Engagerede studerende kickstartede netværk efter coronapause

De Studerendes Akkrediteringsråd – STAR har siden etableringen i februar 2014 sikret rum for en løbende dialog om uddannelseskvalitet, akkreditering og kvalitetssikring mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og landets studenterorganisationer såvel som studenterorganisationerne imellem.

Efter den ufrivillige lange pause i netværket var der ved mødet i sidste uge kommet en del nye ansigter til, der deltog i deres første STAR-møde. Efter en kort velkomst og introduktion til STAR fra Akkrediteringsinstitutionens tovholdere var der derfor sat tid af til en præsentationsrunde. Herefter fulgte områdechef Henrik Pedersen op med en gennemgang af tre centrale temaer i Akkrediteringsinstitutionens arbejde siden sidste møde. Nemlig overgangen til anden runde af institutionsakkreditering, institutionsakkreditering af de første kunstneriske uddannelsesinstitutioner og coronanedlukningens indflydelse på igangværende akkrediteringsprocesser.

Samspil mellem læringsdata og kvalitetssikring
Mødets første oplæg kom fra Jacob Jensen, der står i spidsen for analyseenheden på Syddansk Universitet, SDU Analytics. Han tog tråden op fra den forudgående opfølgning og lagde ud med at slå fast, at man gennem læringsdata (learning analytics) kan udfordre den hidtidige tilgang, hvor blandt andet akkreditering har været baseret på historiske data, til i stedet at bevæge sig imod et mere fremadrettet perspektiv baseret på synkron kvalitetssikring.

Med det afsæt dykkede han ned i nogle af de spørgsmål og videnbehov, de på SDU står over for i forbindelse med projektet ’Advanced Analytics’, som blev igangsat i 2018 og rundes af til næste år. I den forbindelse slog han fast, at de i projektet fra start har arbejdet ud fra en kritisk og kompetencebevidst tilgang til datadrevet ledelse, hvor data bindes sammen på kryds og tværs i forskellige sammenhænge. Målet er at skabe kontinuerlige forandringstriggere til beslutningsprocesser. Dertil har de arbejdet med at gøre data tilgængelige i alle lag i organisationen. Jacob fortalte desuden om de etiske overvejelser, der er forbundet med brugen af udvidede læringsdata, hvilket vil være et fokusområde i det videre arbejde i projektet.

 

Snitflader mellem køn, ligestilling og uddannelseskvalitet
Efter en kort pause tog chefkonsulent Rikke Warming, som er projektleder for Akkrediteringsinstitutionens vidensprojekter, over. Hun præsenterede en række kvalitetsperspektiver og initiativer i forhold til køn og ligestilling på de videregående uddannelser. Oplægget tog afsæt i vidensprojektet ’Hvor kønt ser det ud?’, der udkom i efteråret 2020 på baggrund af en bred interesse fra den videregående uddannelsessektor og internationale tendenser i forhold til kvalitetssikring.

Før Rikke Warming dykkede ned i de enkelte indholdsdele i vidensprojektet, der både dækker køn- og ligestillingstematikker før, under og efter uddannelse samt indeholder landecases fra Sverige, Catalonien, Østrig og Storbritannien, fik STAR-medlemmerne ordet. Her fik de mulighed for at byde ind med deres perspektiver på, hvorfor det giver mening at inddrage køn og ligestilling i arbejdet med uddannelseskvalitet og kvalitetssikring. Dette spørgsmål blev ligeledes afsættet for en livlig gruppediskussion efter oplægget.

Politiske indsatser for at fremme de studerendes trivsel
Trivsel blandt de studerende på landets videregående uddannelser var i fokus for STAR-mødets sidste oplæg. Her fortalte chefkonsulent Maria Steen Roesdahl om indsatserne i Center for Uddannelsespolitik og Trivsel i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Herunder kom hun omkring, hvordan trivsel og læring indgår som et obligatorisk tema i de fireårige strategiske rammekontrakter, som hver enkelt uddannelsesinstitution indgår med ministeriet. Hun fortalte også om de politiske ambitioner bag oprettelsen af centeret i januar 2020.

I det første knap halvandet år har corona-situationens betydning for de studerendes trivsel og læring været omdrejningspunkt for en stor del af indsatserne i centeret. I den forbindelse kunne Maria Steen Roesdahl blandt andet fortælle om en række undersøgelser af effekterne af online undervisning samt de midler, der er blevet øremærket til Studenterrådgivningen, kurser til underviserne og senest en social genstart ude på uddannelsesinstitutionerne efter de lange perioder med hjemsendelser. Trods indsatserne slog hun dog fast, at det endnu er for tidligt at konkludere, hvad corona-situationen kommer til at betyde for de studerendes videre lærings- og uddannelsesforløb.

 

Bæredygtighed, praktik og trivsel i en kvalitetssikringskontekst på ønskelisten
STAR-mødet blev rundet af med en god og konstruktiv evaluering af dagens møde, der også pegede fremad. Her fik de fremmødte studenterrepræsentanter nemlig mulighed for at byde ind med ønsker til kommende møder i netværket. Her blev der stillet forslag om at se nærmere på, hvordan emner som trivsel og bæredygtighed kan indgå i uddannelsesinstitutionernes kvalitetssikring samt kvalitetssikring af praktik. Det næste møde i STAR afholdes til efteråret.

Se dagsorden og læs referatet fra STAR-mødet den 14. juni 2021