Konference lagde fundamentet for fortsatte samtaler og samarbejder om micro-credentials

Lokalet summer af engagerede stemmer, der blander sig med efterårssolstrålernes dans ind imellem de røde gardiner i konferencesalen på VIA’s nyindviede Campus Horsens. Konferencens moderator, Rune Heiberg Hansen, har netop spillet bolden ud til konferencedeltagerne. Rundt om bordene, flyver umiddelbare tanker og indtryk frem og tilbage i et livligt ping pong spil oven på en formiddag med et internationalt udsyn på micro-credentials-dagsordenen.

Knap to timer tidligere havde digitaliseringsdirektør Bjarne Grøn fra VIA budt velkommen til konferencen ’Micro-credentials: livslang læring og fleksible uddannelsesveje’. I den forbindelse havde han sat ord på, hvad han som repræsentant for den ene af konferencens to arrangører håbede at få med fra dagen:

”På VIA har vi en ambition om at uddanne til et digitalt arbejdsmarked, og der ser vi micro-credentials som en væsentlig del i at understøtte det. Jeg ser derfor frem til en spændende dag med spændende oplæg og håber på, at vi sammen kan blive klogere på denne her interessante dagsorden.”

Det budskab blev fulgt op af områdechef Henrik Pedersen fra Danmarks Akkrediteringsinstitution, konferencens anden arrangør. Med afsæt i vidensprojektet ’Nye fleksible læringsveje gennem hele livet’, som Akkrediteringsinstitutionen udgav digitalt før sommerferien, plantede han de første frø i forhold til at indkredse en fælles forståelse af, hvad micro-credentials er og deres relevans:

”Micro-credentials bliver set som et modsvar til et samfund i hastig udvikling ved at kunne nå nye målgrupper og være en måde at udbyde fleksibel uddannelse på højt, specialiseret niveau skræddersyet til specifikke behov. Med den internationale dagsorden, der nu er sat, kan vi fra hvert vores perspektiv bidrage til udviklingen ved at diskutere muligheder og udfordringer. For os i Akkrediteringsinstitutionen er et af de presserende spørgsmål, hvordan kvaliteten sikres, hvis videregående uddannelse i højere grad end i dag, skal indgå som legoklodser i personaliserede og moduliserede uddannelsesforløb.”

Videnprojektet indeholder blandt andet en case fra VIA. Det var samtalerne i den forbindelse, der gav anledning til samarbejdet om dagens konference, som blev afviklet i et blended format, hvor flere oplægsholdere var med digitalt.

Se programmet for konferencen

På vej mod en fælles grund
Formiddagens oplæg var samlet under overskriften ’Micro-credentials: An emerging agenda in Europe and beyond’. På tværs af de fire oplæg tegnede der sig en kompleks dagsorden præget af mange definitioner og interessenter, der er i færd mod at finde et fælles udgangspunkt.

Første indlæg kom fra Bruxelles og blev leveret af Elena Cirlan fra European Universities Association (EUA). Hun indledte med at fortælle, at micro-credentials ligger højt på dagsordenen i EU-Kommissionen og tog afsæt i sine erfaringer fra det toårige EU-projekt, Microbol.

I oplægget fokuserede hun på forskellige stakeholderperspektiver, og på hvordan de fælles europæiske kvalitetsstandarder (ESG’erne) eventuelt kan tilpasses til også at udgøre en ramme for at sikre kvalitet og relevans af micro-credentials udbudt på videregående uddannelsesniveau.

Elena Cirlan rundede af med at fortælle, at det frem for at se på kvalitetssikringen af hver enkelt micro-credential, vil være relevant at fokusere på, hvordan denne indgår i institutionernes samlede kvalitetsarbejde. Hun fortalte også, at den foreløbige dialog med EU-Kommissionen indikerer, at der er en formulering af en fælles definition på micro-credentials på vej.

Næste oplæg rykkede nærmere hjemlige himmelstrøg og blev leveret af Claus Eskesen fra fagforeningen 3F via Zoom og Bodil Lomholt Husted fra VIA, der var med i salen og også er medlem af Ekspertnetværk for Validering (NVL).

De satte spot på anerkendelse af kompetencer og udvikling af uddannelsestilbud, der kan imødegå de differentierede behovene på et arbejdsmarked, der bliver stadig mere nicheopdelt, og hvor mange har op til fem radikale sporskift i løbet af karrieren. I den forbindelse fortalte de blandt andet om potentialerne i strategiske partnerskaber på tværs af Skandinavien såvel som mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet. De udfordrede også det nuværende system for realkompetencevurderinger.

Formiddagens to sidste oplægsholdere deltog via Zoom fra henholdsvis Dublin og Toronto. Først indledte Mark Brown fra Dublin City University med at stille det retoriske spørgsmål:

”Are we at risk of building micro-credentials sandcastles?”

Med det afsæt skitserede han aktuelle skeptiske vinkler i forhold til micro-credentials, hvor nogle blandt andet ser de små uddannelsesenheder som en slags katteurt for politikere, der i deres iver efter at formulere nye politikker kan komme til at opsætte barrierer for innovationspotentialet i micro-credentials. Dernæst fortalte han om arbejdet med at samle relevante rapporter, politiske initiativer og forskningsresultater om micro-credentials fra hele verden via initiativet Micro-Credential Observatory.

Formiddagen blev rundet med et live-interview med Sarah Peake fra Humber University College, der blandt andet har beskæftiget sig med micro-credentials i regi af samarbejdet Global Polytechnic Alliance, hvor også VIA deltager. Interviewet blev gennemført af moderator Rune Heiberg Hansen og kom omkring, de aktuelle erfaringer med micro-credentials på det canadiske university college set i lyset af blandt andet coronapandemien og politiske initiativer til at understøtte livslang læring.

Sarah Peake delte også nogle fremadrettede perspektiver på, hvordan micro-credentials kan indgå i den fremadrettede indsats i forhold til livlang læring på Humber University College, og hvordan dette kan påvirkes af eventuelle skiftende politiske vinde efter næste års valg i Canada.

Samtaler om micro-credentials
Efter frokost skiftede fokus for konferencen til micro-credentials i en dansk kontekst belyst gennem to oplæg afbrudt af en paneldebat. Vinklerne var mange, men på tværs af de mange input fremkom der en stærk vilje til at indgå samarbejder og udforske potentialerne i micro-credentials med det samme.

 

Det kom blandt andet til udtryk i paneldebatten, hvor Michal Maalø fra Randers Kommune og Kristian Andrés fra Bestseller bidrog med henholdsvis et offentligt og privat arbejdstagerperspektiv. De blev suppleret af Susanne Søndergaard Hansen, som er vicedirektør for efter- og videreuddannelsesområdet på VIA.

Ovenpå knap 40 minutters livlig udveksling af synspunkter mellem paneldeltagerne med indspark fra salen og moderator konkluderede hun, at mange af  de ønskede synergier og samarbejder mellem aftagere og uddannelsesinstitutionerne godt kan opstå og blomstre inden for de nuværende rammer. Det er bare at kaste sig ud i det.

Forinden var konferencedeltagerne blevet introduceret til et konkret eksempel på at kaste sig ud i at udbyde micro-credentials på videregående uddannelsesniveau. Her havde centerleder Peter Bro fra Syddansk Universitet introduceret det nye fleksible uddannelsesdesign på kandidatuddannelsen i journalistik, der er blevet skabt som led i projektet Fremtidens uddannelser 2.0. Her har de studerende mulighed for at skræddersy deres uddannelse via nanomoduler, der kan tilgås når og hvor som helst.

På den anden side af paneldebatten rundede Hanne Shapiro, der blandt andet har leveret input til føromtalte Microbol-projekt, konferencens oplægsrække af. Det gjorde hun ved at give sit bud på, hvad der skal til for at lykkedes med micro-credentials i en dansk uddannelses- og aftagerkontekst.

 

Workshop bandt sløjfe på dagen
Mættet af indtryk og input kastede konferencedeltagerne sig engageret ud i en workshop. Fordelt i mindre grupper og bevæbnet med post-its, plancher og tuscher brugte de tre kvarter på at drøfte tre temaer: Ny uddannelsespraksis, Udbydere og Næste skridt. Rundt om bordene flød snakken frit hjulpet på vej af en række spørgsmål, der blev vist på salens storskærm.

Den efterfølgende opsamling i plenum, der foregik i dialog mellem moderator og konferencedeltagere, såvel som de afsluttende ord fra VIA og Danmarks Akkrediteringsinstitution bandt en sløjfe på dagen med skarpe pointer og konsensus om, at samtalen om micro-credentials kun lige er startet. Der er således grobund for flere konferencer og partnerskaber omkring, hvordan de fleksible uddannelsesenheder kan indgå i livslange læringsforløb i Danmark.

I vidensprojektet ’Nye fleksible uddannelsesveje gennem hele livet’ kan du dykke ned i europæiske og danske perspektiver på udvikling og kvalitetssikring af micro-credentials på videregående uddannelsesniveau. Undervejs bliver der både zoomet ind på uddannelsesinstitutionerne, aftagerne, de studerende og kvalitetssikringsaspektet understøttet af visualiseringer, begrebsafklaringer og videointerview, der supplerer de danske cases fra VIA og Syddansk Universitet.

Trykte eksemplarer af projektet kan rekvireres hos kommunikationsmedarbejder Sofie Gry Laursen på mail: sogl@akkr.dk

Har du spørgsmål til projektet eller konferencen, eller du ønsker et oplæg om emnet eller lignende, så kontakt:

Henrik Pedersen

Henrik Pedersen

Områdechef, Rådsbetjening og Analyse, DPO