STAR-møde om evaluering og blinde vinkler

Evaluering af 1. runde institutionsakkreditering

På mødet blev flere aspekter af institutionsakkreditering vendt og drejet på baggrund af erfaringerne efter første runde af akkrediteringer af hele uddannelsesinstitutioner. Blandt andet tilkendegav flere af medlemmerne, hvad de fik ud af at læse rapporterne. Blandt de studenterpolitisk aktive studerende blev der lagt særligt mærke til konklusionerne og anbefalingerne i rapporterne, da de kan bruges til at holde institutionsledelserne op på at gennemføre forandringer. STAR-medlemmerne nævnte, at de har svært ved at få almindelige studerende til at læse rapporterne og i det hele taget at interessere sig for akkrediteringsarbejdet.

Akkrediteringens blinde vinkler

Herefter blev indledt en temadiskussion om akkrediterings blinde vinkler. Blandt andet fokuserede de studerende på, hvordan de fremadrettet kan få mere medbestemmelse i forbindelse med akkrediteringsarbejdet.

Det blev herudover også diskuteret, om ”uformel kvalitetskultur” bliver indfanget i det nuværende akkrediteringssystem. Bekymringen var, om et for stort fokus på nøgletal og formel organisering gav en blind vinkel, hvor uformelle kulturer ikke kunne ses.

Analyseprojekter

Som afslutning blev Akkrediteringsinstitutionens analyseprojekter gennemgået. Medarbejdere fra Akkrediteringsinstitutionen præsenterede to af de igangværende analyseprojekter:

–          Projektet om campusser

–          Brugen af eksterne undervisere

Herefter kom STARs medlemmer med brugbare input til det videre arbejde med analyserne.