Andet besøg på Det Jyske Musikkonservatorium bød på gode samtaler i både Aalborg og Aarhus

Over de næste to dage forløb besøget med en god og åben dialog, hvorigennem panelet opnåede en dybere indsigt i, hvordan kvalitetssikringsarbejdet fungerer i praksis på DJM eksemplificeret gennem to udvalgte audit trails:

  1. Informationsflow og beslutningsgrundlag i kvalitetssikringssystemet
  2. Kvalitetssikring af videngrundlag

De to audit trails er udvalgt på baggrund af input fra det første besøg og den selvevalueringsrapport, som DJM har indsendt tidligere på året.

I behandlingen af det første audit trail var panelet særligt interesserede i, hvordan DJM systematisk identificerer, behandler og følger op på eventuelle kvalitetsproblemstillinger på uddannelsesretningerne som led i arbejdet med de uddannelsesanalyser, der gennemføres hvert andet år. Herunder var der særligt fokus på arbejdet med de studerendes forskellige typer af evalueringer af undervisningskvaliteten, og på hvilket flow, der er af information mellem de forskellige niveauer i organisationen i den forbindelse. Dette blev belyst gennem samtaler med ledergruppen, to grupper af studerende, en gruppe af undervisere samt medlemmer af Uddannelsesrådet på besøgets første og anden dag i Aarhus, der alle bød engageret ind.

I behandlingen af det andet audit trail rettede panelet fokus mod forskellige tematikker i forhold til, hvordan DJM sikrer, at alle uddannelsesretninger er baseret på et relevant og opdateret videngrundlag. Dette var særligt i fokus på besøgets sidste dag, der foregik på campus i Aalborg, hvor panelet mødtes med både undervisere og studerende og havde møder med medlemmer af henholdsvis Uddannelsesrådet, Forskningsudvalget og Samarbejdsudvalget i Aarhus dagen forinden. Panel spurgte blandt andet nysgerrigt ind til, hvordan det sikres, at både fastansatte og timelærere har opdaterede faglige kvalifikationer, der løbende udvikles inden for deres respektive fagområder. Det spurgte også ind til undervisernes muligheder for kompetenceudvikling, deres viden fra kunstnerisk praksis samt processen omkring projektansøgninger i Forskningsudvalget, der er af flere blev fremhævet som gennemsigtig og god.

Efter det afsluttende møde med rektoratet onsdag eftermiddag, kunne panelet og akkrediteringsteamet rejse fra Aalborg med et mere detaljeret indblik i, hvordan kvalitetssikringssystemet på DJM fungerer i praksis. Derudover havde medlemmer af panelet og teamet haft lejlighed til at se studerende fra konservatoriet optræde ved Aarhus Festuge. Panelet vil nu i samarbejde med Danmarks Akkrediteringsinstitution udarbejde den akkrediteringsrapport, som Akkrediteringsrådet skal træffe sin afgørelse om institutionsakkreditering på baggrund af på sit møde i marts 2022.

Se programmet for andet besøg på DJM og følg institutionsakkrediteringen her.