Kunstig intelligens og bæredygtighed fra de studerendes perspektiv

Hvordan mærker de studerende indtoget af kunstig intelligens på de videregående uddannelser? Hvordan bruger de og deres undervisere teknologien, og hvilke muligheder og udfordringer giver den? Det var centrale spørgsmål, da STAR – De Studerendes Akkrediteringsråd var samlet i Odense den sidste fredag i april. Her dannede den nye SUND fakultetsbygning på Syddansk Universitet ramme for en dag med inspirerende oplæg og drøftelser med god energi og nye perspektiver.

Mødet var det første af to årlige møder i netværket af studenterorganisationer, der siden 2014 har været forum for drøftelser om uddannelseskvalitet og kvalitetssikring. Både på tværs af organisationer, der repræsenterer studerende fra de forskellige dele af sektoren, og imellem de studerende og Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Vanen tro indledte områdechef Henrik Pedersen med at give medlemmerne af STAR en update på akkrediteringer og andre aktiviteter i Akkrediteringsinstitutionen siden sidst. Det førte blandt andet til udveksling af input og erfaringer om studenterevalueringer og projektorienterede forløb på universiteterne, da områdechefen fortalte om opfølgningen på det seneste vidensprojekt og planerne for det kommende.

 

 

Inspiration og videndeling om kunstig intelligens
Adgangen til ChatGPT har skabt røre i uddannelsesverdenen og bringer flere implikationer med sig. Men teknologien åbner også op for mange muligheder. Det var hovedbudskabet i et inspirationsoplæg fra Ruth Horak, der er chefkonsulent ved US Digital, Uddannelser og Studerende på Københavns Universitet. Hun var inviteret til at give STAR en introduktion til kunstig intelligens og teknologien bag.

I sit oplæg fortalte hun, at fremkomsten af kunstig intelligens og særligt sprogmodeller som ChatGPT meget hurtigt er blevet en integreret del af de teknologiske værktøjer, vi bruger, der hele tiden udvikler sig. På de videregående uddannelser rykker det særligt på den akademiske integritet og udfordrer for eksempel begreber som ’selvstændige præsentationer’ og ’transparens’ ved eksamener.

Med afsæt i forskellige kilder fortalte hun også, at studerende oplever manglende vejledning og utydelige rammer for, hvordan de må bruge kunstig intelligens. Det gælder både i Danmark og i flere andre lande, og det skaber en grundlæggende usikkerhed blandt de studerende. Samtidig er der en tendens til, at ChatGPT og lignende teknologier kan forstærke uligheden blandt studerende på den ene side samtidig med, at den kan have et potentiale i forhold til at understøtte studerende med brug for støtte.

Oplægget fra Ruth Horak vækkede både genklang og gav anledning til flere opfølgende spørgsmål fra medlemmerne af STAR. Inputtene og drøftelserne herfra blev ført videre i den efterfølgende workshop, hvor medlemmer af STAR kunne udveksle erfaringer og drøfte, hvordan de og deres medstuderende oplever fremkomsten af kunstig intelligens på netop deres uddannelser.

 

Grønne input til strategiproces
Foruden kunstig intelligens blev der på mødet i STAR også sat fokus på, hvordan de studerende oplever mødet med bæredygtighed på deres uddannelser. Det skete som led i en igangværende proces med udvikling af en ny strategi for Akkrediteringsinstitutionen, hvor netop bæredygtighed forventes at blive et af de strategiske indsatsområder i fokus. På mødet fortalte kommunikationsansvarlig og projektleder Sofie Gry Laursen kort om afsættet for at udvikle en strategi og status på processen.

Derefter fulgte gruppedrøftelser og opsamling i plenum, som pegede i retning af, at bæredygtighed er et begreb med flere dimensioner. Dermed kan bæredygtighed både handle om alt fra skraldesortering og klimavenligt forbrug til trivsel og diversitet blandt de studerende. Det var derfor ifølge medlemmerne af STAR vigtigt, at man i en kommende strategi talte ud fra en tydeligt afgrænset ramme og definition.

Næste møde afholdes i efteråret. Dato og sted følger senere.

Har du spørgsmål om STAR og aktiviteter i netværket, så kontakt:

Anna Thomine Bräuner Kristensen

Anna Thomine Bräuner Kristensen

Akkrediteringskonsulent

Caroline Juul Olsen

Caroline Juul Olsen

Projektmedarbejder