Fine Licht Raith fortæller om Akkrediteringsinstitutionens seneste videnprojekt.

På STAR-mødet præsenterede Sofie Gry Laursen og Sanne de Fine Licht Raith fra Danmarks Akkrediteringsinstitution hver især centrale pointer fra de to publikationer. Det ledte til en livlig debat om sammenhænge mellem studiemiljø og den geografiske placering samt størrelsen på et udbud. STAR-medlemmerne bød også ivrigt ind med fordele og ulemper ved at studere på et mindre udbud uden for de store studiebyer såvel som fordele og ulemper ved selve aftalen. I årsmagasinet vil der være en opsamling på STAR-medlemmernes input.

Sanne de Fine Licht Raith rundede formiddagen af. Her blev temaet for akkrediteringsinstitutionens næste videnprojekt slået an. Projektet kommer til at handle om studenterevalueringer, og også her fik medlemmerne af STAR mulighed for at byde ind med deres indsigter og erfaringer.

Hvor grøn er din uddannelse?

Iben Vilster Rehling og Olivia Mathilda Bodo Hansen fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) gæstede også STAR-mødet. De præsenterede UFS’ arbejde med at kortlægge grøn omstilling i de videregående uddannelsers indhold. Kortlægningen er blevet til på baggrund af en større mængde data om grønt indhold i deres uddannelser, som uddannelsesinstitutionerne selv har rapporteret til UFS. Arbejdet er blandt andet mundet ud i et casekatalog med eksempler på uddannelser med grønt indhold. Casekataloget skal fungere som inspiration til forskellige aktører, der arbejder med grønt indhold i uddannelser.

Efter præsentationen var det tid til debat. Debatten kredsede blandt andet om, hvor synlige de grønne kompetencer er for studerende, samt hvor meget det grønne bør fylde i uddannelserne. STAR-medlemmerne bød ind med mange interessante input. Det blev eksempelvis fremhævet, at det for nogle fagområder kan være svært at kende kompetencerne til grøn omstilling. Et input var også, at det kunne være værdifuldt, hvis vejledningsværktøjer, som Uddannelseszoom og Uddannelsesguiden synliggjorde, hvor grønne de enkelte uddannelser er.

Til spørgsmålet om, hvor meget grøn omstilling bør fylde i uddannelserne var debatten også livlig blandt STAR-medlemmerne. Flere mente, at det grønne bør implementeres i det omfang, som giver mening for uddannelsen, mens andre lagde vægt på, at grøn omstilling ikke bør være et selvstændigt fag, men skal integreres i den obligatoriske undervisning. Det blev også pointeret, at det kræver, at der oparbejdes et grønt fundament af viden lokalt på institutionerne. Der var generel enighed blandt STAR-medlemmerne om, at institutionerne bør tage mere ansvar.

Opfølgning på sidste STAR-møde og afslutning

Sidste punkt på dagsordenen var en kort opdatering fra Henrik Pedersen, der er områdechef i Danmarks Akkrediteringsinstitution. Han fortalte blandt andet om afsluttede og igangværende institutionsakkrediteringer, præsenterede Akkrediteringsrådets nye næstforperson og fortalte om folkemødet 2022, hvor Danmarks Akkrediteringsinstitution faciliterede en debat om kønsskævhed på videregående uddannelser.

Næste møde i STAR afholdes til foråret. Læs mere om STAR og se referater fra alle møder her.