Fra kønsbalancer til karakterpres på forårets møde i STAR

Engagementet var stort, da STAR – De Studerendes Akkrediteringsråd var samlet i Odense i slutningen af maj. Tilsammen repræsenterede de studerende på tværs af hele landet og flere forskellige dele af det videregående uddannelseslandskab. Det ledte til en dag med spændende drøftelser, der kastede lys over nye studenterperspektiver på optagelsessystemet, kønsbalancer, studenterevalueringer, videngrundlag og meget mere. STAR fik også lejlighed til at hilse på Akkrediteringsrådets nye forperson, Birthe Friis Mortensen, og til at vende blikket indad i forhold til netværkets aktiviteter.

Dagen blev skudt i gang med en kort præsentationsrunde. Herefter samlede områdechef Henrik Pedersen op på, hvad der har rørt sig i Akkrediteringsrådet og Danmarks Akkrediteringsinstitution siden sidste STAR-møde i efteråret. I den forbindelse kom han omkring tiltrædelsen af et helt nyt akkrediteringsråd ved årsskiftet med undtagelse af et enkelt genudpeget rådsmedlem. Han kom også omkring afsluttede og igangværende akkrediteringsprocesser, en evaluering af de første uddannelsesinstitutioners erfaring med anden runde af institutionsakkreditering og de næste skridt i kølvandet på anbefalingerne fra Strukturudvalget for de kunstneriske uddannelser.

En mangfoldig stemme for de studerende i fokus for ny forperson
Henrik Pedersen rundede af med at invitere STAR-medlemmerne til Akkrediteringsinstitutionens debat fredag formiddag på Folkemødet i juni. Invitationen var en naturlig anledning til at give ordet videre til Birthe Friis Mortensen. Som daværende rektor på UC SYD medvirkede hun i 2020 til videnprojektet Hvor kønt ser det ud?, der bidrager med danske og europæiske perspektiver på snitflader mellem køn, ligestilling, uddannelseskvalitet og kvalitetssikring. Det er det vidensprojekt, som er afsæt for den kommende folkemødedebat under samme titel.

På STAR-mødet deltog hun i sin nuværende kapacitet som forperson for Akkrediteringsrådet, der har en ambition om at bidrage til en styrket dialog om kvalitetsudvikling og –sikring på tværs af sektoren. I den forbindelse ser hun STAR som en vigtig samarbejdspartner og var nysgerrig efter de studerendes input til, hvordan man sikrer, at de studerende har en så mangfoldig og diversificeret stemme i den dialog som muligt. Det affødte en livlig drøftelse om blandt andet diversitet i evalueringsmetoder, hvor STAR-repræsentanterne bragte eksempler fra deres egne uddannelser i spil. Drøftelsen bød også på input til at skabe kontinuitet for studenterrepræsentanter i forskellige organer på uddannelsesinstitutionerne.

Professionshøjskolerne satte optagelsessystemet til debat
Senere på dagen fik STAR selskab af rektor fra Professionshøjskolen Absalon, Camilla Wang, der netop er tiltrådt som formand i Danske Professionshøjskoler efter en årrække som næstformand.

Via Zoom præsenterede hun professionshøjskolernes bud på et nyt pointbaseret optagelsessystem, der skal bygge videre på de mest velfungerende elementer i det eksisterende kvotesystem. Målet er at understøtte et bedre match mellem såvel studerende og uddannelse som mellem uddannelse og arbejdsmarked.

På kort tid kom oplægget effektivt omkring mange af de aktuelle udfordringer, der puster til behovet for at se optagelsessystemet efter i sømmene. Herunder fortalte hun om udsigterne til endnu større mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for de professioner, som de store velfærdsuddannelser er rettet imod, end man ser i dag. Med citater fra studiesøgende illustrerede hun også, hvordan det, at der sættes lighedstegn mellem en høj adgangskvotient, kvalitet og prestige, holder en del unge fra at søge ind på velfærdsuddannelserne.

Både undervejs i oplægget og bagefter bød STAR-repræsentanterne ivrigt ind med mange interessante spørgsmål og input. Herunder zoomede de særligt ind på, hvilke implikationer den foreslåede pointkonstruktion ville have i forhold til karakterpres og de studiesøgendes overblik over deres muligheder, når de skulle søge ind på en videregående uddannelse. De efterlyste også en styrket vejledningsindsats.

Inden Camilla Wang takkede af, kvitterede hun for de engagerede spørgsmål og gode indsigter, som Danske Professionshøjskoler vil tage med sig videre. Hun mindede dog om, at det er en politisk opgave at lave et nyt optagelsessystem, og at systemet altid kun vil være én brik i et større puslespil.

Nye måder at bringe akkreditering nærmere de studerende
STAR-mødet vendte som indledningsvist nævnt også blikket indad. Før frokost var idéer som fotokonkurrencer og forskellige muligheder på Instagram i spil som nye måder at udbrede kendskabet til akkreditering blandt studerende og komme i dialog med dem på??. Både her og ved den afsluttende evaluering blev der også budt ind med gode idéer til at styrke STAR som forum for dialog på tværs af alle de nationale studenterorganisationer såvel som mellem studenterorganisationerne og Akkrediteringsinstitutionen.

Om eftermiddagen kastede STAR-repræsentanterne sig også ud i engagerede gruppedrøftelser, som mundede ud i gode forslag til, hvordan akkrediteringspanelerne bedre kan målrette deres spørgsmål om kvalitetssikring af videngrundlag til de studerende på institutionsbesøg.

Næste møde i STAR afholdes til efteråret. Læs mere om STAR og se referater fra alle møder her