Studenterperspektiver på stærke studiemiljøer og evalueringer med mening

 

Hvordan skaber man et godt studiemiljø, og hvad betyder det i de studerendes optik for kvaliteten af deres uddannelse? Det spørgsmål var centralt på forårets møde i STAR – De Studerendes Akkrediteringsråd. Her var repræsentanter fra 12 landsdækkende studenterorganisationer samlet i Aarhus midt i maj. I dagens løb lyttede de opmærksomt til oplæg fra Akkrediteringsinstitutionen, VIA University College og Aarhus Universitet. De bød også engageret ind med både spørgsmål, erfaringer og perspektiver på mødets emner.

Områdechef Henrik Pedersen fra Danmarks Akkrediteringsinstitution indledte mødet. Efter en kort præsentationsrunde fik han ordet og fulgte op på perioden siden STAR senest var samlet i oktober sidste år. Herunder præsenterede han to nye animationsfilm. På under to minutter giver de hver især en hurtig indføring i, hvad akkreditering er, og hvad Akkrediteringsinstitutionen laver. Han gav også en status på et igangværende vidensprojekt om studenterevalueringer og på aktuelle akkrediteringer.

Fokus på de kunstneriske og små uddannelser
Mødets første oplæg kom fra Jan Vernholm Groth. Han er chefkonsulent i Danmarks Akkrediteringsinstitution og har en central rolle i den pågående udvikling af et nyt, forenklet koncept for akkreditering af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

I sit oplæg fortalte han om baggrund for processen, og den inddragelse af studerende, institutionerne og andre relevante parter, der indtil videre er mundet ud i et konceptudkast. Undervejs blev der blandt andet stillet spørgsmål til, hvem der har ansvaret for godkendelse af studieordninger på institutionerne, og hvordan der bliver arbejdet med at sikre udvikling i undervisningen. Det blev også drøftet, hvad det betyder for kvaliteten af undervisningen, når kunstnere skal sætte deres viden på formel.

Den efterfølgende drøftelse tog afsæt i to refleksionsspørgsmål, som STAR havde modtaget forud for mødet. Det ene omhandlede, hvilke erfaringer STAR havde med at sikre de studerendes anonymitet samt gøre evalueringer relevante for undervisere og studerende på små uddannelser. Det andet omhandlede, hvilke input studenterrepræsentanterne havde til, hvad der er vigtigt i forhold til studiemiljøet på de små uddannelser.

Drøftelsen mundede ud i en fælles erkendelse af, at en høj studieintensitet kan være et problem for studiemiljøet især på små uddannelser, hvor der i forvejen er få studerende til at tage initiativ. Det begrænser de studerendes overskud til at engagere sig i evalueringer og i studiemiljøet. Dertil blev der lagt op til, at det fra et studenterperspektiv giver mening at begrænse omfanget af evalueringer, at der sættes tid af til at evaluere i undervisningen samt at det med fordel kan italesættes som feedback/-forward.

Genstart af foreningslivet efter corona
Om eftermiddagen blev der zoomet ind på studiemiljø og foreningsliv. Her indledte tidligere trivselskoordinator Amanda Timmermann og studiemiljøkoordinator Christian Bremer Hansen med at fortælle om erfaringer fra henholdsvis Aarhus Universitet og VIA University College.

I deres oplæg tog de afsæt i, at det mange steder har været svært at genstarte foreningslivet og det studenterpolitiske engagement efter perioden med corona. Det har også været tilfældet på deres institutioner, hvor deres funktion siden genåbningen har været at hjælpe de haltende studiemiljøer tilbage på benene.

Med oplæggene som bagtæppe og inspiration fik STAR dernæst mulighed for at udveksle erfaringer ved en workshop ledet af de to koordinatorer. Med et særligt fokus på rekruttering og kommunikation blev de studerende inddelt i tre grupper og bedt om at drøfte, hvilke udfordringer de oplever i deres studenterorganisationer. I lyset af den aktuelle frivillighedskrise blev de også bedt om at udveksle succeshistorier og tips til at engagere medstuderende i foreningslivet.

Næste møde i STAR afholdes til efteråret. Læs mere om STAR og se referater fra alle møder her.