Åben dialog under første besøg på Det Jyske Musikkonservatorium

Fra torsdag den 27. til fredag den 28. maj gennemførte det nedsatte akkrediteringspanel sit første besøg som led i institutionsakkrediteringen af Det Jyske Musikkonservatorium (DJM). Under hele besøget var der en engageret og åben dialog, som bar præg af en stor nysgerrighed og spørgelyst i akkrediteringspanelet samt stor åbenhed blandt mødedeltagerne fra DJM.

Dialogen tog afsæt i den selvevalueringsrapport, som DJM indsendte i marts i år og spændte bredt og havde til formål at give akkrediteringspanelet et dybere indblik i kvalitetssikringsarbejdet på musikkonservatoriet. Herunder spurgte panelmedlemmerne blandt andet ind til tilrettelæggelsen af arbejdet med at sikre kvalitet og relevans på deres uddannelser. Derudover var akkrediteringspanelets særligt interesserede i kvalitetssystemets mål og delpolitikker, og hvordan systemet dækker de to campusser i Aarhus og Aalborg. Blandt andre centrale samtaletemaer, der kom op ved flere af møderne, var samspillet mellem konservatoriets råd og nævn, og hvordan der i kvalitetssikringsarbejdet tages højde for, at omkring en fjerdedel af studerende har en international baggrund.

På besøgets første dag mødte akkrediteringspanelet en bred vifte af repræsentanter fra DJM. De spændte fra rektoratet over studieledere og undervisere til studerende, der er organiseret i eksempelvis konservatorieråd eller studienævn. Besøgets anden dag startede med et eksternt fokus. Her mødtes akkrediteringspanelet med repræsentanter fra DJM’s aftagerpanel og en praktikvært. Mødet gav anledning til en god dialog med særligt fokus på, hvordan musikkonservatoriet forbereder de studerende til de forskellige arbejdsmarkeder i kunst- og kulturlivet. Mødet med de eksterne interessenter blev fulgt op af et afsluttende møde med rektoratet, før akkrediteringspanelet rundede besøget af fredag eftermiddag.

På baggrund af besøget har akkrediteringspanelet udvalgt to tematikker som audit trails, der danner udgangspunkt for den videre akkrediteringsproces frem mod, at Akkrediteringsrådet forventes at træffe afgørelse om institutionsakkreditering af DJM på sit møde i marts 2022. Forinden vil akkrediteringspanelet gennemføre et andet og sidste institutionsbesøg i slutningen af august, der vil blive afholdt på DJM, hvis coronasituationen tillader det.

Se programmet for første besøg på DJM

Følg institutionsakkrediteringen af DJM