Ajourføring af fælles europæiske kvalitetssikringsstandarder på vej

Øget tillid til de videregående uddannelsesinstitutioner og understøttelse af de studerendes læring og interesser. Det er de to områder, som formanden for European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) Douglas Blackstock fremhævede, da han takkede for mandatet til at igangsætte en revision af de fælles europæiske standarder for kvalitetssikring, ESG’erne.

Ordene faldt i en tale adresseret til ministrene i de 48 lande, der deltager i Bologna-samarbejdet, ved ministerkonferencen i Tirana sidst i maj. Her gjorde han det klart, at Europa er anerkendt globalt for at stå stærkt i forhold til inddragelse af de studerende i kvalitetssikring af uddannelser, eksterne operatørers uafhængighed og offentlig information om de videregående uddannelsers kvalitet.

Dermed er der ifølge formanden et solidt fundament at bygge videre på i en revision af ESG’erne, hvor fokus ikke alene vil være på at skabe en fleksibilitet til at favne de forandringer, som de videregående uddannelser står over for, men også på forskyde fokus i en mere udviklingsorienteret retning.

Grundig forberedelse af mulig revision
Forud for ministerkonferencen var den mulige forestående revision af ESG’erne blevet drøftet flere gange i forskellige fora. Det skete senest ved ENQA’s medlemsforum, der blev afholdt i Hannover i april. Her deltog områdechef Steffen Westergård Andersen på vegne af DAI i drøftelserne. Hans umiddelbare forventning er, at den kommende revision vil få karakter af en ajourføring.

”Der har været en række indledende drøftelser i forskellige fora, hvor både akkrediteringsinstitutioner, repræsentanter for videregående uddannelsesinstitutioner, de europæiske studenterorganisationer og forskellige regeringer har haft mulighed for at komme med input.  Det er foreløbigt kulmineret med den fælles beslutning på Ministerkonferencen i Tirana,” siger han og fortsætter:

”Nu følger arbejdet med et revidere ESG’erne i en mindre europæiske arbejdsgruppe med bred repræsentation af de forskellige parter. Forventningen er, at processen vil munde ud i noget, der nok bedst kan karakteriseres som en ajourføring, hvor nye elementer forventes at blive udviklingen i kunstig intelligens og et øget fokus på livslang læring. Derfor skal uddannelsesinstitutionerne nok ikke forvente en revolution i forventningerne til deres kvalitetsarbejde.”

Et led i ambitionen om mere inkluderende, innovative og forbundne uddannelser
Det er planen, at de reviderede ESG’er vil blive godkendt og træde i kraft efter den næste ministerkonference i 2027.

Her vil der også blive fulgt op på fremdriften i forhold til andre områder i Bolognaprocessen, som ministrene har forpligtet sig på i Tirana. Det gælder et fortsat fokus på at skabe et mere inkluderende, innovativt og forbundet fælles europæisk område for videregående uddannelser inden 2030, en styrket kvalitetskultur,udvikling af uddannelser på tværs af grænser, og bekæmpelse af snyd med uddannelsesbeviser.

Kvalitetssikring i Europa

Læs mere om ESG’erne, Bologna-samarbejdet og de forskellige internationale netværk, som DAI deltager i her og i publikationen Ekstern kvalitetssikring i Europa.