Covid-19: Retningslinjer for virtuelle akkrediteringsbesøg på uddannelsesinstitutioner

Med hele og delvise hjemsendelser og begrænsede muligheder for fysiske møder har Akkrediteringsinstitutionen været nødt til at omlægge processerne for akkrediteringsforløb, sådan at de kan gennemføres via skærmen. Vi vurderer, at det fagligt set er forsvarligt at gennemføre akkrediteringsprocessen med virtuelle institutionsbesøg. Men det kræver en opmærksom på de udfordringer, det afføder, og det kræver, at en række forudsætninger er tydeligt på plads. Dette præciseres i ”Retningslinjer for virtuelle institutionsakkrediteringsbesøg i lyset af covid-19”.
Heri præciseres det, hvad vi fra Akkrediteringsinstitutionen vil have særligt fokus på i forhold til den virtuelle gennemførsel. Det gælder eksempelvis klare tekniske aftaler forud for besøget, herunder konkrete aftaler om nødløsninger ved tekniske nedbrud eller udfald. Retningslinjerne berører også forhold som antallet af interviewpersoner ved hvert enkelt interview og opsætter eksempelvis en retningslinje om, at der ikke befinder sig personer uden for kameraets synsfelt under interviewene.