STAR-møde i praktikkens tegn

Hvordan kvalitetssikrer vi praktikken? Sådan lød overskriften for hovedtemaet ved efterårets møde i STAR – De Studerendes Akkrediteringsråd. Mødet fandt sted midt i oktober, hvor repræsentanter fra ti forskellige landsdækkende studenterorganisationer var samlet på Copenhagen Business School.

Praktiktemaet blev udfoldet via oplæg og en workshop, der mundede ud i en engageret plenumdrøftelse, som bød på mange interessante perspektiver på de studerendes oplevelse af kvalitet på de videregående uddannelser. Forinden havde Henrik Pedersen, der er områdechef for Rådsbetjening og analyse, indledt mødet.

Det gjorde han med en opfølgning på, hvad der har været i fokus for Akkrediteringsinstitutionens arbejde siden STAR senest var samlet i Aarhus i foråret. Herunder kom han omkring de seneste afgørelser på institutionsakkrediteringer og gav en status på de seks akkrediteringer, der aktuelt er i gang. Områdechefen introducerede også en tidslinje med nedslag i de seneste ti år siden Akkrediteringsinstitutionens oprettelse. Afslutningsvist præsenterede han STAR for de væsentligste konklusioner fra en erfaringsopsamling med de første ni institutioner, der har været igennem anden runde af institutionsakkreditering

Flere vinkler på kvalitet i praktik på videregående uddannelser
Mødets hovedtema blev rammesat af Anna Thomine Bräuner Kristensen, der er akkrediteringskonsulent og tovholder for STAR. Hun introducerede rammerne for praktik på de videregående uddannelser med særligt fokus på forskelle mellem de forskellige uddannelsestyper. Dermed var der etableret en fælles grund for de videre drøftelser om kvalitetssikring af praktik.

Der er store forskelle på, hvordan praktik indgår på de forskellige uddannelser, og hvordan kvaliteten af de studerendes praktikforløb sikres. Det blev udfoldet i to oplæg fra medlemmer af STAR, der dykkede ned i rammerne for praktik på henholdsvis journalistuddannelserne og læreruddannelsen. Både under og efter oplæggene blev der spurgt nysgerrigt ind til blandt andet processen for match mellem journaliststuderende og praktikpladser samt de ønsker til ændringer i praktikken, som Lærerstuderendes Landskreds har.

Hvem har ansvar for hvad i forbindelse med kvalitetssikring af praktik, og hvilke fordele og ulemper er der ved forskellige former for organisering af praktikken i forhold til fx placering, længde og aflønning? Det var nogle af de centrale spørgsmål ved den efterfølgende workshop, der både bød på gruppedrøftelser og en opsamlende plenumdiskussion.

Undervejs pegede medlemmerne af STAR blandt andet på, at det er vigtigt med et godt samspil mellem de forskellige aktører. De efterlyste også, at uddannelsesinstitutionerne tager en større del af ansvaret for at kvalitetssikre praktikforløb, da de oplever, at der for ofte hviler et for stort ansvar på de studerende.

 

Koblinger til Akkrediteringsinstitutionens vidensaktiviteter
Siden oprettelsen i 2014 har STAR været et vigtigt forum for dialog om kvalitetssikring og uddannelseskvalitet både på tværs af landets studenterorganisationer og imellem Akkrediteringsinstitutionen og studenterrepræsentanterne. Det afspejlede sig i de to sidste punkter ved efterårets møde i STAR. De bød på oplæg om to publikationer, som udkommer i november og december, efterfulgt af gruppedrøftelser, der gav værdifulde input til det videre arbejde med publikationerne.

Først fik medlemmerne af STAR mulighed for at drøfte fordele og ulemper ved en mere differentieret tilgang til undervisningsevalueringer samt emner som evalueringstræthed og fremtidens evalueringer. Dernæst fik de mulighed for at tage temperaturen på kvaliteten på de videregående uddannelser samt dykke ned i udfordringer og potentialer ved akkreditering og inddragelse af de studerende i institutionernes kvalitetssikringsarbejde.

Næste møde i STAR afholdes til foråret. Læs mere om STAR og find referater fra alle møder her