Institutionsakkreditering 2.0 i et studenterperspektiv

Efterårssolen glitrede i det blå vand ud for Kalvebod Brygge, da områdechef Henrik Pedersen bød velkommen til temadag om udviklingen af institutionsakkreditering 2.0 for STAR – De Studerendes Akkrediteringsråd. Forude ventede tre timers intens debat og idéudvikling delt op på tre gruppedrøftelser med hver sit tema.

Først kridtede direktør Anette Dørge dog banen op for temadagen. I kondenseret form præsenterede hun erfaringerne fra første runde af institutionsakkreditering og sigtelinjerne for næste runde, før hun rundede af med en skitsering af den videre udviklingsproces. Hun understregede desuden, hvorfor netop de studerendes perspektiv er et vigtigt bidrag til denne proces.

Tættere på de studerende og nej tak til trippelstyring
Allerede ved forårets møde blev STAR præsenteret for de overordnede sigtelinjer for næste runde af institutionsakkreditering. Ved dagens første temadrøftelse skulle de studerende i STAR et spadestik dybere. Her skulle de diskutere, hvilke elementer der fortsat skal have fokus i institutionsakkreditering 2.0, hvilke elementer der kan tones ned eller helt skæres væk og hvilke elementer, der bør introduceres i næste runde af institutionsakkreditering set fra de studerendes perspektiv.

Fra de tre grupper var meldingen klar. De ser gerne, at panelerne i næste runde kommer tættere på de elementer og områder, som de oplever give uddannelseskvalitet på deres studier. Som eksempler nævnte de sikring af forskningsbasering på universitetsområdet og praksiskobling i videngrundlaget på erhvervsakademierne og professionshøjskolerne. Også en bedre kvalitetssikring af forløb uden for uddannelsesinstitutionerne havde en høj prioritet på tværs af sektoren.

På minussiden var der særligt fokus på, at der skal være mindre dobbelt- og trippelstyring af institutionerne fx i forhold til relevans under det nuværende kriterium V. Sidst men ikke mindst blev det drøftet, hvordan man kan tilpasse metodedesignet, så det fortsat understøtter en optimal involvering af de studerende.

 

Anden runde med de studerende i centrum
Uddannelsesinstitutionernes brug af studenterevalueringer blev et af de gennemgående tema ved dagens næste gruppedrøftelse. Her skulle mødedeltagerne forholde sig til, hvordan studentercenteret læring ser ud i den virkelighed, de studerende møder ude på uddannelsesinstitutionerne. Deltagerne skulle også forholde sig til, hvordan man i institutionsakkreditering 2.0 kan sikre, at institutionerne tilrettelægger uddannelser med de studerende i centrum.

I drøftelserne blev der peget på to niveauer, hvor studentercentreret læring tager form ude på uddannelsesinstitutionerne. På det ene niveau ser man organiseringen af studerende i demokratiske organer på uddannelsesinstitutionerne. På det andet niveau ser man elementer såsom underviserkontakt, feedback og sammenhæng mellem læringsudbytte og eksamensformer. Det er særligt her, at mødedeltagerne så et potentiale i en mere systematisk kvalitetssikring. Det er nemlig ofte de elementer, der bliver ramt hårdest af besparelser.

Hvad er studentercentreret læring?

Ved den seneste revision af de europæiske retningslinjer for kvalitetssikring (ESG’erne) i 2015 blev studentercentreret læring introduceret som et nyt krav til uddannelsesinstitutionerne. Kravet indebærer, at institutionerne tilrettelægger deres uddannelser, så den studerende kan indtage en aktiv rolle i sin egen læringsproces. Bedømmelsen af de studerende skal desuden afspejle dette. Læs mere i rapporten ’Hovedperson i egen læring – Studentercentreret læring i et dansk og europæisk perspektiv’

Opbakning til evalueringer med eksterne eksperter
Efter en kort introduktion og summerunde tunede de studerende i STAR sig ind på dagens sidste tema; nemlig periodiske evalueringer med inddragelse af eksterne eksperter. De studerende havde meget forskelligt kendskab til og erfaring med denne type af evalueringer, men ser et fortsat behov for, at der også i anden runde af institutionsakkreditering zoomes ind på, hvordan institutionerne bruger evalueringerne til at udvikle uddannelserne.

Der blev dog efterlyst en større åbenhed omkring resultaterne af evalueringerne med mulighed for at sammenligne på tværs af udbud af samme uddannelse. Derudover blev der peget på, at der bør være krav om, at der indgår en studenterrepræsentant i panelet af eksterne eksperterne, som det også er tilfældet ved uddannelsesakkrediteringer.

Læs referatet fra temadagen her

Næste møde i STAR afholdes den 9. maj 2019

 

Har du spørgsmål eller vil du i kontakt med STAR – De Studerendes Akkrediteringsråd, så kontakt:

Sofie Bjerg Kirketerp

Sofie Bjerg Kirketerp

Specialkonsulent