Nyt koncept for fornyelse af niveauvurdering klart

Siden 2020 har mere end 40 private uddannelser m.fl. fået tildelt en niveauvurdering. Dermed er de blevet indplaceret i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring på baggrund af en vurdering af det samlede mål for læringsudbytte på de enkelte uddannelser.

En niveauvurdering er gyldig i fire år. Et nyt koncept fastlægger nu processen for fornyelse af niveauvurderingen for de uddannelser, der ønsker at opretholde deres indplacering i Kvalifikationsrammen. Processen forløber i tre trin:

  • Senest fire måneder før udløb fremsender Akkrediteringsinstitutionen et informationsbrev og ansøgningsskabelon til den niveauvurderede uddannelse.
  • Senest to måneder før udløb skal uddannelsen indsende sin ansøgning med dokumentation for aktiviteten på uddannelsen i gyldighedsperioden samt redegøre for eventuelle ændringer i løbet af niveauvurderingens gyldighedsperiode.
  • Umiddelbart før udløb offentliggør Akkrediteringsinstitutionen den skriftligt begrundede vurdering og et bevis på den fornyede niveauvurdering, hvis uddannelsen godkendes.

Danmarks Akkrediteringsinstitution vurderer uddannelsens ansøgning i samarbejde med en eller flere faglige eksperter. En fornyelse af en niveauvurdering koster kr. 20.500 + moms.

Uddannelser, der vælger ikke at forny niveauvurderingen, vil efter udløb ikke længere kunne anvende niveauvurderingen i deres markedsføring. Beviset på deres niveauvurdering fjernes også fra Akkrediteringsinstitutionens hjemmeside, efter niveauvurderingen udløber.

Ordningen med niveauvurderingen blev indført i 2019. Formålet er at øge transparens i udbuddet af legitime uddannelser uden for uddannelsesministeriernes kontrol. Niveauvurderingen tydeliggør nemlig uddannelsernes niveau. Det kan blandt andet lette meritgivning og optagelse for kursister, der senere ønsker at søge ind på en videregående uddannelse. For kommende arbejdsgivere giver niveauvurderingen et bedre grundlag for at vurdere ansøgerens kvalifikationer.

Læs mere om konceptets baggrund og formål samt de krav, der stilles til de private uddannelser m.fl., der ansøger om en niveauvurdering i et nyt informationsbrev fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Informationsbrevet skal udbrede kendskabet til niveauvurdering til brug for vurdering af merit for private uddannelser ved på optag på offentligt anerkendte uddannelser. Det kan derfor for eksempel deles med studerende på den niveauvurderede uddannelse, så de kan bruge det ved ansøgning om merit.