Foto: Bjarke MacCarthy/CBS

Foto: Bjarke MacCarthy/CBS

Tre hovedtematikker i fokus for virtuelt godt første besøg på CBS

Foto: Bjarke MacCarthy/CBS

Det nedsatte akkrediteringspanel gennemførte det første institutionsbesøg i anden runde af institutionsakkreditering for Copenhagen Business School (CBS) virtuelt den 1. og 2. juni. Besøget bød på interessante dialoger med rektoratet, uddannelsesdekanen, bestyrelsesformanden, institut- og studieledere, studerende og aftagerrepræsentanter, der belyste sammenhænge og systematik i kvalitetsarbejdet på CBS. Dertil var der ved besøget også et fokus på ledelsens refleksion over styrker og svagheder i kvalitetssikringsarbejdet.

CBS blev positivt institutionsakkrediteret første gang i december 2014 og indsendte i april i år den institutionsrapport, som akkrediteringsprocessen i anden runde tager afsæt i. Ved det første institutionsbesøg var drøftelserne og panelets spørgsmål centreret omkring tre hovedtematikker: Forskningsbasering af CBS’ uddannelser, matrixorganiseringen og håndtering af studenter-centreret læring. Herunder spurgte akkrediteringspanelet, der bl.a. har repræsentanter fra handelshøjskoler i Bergen, Gøteborg og Edinburgh, nysgerrigt ind til den særlige matrixorganisering på CBS. I dialogen omkring forskningsbasering var akkrediteringspanelet særligt interesserede i de studerendes kontakt til forskningsmiljøerne og håndteringen af brugen af eksterne undervisere, der bl.a. afspejler den tætte kontakt mellem CBS og erhvervslivet. Dertil var der i afdækningen af, hvordan CBS arbejder med studentercentreret læring særligt en opmærksomhed på forskellige strategiske prioriteringer i forhold til feedback til de studerende, blended learning og ikke mindst kompetenceprofilen Nordic Nine, der i den kommende tid skal implementeres på uddannelserne.

De tre hovedtematikker blev belyst fra flere vinkler via akkrediteringspanelets virtuelle møder med de forskellige repræsentanter fra CBS, der hver især havde en særlig indsigt i handelshøjskolens kvalitetssikringsarbejde. Ved det afsluttende møde med rektoratet fredag middag kvitterede akkrediteringspanelet for de gode refleksioner og input ved de forudgående møder. Som en nyt element i anden runde af institutionsakkreditering, delte de også en foreløbig vurdering af systematikken i kvalitetssikringsarbejdet på CBS. Endelig fik akkrediteringspanelet og rektoratet lejlighed til at tale om udvælgelsen af de audit trails, der danner udgangspunkt for det andet og sidste institutionsbesøg på CBS til oktober, hvorefter den endelige akkrediteringsrapport udarbejdes.

Akkrediteringsrådet forventes at træffe afgørelse om institutionsakkreditering af CBS i marts 2022.

Se programmet for første institutionsbesøg på Copenhagen Business School

Følg institutionsakkrediteringen af Copenhagen Business School