Foto: SDU

Foto: SDU

Systematisk kvalitetsarbejde på lokalt plan og på tværs i fokus for godt andet besøg på SDU

Foto: SDU

Besøget tog afsæt i tre audit trails, der tilsammen har til formål at belyse, hvordan SDU arbejder med at identificere og håndtere kvalitetsproblemer samt udvikle kvaliteten af sine uddannelser inden for tre tematisk afgrænsede problemstillinger:

  1. Forskningsdækning af undervisningsområder
  2. Studerendes kontakt til forskningsmiljøet
  3. Undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse

De to første audit trails sætter på forskellig vis fokus på, hvordan SDU arbejder med at løfte den særligt vigtige opgave med at sikre og udvikle uddannelsernes forskningsbasering og videngrundlag på tværs af sine fem geografisk adskilte campusser. Herunder var der ligeledes udvalgt uddannelser, der varierer med hensyn til campus- og fakultetstilknytning samt størrelse og niveau. Der var også udvalgt uddannelser, der gennemføres på tværs af fakulteter og på med inddragelse af andre videregående uddannelsesinstitutioner.

Det tredje audit trail havde fokus på studentercentreret læring og var udvalgt i forlængelse af akkrediteringspanelets første besøg. Her var panelet blevet interesseret i at få uddybet både sikring og udvikling af tilrettelæggelse og gennemførelse af såvel traditionel undervisning som øvrige arbejdsformer med et særligt fokus på de studerendes perspektiv. Til det formål var der udvalgt fem uddannelsesudbud, der gik igen fra de øvrige to audit trails.

Under besøget gennemførte akkrediteringspanelet sammenlagt 19 møder med undervisere og studerende samt ledelsesrepræsentanter på forskellige niveauer fra SDU’s forskellige campusser. Herunder mødte de både ikke-valgte studerende og studerende, der var medlemmer af studienævn og forskellige udvalg. Endelig mødte panelet afslutningsvis rektoratet. Dialogen under møderne spændte bredt inden for et overordnet fokus på, hvordan SDU systematisk går til opgaven med at sikre og udvikle kvaliteten af sine uddannelser på både lokalt plan og på tværs af campusser. Det skete ud fra en bevidsthed om, at den geografisk spredte campusstruktur kan indebære særlige vilkår for fx forskningsbasering end på nogle af landets andre universiteter.

Ind imellem de digitale møder med repræsentanter fra SDU var der sat tid af til en række interne panelmøder. Fokus for disse var at samle op på de mange input forud for den afsluttende dialog med rektoratet, der i anden runde af institutionsakkreditering er mere udfoldet en tidligere. Her fik rektoratet ikke alene en tilbagemelding fra panelet, der også indkredsede eventuelle opmærksomhedspunkter i forhold til den overordnede systematik, kvalitetskultur og ejerskab i kvalitetsarbejdet og mulighed for at byde ind med egne refleksioner. Som led i et øget fokus på udvikling i akkrediteringsprocessen kom dialogen også ind på mulige udviklingsområder for kvalitetssikringsarbejdet som fx samspillet mellem pædagogiske modeller og praksis og de studerendes kontakt til forskningsmiljøerne.

De mange indtryk og input fra besøget bliver nu samlet i en akkrediteringsrapport, som skal danne grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om institutionsakkreditering af SDU i marts 2021. Forinden vil rapporten komme i høring på SDU.

Se programmet for 2. besøg på SDU

Følg institutionsakkrediteringen af SDU her