Møde i Star

Studenterperspektiver på SCL ved efterårets møde i STAR

Siden februar 2014 har repræsentanter fra landets studenterorganisationer været samlet i regi af De Studerendes Akkrediteringsråd, STAR, to gange om året. Møderne har haft skiftende temaer med relevans for rådets formål: at sikre rum for dialog om uddannelseskvalitet og kvalitetssikring de studerende imellem såvel som mellem de studerende og Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Mødet i oktober blev indledt med en kort præsentationsrunde og en introduktion til nye medlemmer af STAR fra Akkrediteringsinstitutionens tovholdere, Kevin Gønge og Maria Thorup Jacobsen. Herefter gav Henrik Pedersen, der er områdechef for Rådsbetjening og analyse, en kort opfølgning på sidste møde i STAR. Her havde han særligt fokus på, hvordan input fra STAR er blevet inddraget i udviklingen af den nye vejledning til institutionsakkreditering 2.0, der blev offentliggjort i august.

Studentercentreret læring i et kvalitetssikringsperspektiv
Dagens to første oplæg zoomede ind på SCL. Et begreb der er kommet ind som et selvstændigt element i forventningerne til uddannelsesinstitutionernes kvalitetssikringsarbejde med den nye akkrediteringsbekendtgørelse forud for anden runde af institutionsakkrediteringer.

Indledningsvist genfortalte Signe Tolstrup Mathiasen, der er uddannelsespolitisk næstforkvinde i Danske Studerendes Fællesråd, hovedpointerne fra det oplæg, som hun holdte ved Akkrediteringsinstitutionens seminar om SCL i et kvalitetssikringsperspektiv i september.

I oplægget havde hun sammen med formand for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, Kamilla Futtrup, fokuseret på, hvordan de studerendes læring kan øges ved at ændre i praksissen omkring undervisningsevalueringer. Afsættet var, at studerende i dag oplever stor evalueringstræthed, der udspringer af ensidige spørgeskemaer og en oplevelse af, at der ikke sker ændringer på baggrund af besvarelserne. Dette er medvirkende faktorer til lave svarprocenter ved evalueringerne.

På den baggrund argumenterede Signe Tolstrup Mathiasen for, at uddannelsesinstitutionerne med fordel kan gøre brug af forskellige evalueringsformer som fx løbende dialog, kursusrepræsentanter og fokusgruppeinterviews, der i højere grad imødekommer principperne bag SCL.

Efter en kort pause tog chefkonsulent Rikke Warming fra Danmarks Akkrediteringsinstitution over. Hun skitserede, hvordan SCL er kommet på kvalitetssikringsdagsordenen med den seneste revision af de fælles europæiske standarder (ESG’erne) i 2015 og senest i vejledningen til institutionsakkreditering 2.0.

Med afsæt i analyserapporten ’Hovedperson i egen læring’, som Akkrediteringsinstitutionen udgav i 2017, pointerede hun, at studentercentreret læring ikke er et ’one size fits all’ begreb, og at det derfor vil være individuelt, hvilken tilgang uddannelsesinstitutionerne vil have til det og kvalitetssikringen heraf.

Dialog og god evalueringskultur centralt for SCL
De to oplæg blev fulgt af gruppedrøftelser. Her havde den ene gruppe primært fokus på, hvordan de oplever SCL i deres dagligdag som studerende, og hvilken rolle de studerende har i uddannelsesinstitutionernes arbejde med at kvalitetssikre studentercentrerede læringsforløb. Den anden gruppe drøftede, om mulige nye krav til evaluering af undervisningen som følge af det øgede fokus på SCL, og hvad akkrediteringspanelerne fremadrettet skal fokusere på i vurderingen af institutionernes kvalitetssikring af de studentercentrerede læringsforløb.

Disse spørgsmål førte til engagerede drøftelser og interessante perspektiver fra medlemmerne af STAR, der blev foldet ud i efterfølgende præsentationer og en åben debat i plenum. Her var der blandt andet fokus på vigtigheden af en god, løbende dialog på kryds og tværs mellem institutionsledelse, undervisere og såvel organiserede som ordinære studerende. I den forbindelse blev det fremhævet, at det er et fælles ansvar at skabe en god kultur omkring evalueringer, hvor de studerende trygt kan være kritiske.

Afslutningsvist blev det slået fast, at det er vigtigt, at akkrediteringspaneler også fremover interviewer studerende under institutionsbesøgene, og at de her med fordel kan spørge ind til, hvordan  ambitionerne om studentercentreret undervisning når ud til de studerende. I den forbindelse var der enighed om, at ambitionerne bør gælde uanset, om der er tale om selvstudier, forelæsninger eller andre typer af undervisningsforløb.

Fra Læringsbarometeret til fremtidens videnprojekter
Eftermiddagen bød på yderligere to oplæg. Først fik STAR besøg af Sune Quorning Christiansen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Han er projektleder på Læringsbarometeret, der fremover skal fungere som en kvalitetsmåling af uddannelser og institutioner, og han kunne blandt andet fortælle om baggrunden for det nye tiltag og de foreløbige overvejelser samt erfaringer.

Dernæst drøftede medlemmerne af STAR, hvilke ønsker og behov de set fra et studenterperspektiv har i forhold til videnprojekter fra Akkrediteringsinstitutionen fremadrettet. Det skete med afsæt i et kort oplæg af Petra Frydensberg fra Rådsbetjening og analyse, hvorefter mødet blev rundet af med en kort evaluering.

Se dagorden og læs referatet fra mødet i STAR den 10. oktober 2019

Næste møde i STAR afholdes den 21. april 2020